THÁNH GIÁO:

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Sắp xếp theo mẫu tự đầu của tên tác giả

A

B C D Ð E G H
I K L M N O P Q
R S T U V X Y

 

Trang 3: Các mẫu tự L - M

 

LÊ VĂN DUYỆT ĐẠI TIÊN

    Ngọc Minh Ðài 5-4-1965 (Lê Ðại Tiên)  

    Ngọc Minh Ðài 9-6-1965 (Lê Ðại Tiên - Hiển Thế Ðạo Nhơn)

    Ngọc Minh Ðài 8-10-1965 (Tổng Lý Lê Văn Duyệt)

    Ý nghĩa Thánh Thất và Thánh Tịnh (Lê Ðại Tiên, 16-6-1967)

    Thán đời chiến họa (Ðại Tiên Lê Văn Duyệt, 16-11-1967)

    Đàn Tý thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân (Ðại Tiên Lê Văn Duyệt, 28-03-1968)

    Gương xưa khắc kỷ tu thân (Tổng Lý Lê Văn Duyệt, 18-8-1968)

    Chánh tín và mê tín (Ðại Tiên Lê Văn Duyệt, 21-9-1968)

    Tạo Thế Nhân Hòa (Lê Văn Duyệt, 21-3-1970)

    Chánh kỷ hóa nhân (Ðại Tiên Lê Văn Duyệt, 2-6-1971)

    Con người cho thiệt con người (Lê Văn Duyệt Ðại Tiên, 20-6-1972)

 

LIÊN HOA THÁNH MẪU

    “Nữ Chung Hòa” là tiền định (Liên Hoa Thánh Mẫu, 10-7-1968)

 

LINH QUANG THỔ ĐỊA

    Chánh trị (Linh Quang Thổ Ðịa, 13-2-1971)

 

LÝ ÐẠI TIÊN TRƯỞNG

    Phê chuẩn khóa Hạnh Đường 2003 (Ðông Phương Chưởng Quản, Lý Giáo Tông, 6-7-2003)

    Trí tuệ là cứu cánh của người tu, nó có thể khai thông tất cả mọi sự bế tắc (Lý Giáo Tông, 18-12-1996)

    Bài toán Kim Tự Tháp (Lý Giáo Tông, Khổng Minh Tôn Sư, Pythagore Đại Tiên, 8-1995)

    Ý nghĩa của Hiệp Tác và Qui Nguyên (2-12-1978)

    Lý Ðại Tiên Thái Bạch (7-9-1978)

    Lý Ðại Tiên Thái Bạch giảng về Long Hoa Ðại Hội (5-10-1979)

    Ðức Lý Thái Bạch ban "Bài Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới" (15-5-1978)

    Thánh Ðức Bình Linh Hội - Lý Thái Bạch (23-2-1986)

    Thiên Cơ (Lý-Ðại Tiên)

    Rõ Thiên Cơ trọn dạ vì Thầy

    Kính Thành

    Hướng Đạo Tam Kỳ (Lý Thái Bạch)

    Chơn Lý Của Vạn Linh Sanh Chúng (Động Đình Hồ Tiên Trưởng)

    Phổ độ nhơn sanh (Lý Thái Bạch, 10-6-1936)

    Ẩn mình trong cơn giông gió (Lý Đại Tiên Trưởng, 19-3-1936)

    Sân - Giận (Lý Thái Bạch)

    Xuân nhìn thế cuộc (Lý Thái Bạch, 8-1-1928)

    Trách nhiệm của người Chức Sắc Thiên Ân (Lý Giáo Tông, 31-7-1958)

    Ðàn Cơ ngày 7 tháng 11-1981 (Giáo Tông Ðại Ðạo, Biển Thước Thần Y)

    Lý Ðại Tiên khuyên tu hành cho đúng đường lối

    Nhồi Quả (Lý Thái Bạch)

    Quyết Một Ðường (Lý Thái Bạch)

    Sự Nghiệp Vật Chất và Sự Nghiệp Tinh Thần (Lý Thái Bạch)

    Vô Thường Hữu Hoại (Lý Ðại Tiên)

    Kết Quả Của Sự Bố-Thí (Thái Bạch Kim Tinh)

    Tai Hại Của Sự Bỏn-Sẻn (Thái Bạch Kim Tinh)

    Công Minh Chánh (Lý Ðại Tiên)

    Chưởng Ðức (Lý Ðại Tiên Trưởng)

    Ðời Vay Ðạo Trả     (Lý Ðại Tiên)

    Người Hướng Ðạo (Lý Thái Bạch)

    Thiên-Lý Ðàn 1-4-1965 (Giáo Tông Ðại Ðạo - Ðông Phương Chưởng Quản)  

    Thiên-Lý Ðàn 19-6-1965 (Giáo Tông Lý Bạch)

    Tỉnh giấc Nam kha - Thiên Lý Đàn 5-2-1967 (Lý Giáo Tông)

    Công bình và hướng đạo (Thái Bạch Kim Tinh, 23-2-1967)

    Giác ngộ là nguồn cứu rỗi (Giáo Tông Đại Đạo, 10-4-1967)

    Tu tâm và hành Đạo (Giáo Tông Đại Đạo, 2-5-1967)

    Luận về giáo lý (Giáo Tông Đại Đạo, 20-8-1967)

    Sứ mạng vi nhơn: khi cần thì đến, khi xong lại về (Thái Bạch Kim Tinh, 13-2-1968)

    Xuân tâm của người hướng đạo (Thái Bạch Kim Tinh, 12-3-1968)

    Đàn Ngọ thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (Lý Thái Bạch, 27-3-1968)

    Động Đình Hồ Tiên Trưởng, 28-03-1968)

    Có người mà cũng có Trời (Thái Bạch Kim Tinh, 11-5-1968)

    Trách nhiệm của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (Thái Bạch Kim Tinh, 8-8-1968)

    Tu Thân Luyện Tánh (Giáo Tông Ðại Ðạo Thái Bạch Kim Tinh)

    Khởi Thỉ Ðến Huờn Nguyên (Lý Ðại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh)

    Tu Tánh Luyện Mạng (Thái Bạch Kim Tinh)

    Đường tu tiến (Giáo Tông Ðại Ðạo, 13-2-1971)

    Lập thân hành Đạo (Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, 3-5-1972)

    Nho-Tông chuyển thế (Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, 3-10-1972)

    Trọn vẹn hiến dâng cho Đạo pháp sẽ được Thượng Đế an bài (Lý Đại Tiên Trưởng, 26-4-1975)

    Tâm Hạnh Ðại Thừa và Ðiều Kiện Thọ Pháp (Giáo Tông Ðại Ðạo Thái Bạch Kim Tinh, 19-2-1981)

    Sống Ðạo Và Hành Ðạo (Giáo Tông Thái-Bạch, 20-3-1981)

    Nội Tu và Ngoại Tu (Giáo Tông Vô-Vi Ðại Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, 10-3-1982)

    Lý Đại Tiên khải giáo khách trần (Giáo Tông Ðại Ðạo Thái Bạch Kim Tinh)

    Đàn lễ kỷ niệm Ngọc Điện Huỳnh Hà, 6-8-1969 (Thái Bạch Kim Tinh)

 

LÝ THIÊN VƯƠNG

     Thuyết Tự Do Tín Ngưỡng (Lý Thiên Vương)

 

MARIA THÁNH-MẪU 

    Thánh Mẫu Maria (9-7-1977)

 

MORMON GIÁO CHỦ

    Mormon Giáo Chủ Joseph Smith (4-8-1977)

 

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10