THÁNH GIÁO:

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Sắp xếp theo mẫu tự đầu của tên tác giả

A B C D Ð E G H
I K L M N O P Q
R S T U V X Y

 

Trang 1: Các mẫu tự A   D

 

A DI ÐÀ PHẬT

    Bửu Cảnh (Tam Tông Miếu, 6-9-1928)

    Hòa và Nhẫn

 

AN HÒA THÁNH NỮ

    Luận về chữ “Khổ”   Thức tỉnh người đời (An Hòa Thánh Nữ, Minh Tra Hồng Phước, 21-6-1967)

    Công quả (An Hòa Thánh Nữ, 9-6-1968)

    Giác Ngộ (An Hòa Thánh Nữ, 24-6-1972)

 

BẠCH LIÊN TIÊN TRƯỞNG

    Chánh Kỷ Hóa Nhân (Bạch Liên Tiên Trưởng)

 

BẠCH NHỰT TIÊN

    Không thối chí trên đường nghĩa vụ (Bạch Nhựt Tiên, 7-6-1936)

 

BẢO PHÁP CHƠN KINH

 

BÁT NHÃ THIỀN SƯ

    Thực Hành Ðạo Ðức    (Bát Nhã Thiền Sư)

    Đàn khai Xuân năm Tân Dậu 07-02-1981

    Thánh giáo của Bát Nhã Thiền Sư, 19-10-1980

 

CẨM NANG THƠ CỦA ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU

 

DIỆU HẠNH TIÊN NƯƠNG

    Quan niệm về sự hiến tế người quá vãng (Diệu Hạnh Tiên Cô, 28-6-1969)

    Ý Hướng Chung Ðoàn Nữ Phái (Diệu Hạnh Tiên Nương, 10-4-1970)

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU

    Phê chuẩn khóa Hạnh Đường 2003 (Ðông Phương Chưởng Quản, Lý Giáo Tông, Diêu Trì Kim Mẫu, 6-7-2003)

    Diêu Trì Kim Mẫu chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên (6-8-1977)

    Mạnh tiến trên đường cứu thế (Diêu Trì Kim Mẫu, 6-5-1936)

    Lập Chí Tu (Diêu Trì Kim Mẫu)

    Quan Niệm Tu Hành (Diêu Trì Kim Mẫu)

    Xóa Lỗi Người (Diêu Trì Kim Mẫu)

    Thiên Lý Ðàn 1-5-1965 (Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn)

    Huờn Cung Ðàn 14-5-1965 (Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn)

    Thiên Lý Ðàn 15-5-1965 (Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn)

    Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Ðàn) 13-7-1965 (Diêu Trì Kim Mẫu)

    Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Ðàn) 10-9-1965 (Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn)

    Thánh Thất Tân Ðịnh 10-9-1965 (Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn)

    Huờn Cung Ðàn 24-9-1965 (Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn)

    Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Ðàn) 12-12-1965 (Giáo Tông Ðại Ðạo   Diêu Trì Kim Mẫu)

    Kim ngôn Từ Mẫu - Thánh Thất Tân Định 26-1-1966 (Diêu Trì Kim Mẫu và chư Tiên Nương)

    Thức tỉnh mộng trần - Ngọc Minh Đài 5-4-1966 (Diêu Trì Kim Mẫu)

    Thu về nhắn bạn nữ lưu - Thánh Thất Tân Định 29-9-1966 (Chư Thánh Nữ, Tiên Nương và Diêu Trì Kim Mẫu)

    Bổn Nguyên Chơn Tánh - Ngọc Minh Đài 26-11-1966 (Diêu Trì Kim Mẫu)

    Phiền não là nguồn cội Bồ Đề (Diêu Trì Kim Mẫu, 28-2-1967)

    Khuyên con nhìn chơn lý Đạo (Diêu Trì Kim Mẫu, 18-9-1967)

    Đức tu và trách nhiệm (Diêu Trì Kim Mẫu, 1-10-1967)

    Huấn từ Vô Cực Từ Tôn trước cảnh loạn ly tang tóc (Diêu Trì Kim Mẫu, 11-5-1968)

    Ban Ơn Trước Thềm Năm Mới (Diêu Trì Kim Mẫu, 5-2-1970)

    Hồi Tâm Hướng Thiện (Diêu Trì Kim Mẫu, 14-9-1970)

    Cảnh Tỉnh Mê Tâm (Diêu Trì Kim Mẫu, 15-9-1970)

    Ðức Hy Sinh (Diêu Trì Kim Mẫu, 15-9-1970)

    Ban ân trước thềm năm mới (Diêu Trì Kim Mẫu, 27-1-1971)

    Đại thể hòa đồng (Vô Cực Từ Tôn, 17-7-1971)

    Hợp đoàn hướng thiện (Vô Cực Từ Tôn, 5-8-1971)

    Hòa đồng nữ đạo (Vô Cực Từ Tôn, 29-12-1971)

    Lập Đức bồi công (Diêu Trì Kim Mẫu, 21-4-1972)

    Song tu đời Đạo (Diêu Trì Kim Mẫu, 22-9-1972)

    Cùng chung lối tiến (Diêu Trì Kim Mẫu, 1-10-1972)

    Tình đời thế Đạo (Diêu Trì Kim Mẫu, 29-1-1973)

    Ðàn Khai Xuân và Giáo Ðạo (Diêu Trì Kim Mẫu, TLBT, 5-2-1981)

    Sự khác biệt giữa Ðệ Nhứt và Ðệ Nhị Thiên Khai (Diêu Trì Kim Mẫu, TLBT, 13-6-1981)

    Mỗi lời dạy là một đề thi (Diêu Trì Kim Mẫu, 11-9-1981)

    Lời Hiệu Triệu Cảnh Tỉnh (Diêu Trì Kim Mẫu, TLBT, 31-3-1982)

    Ðàn Trung Thu 1984 (Diêu Trì Kim Mẫu, TLBT, 7-9-1984)

 

DI LẶC THIÊN TÔN

    Dại, Khôn (Di Lạc Tuyên Quang Phật)

    Trúc Lâm Thiền Ðiện 15-9-1965 (Di Lạc Tôn Phật)

    Luận Đạo khuyến tu - Trúc Lâm Thiền Điện 22-1-1966 (Di Lạc Thiên Tôn)

    Kiếp phù sinh và nhân ngã (Di Lạc Thiên Tôn, 21-5-1967)

    Lý Siêu Việt và Chánh Pháp (Di Lạc Thiên Tôn, 7-2-1970)

    Thế Pháp Di Lạc Hạ Nguơn (Di Lạc Thiên Tôn, 11-5-1970)

    Nội Tâm Tu Tiến (Di Lạc Thiên Tôn, 18-8-1970)

    Tu tâm luyện tánh (Di Lạc Thiên Tôn, 3-3-1971)

    Phật pháp, thế gian pháp (Di Lạc Thiên Tôn, 6-9-1971)

    Ðàn Lịnh và giải nghĩa 2 chữ Ðàn Cơ (Di Lạc Vương Phật, 17-3-1984)

    Bảo Pháp Chơn Kinh

 

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10