Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

8.- MỖI LỜI DẠY LÀ MỘT ĐỀ THI

Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư, 14-8 Tân Dậu (11-9-1981)

____________

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ mừng các con nam nữ.

      Đêm nay Mẹ đến trần gian để dạy dỗ các con và đêm mai khi Trăng vừa tṛn Mẹ sẽ cùng chư Phật Tiên đến dự Yến Bàn Đào và ban ân lành cho tất cả con cái của Mẹ trên khắp thế gian.

      Hỡi các con!

Thi bài:

              Gió Thu lay động mành Thiên,

Gợi ḷng Từ Mẫu nhớ miền trần gian.

Nhớ con cái trên đàng tiến hóa,

Nhớ đến điều siêu đọa mà đau,

              Biển trần muôn lượn sóng xao,

Thuyền tâm lạc lối khó vào khởi nguyên!

       Mấy mươi năm lư huyền dạy dỗ,

       Sống một đời bao độ an nguy,

              Trái oan nghiệp lực tŕ tŕ,

Tu tâm học Đạo đoạn ly nghiệp trần.

       Học Thiên-Đạo con lần tiến bước,

       Pháp Đại-Thừa phương tiện tu công,

              Tâm con chuyên nhất tinh ṛng,

Đạo Trời trùm khắp cộng thông nhiệm mầu.

       Biết được nỗi cơ cầu thế sự,

       Hiểu thông rồi quá khứ tương lai,

              Luyện tu tâm đức lẫn tài,

Trau giồi hiện tại ngày ngày cho tinh.

       Việc quá khứ hằng in tâm thức,

       Dầu dỡ hay hư thực mặc t́nh,

              Mất c̣n thua được nhục vinh,

Tấn tuồng huyễn hóa trọng khinh âu đành.

       Mấy mươi năm thân sanh cằn cỗi,

       Chân đă chùn, đầu đội tuyết sương,

              Đó là luật tắc vô thường,

Để cho con hiểu ấy đường quả nhân.

       Con hiểu được: chọn chân, bỏ giả,

       Diệt thất t́nh ḷng dạ sạch trong,

              Vị lai nếu có nơi ḷng,

Ước mơ thành quả cũng ṿng nghiệp thôi.

       Nghiệp lành dữ rốt rồi là nghiệp,

       Sắt hay vàng đều xích xiềng thân,

              Sao bằng tâm chí lâng lâng,

Nhổ mầm t́nh thức đoạn nhân tục phàm.

       Rồi hiện tại con làm công quả,

       Học công phu tạo cả công tŕnh,

              Hành nan thuyết dị chớ khinh,

Trọng tâm phản tỉnh xét ḿnh nghe con.

       Xét tư tưởng đừng c̣n sái quấy,

       Xét việc làm vô kỷ vô công,

              Xét lời ḥa duyệt dung thông,

Trong ba phạm một tam công hỏng rồi.

       Đại-Thừa Pháp con ôi giản dị,

       Do âm dương thần khí vận hành,

              Trong cơ động tịnh khinh thanh,

Lắng ḷng tư dục Đạo lành hoằng dương.

       Tâm Đạo giữ lập trường Thiên Đạo,

       Thiên Đạo là toàn hảo toàn chân,

              Bao la trùm khắp vô ngần,

Háo sanh đức cả t́nh thương vạn loài.

       Trời với con tuy hai mà một,

       Một do con hiểu tột ư Trời,

              Trời th́ bao quát con ơi,

Dữ, lành, tốt, xấu, ta, người, đều không.

       Không chấp có cho ḷng rộng mở,

       Không biệt phân ư tợ biển sâu,

              T́nh thương trải khắp đâu đâu,

Vị tha vong kỷ mới hầu thi công.

       Biển nước ḥa muôn sông muôn rạch,

       Dầu ao hồ dơ sạch luân lưu,

              Đời bao khôn dại trí ngu,

Đă là tận độ chớ câu dữ lành.

       Mẹ dạy con chí thành ghi nhớ,

       Trước và sau nhắc nhở học hành,

              Bàn Đào Hội Yến đêm thanh,

Mẹ cùng Tiên Phật ân lành bố ban.

       Cho các con ḥa chan lư Đạo,

       Cho ḷng con hoàn hảo thiên lương,

              Cùng nhau chung sống t́nh thương,

Xinh như hoa đẹp, ngọt dường Đào Tiên.

* * *

Đào Tiên kết tụ khí Tiên Thiên,

Trải chín ngàn năm mới đủ duyên,

Hương vị thấm vào thân bất lăo,

Nhẹ nhàng thanh thoát Hội Quần Tiên.

      Yến Bàn Đào năm nay các con hiến dâng với tất cả ḷng thành của các con lớn nhỏ. Mẹ rất mừng thấy các con vẫn kiên tŕ trong hành Đạo.

      Con ôi! Đời càng loạn ly, nhân tâm càng đảo điên th́ các con càng phải rán tu. Có tu mới đủ thần lực, đủ sáng suốt d́u dắt thế nhân trên đường ngay nẻo thẳng sống đời đạo đức tu hành. Lời Mẹ đă từng dạy các con rất nhiều, đến ngày nay chỉ c̣n đem ra thực hành để thấy kết quả trong cuộc đời tu học hành Đạo của các con. Thế nên, mỗi một lời dạy là một đề thi. Đứa nào đă thuần thành vô ngă, vô nhơn mới thực hành đúng Thiên cơ Thánh-ư và sẽ được trúng tuyển trên bước Đại-Thừa. Các con cố gắng.

      Lớp Tâm Hạnh Đại-Thừa sẽ giúp các con được nội tâm tu tiến để các con bớt khảo đảo lẫn nhau. Mẹ mừng cho các con. Nếu các con c̣n khảo đảo lẫn nhau là chưa giác ngộ.

      Thăng…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh