Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

15.- VẠN QUỐC TỰ

(Chơn Lư Đàn), Rằm tháng 6 Ất Tỵ (13-7-1965)

      Thể Liên Tiên Nữ chào chư Thiên-mạng lưỡng đài, chào chư liệt vị lưỡng ban. Chị vâng lịnh báo đàn, các em thành tâm tiếp TỪ-TÔN ngự bút. Chị xin xuất ngoại hộ đàn.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Muôn nhành sen trắng kết xe loan,

Đở gót t́m con chốn khổ nàn,

Giữa lúc biến thiên người khốc hại,

Trong cơn hỗn loạn vật điêu tàn.

Cứu đời cậy Đạo gầy nhân trí,

Lập Đạo nhờ đời trải mật gan,

Con hỡi! gái trai đồng nhiệm vụ,

Làm sao cơi tục hóa Thiên Đàng.

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con. Giờ nầy, Mẹ đến trần gian trong cảnh mưa dầm gió lạnh, để nhận tấm nhiệt thành của các con sưởi ḷng Mẹ được phần an ủi.

      Hỡi các con! Vạn vật trong thế gian đều là do nơi đức háo sanh Tạo Hóa. Mẹ là Mẹ chung tất cả, không phải riêng một nơi nào, một giống dân tộc nào hay một nước nào, nhưng luật định thiên nhiên, Tam nguơn vận chuyển, đến thời kỳ phải dùng tiểu quốc để khai hội Niết Bàn, nên mượn Việt Nam ban truyền chánh đạo. Mẹ miễn lễ, các con an tọa.

      Đạo là một con đường sâu rộng của càn khôn vũ trụ, của vạn vật sanh linh, chẳng riêng một ngôi thứ nào, nhưng phải tùy thời đặt danh từ để lập Đạo, là lẽ dĩ nhiên.

      Các con! Mẹ nói trên đây là muốn cho các con hiểu từ chỗ rộng đến chỗ hẹp, từ chỗ lớn đến chỗ nhỏ, từ thế giới đến một quốc gia, từ nhân loại đến một dân tộc, th́ tôn giáo Việt Nam cũng như các tôn giáo đă qua trong hai thời kỳ, cũng xây thành một đại môn Thiên Đường, hầu rước các con về nơi Thượng giới, trở lại khối linh quang để từ từ buông ra, lập đời thượng cổ Thánh Đức.

      Trong thời kỳ thứ ba, các con vạn hạnh nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung, đă ra lănh sứ mạng thế Thiên hành hóa, đem hạnh phúc đến cho nhơn loài, cứu cảnh tiêu diệt trong kỳ Nguơn Hạ.

      Tuy hiện t́nh của Đạo đang hồi chia rẽ, nhưng không phải v́ lẽ ấy mà cơ Đạo không hoằng hóa năm châu để đi đến mục đích là vạn thù qui nhứt bổn.

      Các con đừng vội bi quan mà sinh ḷng trễ biếng, hăy xem ḱa mọi vật đổi thay, thế sự đang hồi trầm trọng, càng ngày càng diễn ra tấn tuồng tận diệt, th́ các con phải tự lo bổn phận cũng như trách nhiệm người tu và trách nhiệm một nhân sanh nơi cơi thế.

      Thời buổi nầy, các con c̣n được ân huệ Thượng Đế riêng dành, đến một ngày kia ṃn gót sắt chưa t́m ra lời Thánh Giáo. Các con phải học để tự lập cho ḿnh, cũng như cơ Đạo hiện giờ. Thiêng Liêng phải vận dụng nhân tài, trí thức lèo lái thuyền từ, điều động bộ máy giáo lư cho toàn Đạo được sống lên tinh thần tự lập trên đường lối chánh đạo. Đó là qui nguyên.

Thi:

Mẹ khuyên các trẻ rán b́nh tâm,

Giữa lúc Thu sang cảnh trọng trầm,

Ngọn đuốc Thiên quang soi tỏ rơ,

Đừng theo ư tục bước sai lầm.

Bài:

       Ban ơn chung các con hiền,

Trở về tu niệm cho riêng phận ḿnh.

       Dặn ḷng nhớ đến chúng sinh,

Nhớ nơi nguồn cội chơn linh thượng từng.

       Từ lâu lạc lối hồng trần,

Biết bao khổ cực chưa phân nẻo về,

       Hư vô ân điển tư bề,

Bố ban nhân loại không hề riêng tư.

       Rồng Tiên v́ tánh thiện từ,

Thời kỳ mạt pháp lănh dư đồ Trời,

       Nhớ rằng chẳng phải một nơi,

Ḷng Trời hay Mẹ không rời chúng sanh.

       Con ôi! vừa học vừa hành,

Tài chưa mấy chút, dễ khinh lỗi lầm,

       Thương con Mẹ giáng canh thâm,

Th́ giờ có ít, cần chăm lo lường.

       Giă từ con cơi trần dương,

Thiên Cung Mẹ ngự, lo lường độ con.

 

      Các con an ḷng suy kỹ lời Mẹ dạy để thi hành cho trọn bổn phận. Mẹ không v́ thương con mà vạch rơ Thiên cơ, cũng như Giáo Tông không v́ thương con mà quên luật Đạo. Con nhớ nghe.

      Mẹ ban ơn lành các con, Mẹ hồi cung, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh