Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

QUAN NIỆM TU HÀNH

             Nầy các con! Ðối với sự tu của các con không phải là một đôi ngày, năm, tháng, mà sự tu phải trót đời của các con.

            Ví như sự hành Ðạo cũng vậy, chẳng phải lựa lần ngày này qua tháng nọ, năm kia, mà phải thực hành mãi mãi.

            Ðạo Thầy mở ra, các con cũng nhìn thấy rõ ngọn đuốc chơn-lý sáng soi để dẫn hướng cho các con đi, thì sự tu của các con không phải thuở ấu-thời chẳng tu, đợi kiếp già cằn-cỗi rồi mới chịu tu hay sao?

            Sự tu có nghĩa là sửa. Sửa đục nên trong, sửa dữ ra lành, sửa quấy ra phải, sửa xấu ra tốt. Như thế, sự tu dù bé, lớn, phải tự trau lấy thân để được thuần lương đạo-đức. Mà ở thế-gian này bao giờ cũng tôn-trọng đạo-đức.

            Ví như các con hiện nay đã bước vào đường Ðạo rồi, các con không trường-trai, hoặc giả trường-trai, đều là chơn-linh của Thầy ban bố.

            Bởi vậy, Thầy Mẹ mở rộng đường tu cho các con tùy theo tam-thừa, cửu-phẩm mà đi đúng với cơ-nguyên của Thầy Mẹ vạch ra.

            Nếu các con trường-trai mà tâm các con không được trọn lành, nghĩa là không chay, thà là các con không ăn chay là còn hơn trường-trai mà tâm không được trọn lành.

            Tuy không trường-trai mà giữ đặng tâm chay, tức là tâm lành cũng quý vô ngần.

            Vì Ðạo mở ra mục tiêu là khuyến thiện, sau khuyến thiện là đường giải thoát, siêu phàm nhập Thánh. Nên con nào giữ đặng trường-trai và tâm chay, đó là đường sẵn vạch phục về quê xưa.

            Trường-trai như vạch một lối đi, chông gai phủi sạch, để cho các con tiến mãi. Nhưng sự trường-trai là dọn đường gai-góc mà tâm không trọn lành thì gây thêm hố thẳm, hang sâu, khó mà phục-hồi nguyên-vị.

            Tuy không trường-trai, nhưng tâm trọn lành cũng được rõ thấy đường xưa, lối cũ mà về. Nhưng trong khi bước lên hoạn lộ hồi quê gặp nhiều chướng ngại, ấy là trả bớt tiền-căn, nghiệt-chướng, hoặc dứt khoát ở thế-trần mà phục-bổn ngôi xưa.

            Nay bệnh trầm-kha của trần-gian, bao nhiêu Thần, Tiên, Thánh, Phật đã nói rõ căn bệnh nan-y, nhưng chưa có một thực hành trọn vẹn đặng. Nếu hiểu căn bệnh mà không trị thuốc thì cũng vô ích mà thôi!

            Cũng như các con biết đời là ảo-mộng, là đau-khổ, mà các con không học đạo-đức chơn-lý để giải-thoát khổ nạn, thì hoài công lắm ru?

            Tóm lại, với sự đời hay Ðạo trên thế-gian này, ai cũng biết thốt lời hiền-lương, nhân-đạo, che lớp vỏ bề ngoài, nhưng thân tâm không trọn lành, trọn tốt.

            Muốn chứng tỏ con có điều tốt, không gì bằng một cách chân-thành đạo-đức thì mới kết quả hiển hiện.

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh