Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

23.- HƯỜN CUNG ĐÀN

Tuất thời 29-8 năm Ất Tỵ (24-9-1965)

Thi:

Vâng lịnh Mẫu Nghi đến báo đàn,

Chào chư liệt vị khắp tam ban,

Pháp Đàn trên có Vô Vi điển,

Của Đức Đông Phương ánh bủa tràn.

      Nhứt Nương Tiên Nữ chào chư Thiên mạng, chư đạo tâm nam nữ. Vâng lịnh báo đàn có Đức VÔ-CỰC TỪ-TÔN giáng cơ. Vậy chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp. Tiên Nữ xuất ngoại ứng hầu.

      (Tiếp điển:)

      VÔ-CỰC TỪ-TÔN DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con nam nữ.

Thi:

Từ thử dạy khuyên đă quá nhiều,

Hỏi con c̣n nhớ được bao nhiêu?

Nỗi đời nỗi đạo hai vai chít,

Lỡ đệ lỡ thầy một bước xiêu.

Đứa dở bôn chôn ngay buổi sáng,

Người hay luộm thuộm đến ban chiều,

Non đoài ác lặn chuông linh giục,

Bớ trẻ đường ngay kíp dắt d́u.

      Các con nam nữ! Măi đến hôm nay, qua khỏi ngày lễ kỷ niệm khai Đạo một tuần, Mẹ mới giáng đàn nơi đây, để kiểm điểm lại trong quá tŕnh cơ Đạo làm một bài học chung để các con ghi nhớ ngày kỷ niệm đó. Mẹ miễn lễ toàn tất các con an tọa.

      Các con ôi! đến nay cơ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đă trải qua ngót bốn mươi thu, sự phổ truyền chánh giáo, hướng dẫn quần linh buổi Hạ-Nguơn trên bước đường tu học, các con đă đóng góp một phần công quả rất lớn trong sử Đạo. Về phương diện thế Thiên hành hóa, các con đă được một điểm son, nhưng c̣n về phương diện hiệp nhứt qui nguyên một thể thống đạo tại nước nhà, các con c̣n vấp phải bao nhiêu trở ngại, nhưng dầu sớm dầu muộn, những trở ngại đó các con sẽ vượt qua. Có như vậy phương thức hành Đạo, kinh điển, đạo luật mới có cơ hội soạn thảo duy nhứt, từ đó mới có thể phổ truyền năm châu bốn biển. C̣n như trước hiện trạng, các con chưa thể làm ǵ được hầu thực hiện sứ mạng cao cả đó.

      Giả thử hiện giờ, nếu có một ngoại nhơn từ phương Trời Âu, Mỹ, Úc đến hỏi sự tổ chức trong Đạo Cao Đài, các con phải nói làm sao? giải thích làm sao? dựa vào tiêu chuẩn, đạo luật nào để giải thích cho ngoại nhơn đó khỏi thắc mắc lầm lẫn một khi được hỏi đến một con thứ hai ở chi phái khác.

      Hôm nay các con hăy b́nh tâm cùng Mẹ kiểm điểm, ôn lại trong quá tŕnh với những sứ mạng thế Thiên hành hóa, gồm mấy lănh vực và mấy xu hướng trong hàng huynh đệ các con. Cũng thời một cơi ḷng thiết tha thương Thầy mến Đạo, con nào cũng muốn sáng danh Thầy, rạng danh Đạo, nhưng chính trong mỗi con c̣n thiếu những điều kiện và hoàn cảnh, do đó là một trở ngại rất lớn.

      Con có đứa khi đặt ḿnh vào Đạo, hằng muốn đem chánh pháp, đạo luật, kinh điển phổ truyền khắp nơi để cho nhơn sanh tỉnh thức tu học, để tạo lập một cơi Thiên Đàng ở thế gian toàn là hiền nhân đạo đức. Cũng có đứa nóng ḷng v́ việc Đạo, bước xa hơn một bước, là tạo thế lực bên đời để dễ bề phổ truyền chánh đạo, nhưng không hay rằng ḿnh đă vướng chơn trong lưới rập thường t́nh của thế nhân. Cũng có đứa nóng ḷng v́ quốc gia đại sự, muốn chen chân vào đó để làm phương tiện hoạt động phổ biến Đạo Trời. Cũng có đứa v́ tiền đồ Đại-Đạo và danh nghĩa đạo giáo, giữa buổi thế sự phân tranh, muốn được tiếng nói Đạo Thầy làm trung gian để giải ḥa mọi mặt. Cũng có đứa muốn tại gia tu học, ǵn giữ tân pháp. Cũng có đứa thường xuyên đi đến chùa, thất, để học hỏi điều hay lẽ phải trong hàng huynh đệ tiền phong. Cũng có đứa trong tâm chẳng muốn đi đâu, nhưng sợ e vắng mặt lâu ngày rồi huynh đệ cho ḿnh là ngả đạo, nên ngày sóc vọng rán trỗi bước đến chùa, thất cho có lệ. Cũng có đứa không quản của, công, đem đóng góp vào cơ quan Đạo để được hưởng phúc hồng Thầy Mẹ rưới chan. Cũng có đứa vào Đạo để thọ Thiên Phong vào hàng anh lớn, đợi ngày lâm chung, tuổi tên được vào sử Đạo. Nhưng rồi các con ôi! Ai là bực xứng đáng thay mặt CHÍ-TÔN để nói lên được tiếng nói duy nhứt của Đạo Cao-Đài? Ai là người xứng đáng nói lên tiếng nói để cảnh tỉnh các lănh tụ chi phái Đạo để cùng vạch một đường hướng chung cho bước tiến của Đạo Trời?

      Bởi trong hàng huynh đệ các con, có những điều kiện không đồng nhứt. Con th́ có thành tích công quả với sử Đạo, nhưng thiếu tài cán hoạch định đường lối tiến cho nhơn sanh. Cũng có con đức tài vẫn có, nhưng thiếu thông minh hoạt bát lỗi lạc để diễn tả hết những tối thượng siêu đẳng của Đạo Trời. Cũng có con tài đă có, hoạt bát đă hay, nhưng thiếu thiện tâm, thiện chí hoằng dương Thiên Đạo. Cũng có con tài có, thông minh có, thiện chí có, nhưng thiếu về thành tích tiền bối khai minh Đại-Đạo. Cũng có con thừa tài, dư đức, thiện chí có dư, thành tích sử đạo có sẵn, nhưng v́ hai chữ nghèo nàn về vật chất mà tiếng nói trung kiên chẳng được ai nghe, chẳng được lưu ư đến. Cũng có con chẳng có những điều kiện trên, chỉ có một mảnh tâm trung thương Thầy mến Đạo, chất phác hồn nhiên, như như mộc mạc, mà chính là những con đó đă đóng góp cả của lẫn công rất nhiều với cơ Đạo, đă hy sinh đặt ḿnh dưới sự sai khiến hướng dẫn của đàn anh hướng đạo. Nhưng ai là người xứng để lănh nhiệm vụ hướng dẫn đó hỡi các con?

      Các con tự hỏi ḿnh đặt thân vào cửa Đạo để mà chi? Có phải để tự giác, tự tu, tự nhận làm những việc thiện, việc nhân nghĩa để trả lần bao nghiệp oan khiên tiền kiếp, nhẹ ḿnh hầu sớm để hưởng đời Thượng Nguơn Thánh Đức, an cư lạc nghiệp, đất Thuấn trời Nghiêu, sau ngày viên măn phủi sạch nợ trần, điểm linh quang được trở về hiệp nhứt cùng Thầy Mẹ hay chăng?

      Đó là điều mà Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đă dạy ngay từ buổi khai Đạo.

      Đạo khai để cứu đời, chớ không phải làm nhăng cho đời, mà cứu bằng cách nào vậy hỡi các con?

      Chính các con phải tự cứu ḿnh trước rồi mới có phương tiện và điều kiện cứu kẻ khác. Tự cứu ḿnh như thế nào đó các con?

      Trước hết phải thành thật với ḷng ḿnh, tự đóng khung ḿnh trong kỷ luật Đạo, gột rửa hết những tánh ích kỷ xấu xa, ư nghĩ đen tối, tánh nết ganh hiền ghét ngỏ, tập lần đức bác ái, vị tha, tinh thần phục thiện, thực hiện được đường lối công b́nh, bác ái, từ bi. Ba điểm đó là sơ khởi, người mới giữ Đạo phải tập làm cho được.

      Từ bi là ḿnh phải bất nhẫn, thương tâm trước những sự đau khổ nhục nhă của kẻ khác, cốt làm sao giác ngộ và tạo mọi hoàn cảnh để giúp kẻ khổ sớm thoát ra ṿng tội lỗi đen tối.

      Bác ái là xót thương tất cả, chẳng những nhơn loài, mà thương luôn đến loài thú cầm thảo mộc, ḅ bay máy cựa. Tha thứ những kẻ có lỗi với ḿnh để cảm hóa họ lại gần với ḿnh, hầu hướng dẫn họ lần vào đường tu hành chánh đạo. Từ bi, bác ái, khi con làm được xong, cũng phải nhớ đến công b́nh.

      Chính sự chay lạt của các con đă gắn liền với hai chữ công b́nh, v́ không thể ngon miệng với cao lương mỹ vị trên cái đau khổ chết chóc của loại khác. Ḿnh muốn Trời, Phật, Thánh, Thần hộ độ, khoan dung, d́u dắt ḿnh tai qua nạn khỏi, sớm ngộ đạo, th́ ḿnh cũng phải hộ độ, d́u dắt những kẻ khác và khoan dung, công b́nh với kẻ khác. Dầu kẻ đó là người nghịch, cũng phải tạo cho được ḷng thương đối với họ. Chính trong chữ tự tu, tự cứu, các con phải làm được những điều sơ đẳng đó rồi mới nói những việc khác.

      Người tu tại gia là một đơn vị tín đồ, nếu chưa được làm bực hướng đạo, cũng phải cho xứng đáng một người tín đồ. Khuyên người làm từ bi, bác ái, công b́nh, mà chính ḿnh không làm được th́ sự khuyên đó không đem lại kết quả ǵ hết.

      Các con đừng mong vọng Thiêng Liêng thố lộ Thiên cơ cùng thời cuộc. Mong vọng đó là kẻ hở, là chỗ yếu để cho mị tà lợi dụng sở thích đó, hướng dẫn các con xa Thầy xa Đạo. Hỡi các con! muốn biết để làm chi? Giả thử Thiêng Liêng cho biết đời Thượng Nguơn Thánh đức sẽ lập vào năm, tháng, ngày, giờ nào đó, rồi các con phải làm ǵ cho thích hợp, nếu khi các con thiếu công quả, thiếu những đức tính của người tu. Tai hại hơn nữa, khi các con biết được Thiên cơ thời sự, bản tánh háo danh, hiếu kỳ sẵn có, tiết lậu đầu đàng xó chợ, đó là mầm tai họa nảy nở trong người các con.

      Các con chỉ biết có một đường lối tu chơn tích đức, công quả phổ giáo Đạo Trời, cảnh tỉnh sanh linh. Hễ mỗi người thực hiện được t́nh thương, hễ thương th́ không c̣n giết hại lẫn nhau, đời thái b́nh thạnh trị dầu không cầu mong cũng đến. Ngày mới Khai minh Đại Đạo, những tiên tri đă có, cơ tiền định đă được hé mở đôi phần, nhưng chúng sanh không được lưu ư, v́ đương hưởng cảnh an cư, mấy ai nghĩ đến cơ cuộc sẽ diễn biến như ngày nay. Nước đến trôn, tâm hồn rối loạn, chạy đến cầu xin Thượng Đế cứu rỗi cho ḿnh. Thượng Đế thương tất cả chúng sanh, mở Đạo cho chúng sanh tu để tự cứu và cứu kẻ khác, nhưng nếu chúng sanh không tu, không tự cứu, Thượng Đế cũng chẳng biết làm sao!

Thi bài:

       Các con hăy lần tay đếm lại,

       Đạo Thầy khai đă mấy mươi thu,

              Con nào quyết chí lo tu,

Con nào nương ẩn bóng dù tạo cơ.

       Lời Thánh Dụ phú thơ c̣n đó,

       Bao thi văn dạy dỗ khuyên răn,

              Mong cho thế sự ăn năn,

Tự tu, tự tỉnh, lần phăng đường về.

       Cơi trần là sông mê bể khổ,

       Tạm thời gian con ở nơi đây,

              Biết bao những việc quấy rầy,

Lo ăn, lo mặc, dở hay đủ điều.

       Việc phải trái sớm chiều đây đó,

       Việc nghĩa nhân khắp ngơ cùng đàng,

              T́nh thương lẫn với thù hằn,

Khi hờn, khi giận, cố dằn cho qua.

       Xuân Hạ đến Thu tà Đông chí,

       Việc đói no cũng chỉ đấy thôi,

              Tai Trời ách nước than ôi!

Thương con trong cảnh quả nhồi thế gian.

       Quanh năm cảnh cơ hàn túng thiếu,

       Nghèo với giàu đồng chịu ngang nhau,

              Nghiệp chung mấy kiếp biết sao,

Hẹn ngày để trả cho nhau tại trần.

       V́ thương con bao lần mở Đạo,

       V́ thương con Đạo Giáo khai minh,

              Miễn con giữ được chân t́nh,

Kỳ ba ân xá siêu sinh dễ dàng.

       Con hỡi con! mau toan lo liệu,

       Con hỡi con! bận bịu chi đời,

              Măn lo phải trái cho rồi,

Thân tàn sức mỏn Đạo Trời chưa xong.

       Tu đi con! giữ ḷng bác ái,

       Tu đi con! gây lại t́nh thương,

              Kêu nhau chung bước một đường,

Đừng phân màu sắc khác thường trắng đen.

       Con phải cố khêu đèn chơn lư,

       Cho người đời để ư nh́n theo,

              Nữ nam chẳng luận giàu nghèo,

T́nh thương bủa rộng nhắm vào hành y.

       Đêm thanh vắng Mẹ ghi mấy đoạn,

       Kêu con hiền phải rán nghe qua,

              Chinh chinh bóng nhựt xế tà,

Hẹn ngày hội ngộ canh gà gáy tan.

Thi:

Tang thương cuộc thế biết mà chi,

Xáo trộn tâm trung mệt ích ǵ,

Những việc nghĩa nhân tua gắn bó,

Đề tài chính xác ở khoa thi.

Khoa thi tuyển chọn bực nhân hiền,

Những kẻ căn tu hữu huệ duyên,

Thánh Đức Thượng Nguơn Trời chuyển lập,

Thế trần chung hưởng cơi Thần Tiên.

Ngâm:

     Dạy con kể cũng khá nhiều,

Đem về dành để sớm chiều lần xem,

     Siêng năng học hỏi chị em,

Những điều chưa biết, biết thêm để làm.

     Thế trần giả tạm đừng ham,

Quả công khuya sớm siêng làm cho tinh,

     Ban ân con trẻ tất t́nh,

Thế gian tu học, Thiên Đ́nh Mẹ lui.

      (Thăng)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh