Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

XÓA LỖI NGƯỜI

             Mẹ rất mừng thấy các con quy tựu đầy đủ nơi này, trước đảnh lễ Thầy, Mẹ, thiêng-liêng, sau đem tinh thần đoàn kết yêu thương hầu đem lại cuộc lễ tăng vẻ long trọng.

            Mẹ chứng lòng hiếu cảm của các con, Mẹ rất mừng thay! Mừng bấy nhiêu, thảm bấy nhiêu! Mừng là vì thấy đoàn con gặp được ngọn đuốc quang-huy của Ðạo. Thảm là vì các con chưa thật sự yêu-thương, đoàn-kết. Nhưng các con ôi! Mẹ thấu hiểu rằng các con là phàm tánh, thì làm sao diệt tận tham, sân, si cho đặng! Song các con hãy đặt sự kiện đạo-đức trên hết, đem tình thương-yêu lại; trước nhứt, các con hãy tập tánh quảng-đại, từ-bi xóa bỏ lầm-lỗi của người.

            Ở trường đời này, ai cũng có đức-tánh quý-báu, tốt đẹp cả. Song, nếu các con thành thật yêu thương nhau thì mới hãn đức tánh ấy. Các con hãy chí-thành, chí-kỉnh với lẽ thật chơn chánh. Chí-thành trên đường Ðạo, các con hãy an phận tu hành, đừng nông-nổi ước-vọng quá sự tưởng-tượng, đến khi không thỏa nguyện thì khổ lụy, sống trong huyền-ảo, thành thử tinh-thần càng ngày càng đắm-đuối, mà tinh-thần là điểm linh-quang, là trí-tuệ của con người, hễ hao mòn đi thì làm sao đạt được trên bước đường Ðạo siêu-việt đó các con!

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh