Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐÀN LỄ TRUNG-THU

CHÁNH LỄ ĐIỂM PHONG và THĂNG THƯỞNG ĐẠO CÔNG

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12-8 âm lịch Giáp-Tý niên (7-9-1984)

____________

 

Thi:

Muôn hồng ngàn thắm kết đài hoa,

Cúc, Thọ sum sê nở trước tòa,

Ngũ thức Tiên-đào mùi bát ngát,

Hương trà kỉnh lễ khói thơm xa.

DIÊU-Ðiện cảm lòng con hiếu đạo,

TRÌ chí công phu chớ nhạt nhòa,

KIM thạch ngàn lời ghi tạc để,

MẪU mực gìn trau vẹn chữ HÒA.

Thi:

Con hiền hiếu-đạo tận lòng thay,

Công quả say sưa kịp buổi này,

Âm siêu, dương thới trì tâm độ,

Cõi hồn siêu liễu đến phương Tây.

Công đức Ðạo-tràng thâm như hải,

Ðàn tiền tứ phước mặc vui say,

Tu luyện dồi trau đừng bỏ hở,

Vĩnh kiếp nhàn vui cực kiếp này.

Tản văn:

            MẸ mừng vui cùng đàn con hiếu-đạo, hân hạnh tứ phước cho toàn thể các con hôm nay. Ban thưởng cho mỗi con hoa hồng. Hãy bình thân an tọa lắng nghe.

            Hỡi nầy các con! Lòng Mẹ vui thay! Ngày Hội-Yến mùa Thu niên nầy các con đã hoàn tất một kỳ công rực rỡ: thành lập hoàn xong ngôi Ðiện BÁT-QUÁI-CUNG. Tuy hình trạng đơn sơ, song với hoàn cảnh khó khăn cùng cực như thế nầy, tuy sự hộ-độ của Bề-Trên, nhưng xét lòng tận tâm hiếu-đạo nơi các con mới là đáng thương tâm và đáng khen ngợi lắm đó! Nhìn cảnh BỬU-TÒA xinh thay và trang-nghiêm thanh-lịch tốt thay! Hoa nở sum sê gió Thu mát mẻ, hào-quang rực-rỡ rạng chiếu sáng ngời! Nầy hỡi các con, các con đã biết hễ Chánh-Ðạo phát khai thì bàng-môn lộng khởi, thế phải qua biết bao nhiêu trở lực, như khai khẩn rừng hoang. Vì quả nghiệp chúng-sanh đã chồng chất muôn kiếp ngàn đời, nào có dễ chi cứu độ! Mọi sự khó khăn rắp đường chận nẻo ấy là do nơi cõi chúng-sanh còn nặng nghiệp, vì lẽ ấy mà công lao khó nhọc nơi các con hằng tận tâm, tận lực với Ðạo-nghiệp bao nhiêu thì Ðạo-quả các con được cao thăng bấy nhiêu. Gắng lòng thi thố hiếu-đạo độ tha, giúp cho nghiệp quả chúng-sanh mòn lần được chừng nào thì thế cuộc được an-ổn chừng đó. Các con chớ nên thối chí ngã lòng, trì hạnh Ðạo-tràng, bố thí tâm lực, bố thí vô-ngại-tâm để cho Cơ Ðạo chóng thành thì công-đức sẽ vô-biên vô-lượng. Riêng các con đã thọ truyền Bửu-Pháp thì phải trì chí công-phu, nếu bỏ dở thì không nên đó hỡi các con! Các con hãy lắng nghe:

Thi Bài:

      Mùa Thu đáo lòng con vui nhẹ,

      Ðóa hoa Hồng tình Mẹ thiêng-liêng,

            Thưởng ban con trẻ thảo hiền,

Cài hoa tưởng Mẹ thiêng-liêng trọn niềm.

      Con dày dạn trước thềm công-quả,

      Tắm mồ hôi trên đóa Hồng tươi,

            Tâm con vì Ðạo vì Thầy,

Vì nhân-sinh khổ ở ngày Hạ-Nguơn.

      Mẹ xét công gia ân tứ phước,

      Chúc đàn con chí được kiên bền,

            Ðạo-danh nay điểm các tên,

Ðạo-mầu tinh-tấn đắp nền thiện-căn.

      NGỌC-TUYẾT-TIÊN kiên bền vì Ðạo,

      Ngày thâu đêm kiến tạo quả lành,

            Tâm trung phấn chuyển vận hành,

Minh-thề thấu đến Cha lành tứ ân.

      NGỌC-THANH-LIÊM lời phân hãy rõ,

      Công đạt thành tâm nọ chớ lơi,

            Soi gương rạng vẻ sáng ngời,

Ðạo cao tấn bước chê cười mặc ai.

      NGỌC-THANH-SƠN đầu bài đã học,

      Trì chí tu khó nhọc chớ sờn,

            Vào trường nấu thuốc luyện đơn,

Tròn tu một kiếp cảnh nhàn đáo ngôi.

      NGỌC-THIÊN-HƯƠNG tô bồi nguồn Ðạo,

      "Phước-Huệ" con lo tạo sớm tròn,

            Mối giềng cậy ở nơi con,

Phục hưng cảnh cũ tiêu mòn bấy nay.

      NGỌC-THU-TÂM từ ngày học Ðạo,

      Ðường tu chơn đại-khảo thất truyền,

            Hồi minh tạo tác phước điền,

Ngày sau mới đặng toại nguyền cõi thanh.

      NGỌC-CHƠN-MINH phận hành bỏ phế,

      Vào đường tu chớ để thất truyền,

            Tinh-thần vẹn giữ tâm yên,

Sớm say, chiều tỉnh cửa Thiền sao nên?

      NGỌC-CHƠN-HUỆ quỳ lên nghe rõ,

      Cuộc lợi danh mờ tỏ âu phần,

            Căn lành tự giác tu thân,

Tiền duyên định phận phú bần nhơn cơ.

      NGỌC-CHƠN-THÔNG con thơ nghe dạy,

      Chốn đơn-phòng chí đại lập nền,

            Ðạo-mầu không có quý, khinh,

Thị-phi cõi tục, lòng thành tự con.

      Hồ-Tư-Lai gắng tròn tâm vững,

      Bước lần dò gầy dựng móng nền,

            Kềm tâm trì hạnh mới nên,

NGỌC-THÔNG-QUANG vẹn chí bền luyện tu.

      Phan-Quang-Trường sĩ nhu nghe rõ,

      Hạnh tu tâm tuổi nhỏ chí thành,

            Kiên trì tu học luyện phanh,

NGỌC-MINH-THANH rạng Ðạo-danh cửa Thiền.

      Khánh, Hồng-Vân lắng yên nghe dạy,

      Bước Ðạo-mầu nhẫn nại lập thân,

            Ðạo, đời hai nẻo cân phân,

NGỌC-THU-HƯƠNG chỉ học lần đường tu.

      Trần-Văn-Mai ngút mù vẹt sáng,

      Trau hạnh lành theo hạng chí nhu,

            Soi tâm lập đức song tu,

NGỌC-MINH-PHƯỚC vẹn lòng tu giữ bền.

      Phan-Tấn-Xanh lắng yên nghe dạy,

      Vào đường tu con phải lập tâm,

            Ngộ thì tránh nẻo sai lầm,

NGỌC-THÔNG-MINH rõ tri tầm đường chơn.

      Tín, đạo-vàng thiệt hơn tỏ rõ,

      Ðường tu hành là ngõ chánh minh,

            Phu tùng gốc Ðạo tam-sinh,

NGỌC-THU-CÚC vẹn đức lành chớ xao.

      Tiên, hỡi trẻ đã vào trường Ðạo,

      Vẹn chí bền tu tạo phước điền,

            Ðừng than trách phận vô duyên,

NGỌC-THU-LAN dạy nữ hiền lập tu.

      Mận, hỡi con phù du cõi tạm,

      Nhớ căn xưa tự giảm tánh mê,

            Trần-lao khổ hải nhiều bề,

NGỌC-TÂM-DIỆU gắng đường về cựu-ngôi.

      Trần-Long-Cam tu bồi chí thiện,

      Ðạo cùng đời phát nguyện song tu,

            Nợ trần tuy nặng mặc dù,

Con toan lập Ðức mới hầu thảnh thơi.

      Nguyễn-Văn-Liêm mừng ngày gặp Ðạo,

      Gắng trì tâm tu tạo chí thành,

            Tứ thời gắn bó luyện phanh,

NGỌC-THANH-DƯƠNG rạng bửu-danh Ðạo-tràng.

      Lê-Thị-Quyên, đạo-vàng hữu chí,

      Trải bao phen khảo thí dập dồn,

            Tâm lành trì chí nhẫn tồn,

NGỌC-LIÊN-HƯƠNG rạng đài môn bửu truyền.

      Trần-Văn-Nhựt, đạo huyền diệu lý,

      Con trẻ nay nhìn kỹ phăng đường,

            Cảnh trần vạn nẻo muôn phương,

NGỌC-TINH-DƯƠNG khéo chọn đường học tu.

      Hậu, đạo-trường lòng tu hãy mộ,

      Lời thị phi âu bỏ ngoài tai,

            Vào Tu gắng chí miệt mài,

NGỌC-HẠNH-TÂM vững thiện-tài nữ lưu.

      Từ-Hiếu-Ðễ lập tu kiến tánh,

      Gắng trau-dồi Ðạo-hạnh tâm bền,

            Ðạo, đời chí cả lập nên,

NGỌC-MINH-CHÁNH rạng tuổi tên Ðạo vàng.

(...)

      Chế-Văn-Hồng đường lành đã bước,

      Cửa Ðạo-trường vừa được nhứt niên,

            Tới lui thưa nhặt lòng thiền,

NGỌC-MINH-TÁNH vững thệ nguyền chớ phai.

      Lâm-Anh-Tài không khuây đạo Hiếu,

      Nghĩa còn mang nặng trĩu Ðạo mầu,

            Ðôi dòng phận trẻ năng trau,

NGỌC-MINH-TRÍ vẹn Ðạo cao tâm tồn.

      Ðỗ-Văn-Thất tâm hồn lạc lỏng,

      Trường Ðạo cao để hỏng đức mình,

            Con hiền chánh giác hồi minh,

Ngày sau cũng đặng công đình điểm phê.

      Nguyễn-Thị-Thêu quay về chớ muộn,

      Cõi trần vơi cuộn cuộn ba đào,

            Sóng trần khỏa lấp đường Tu,

Bảng danh chưa rạng, chờ sau con tường.

      Lê-Ðình-Xuân đạo-trường dạy trẻ,

      Trọn tâm thành chớ lẻ đơn sai,

            Một lòng vì Ðạo không phai,

NGỌC-XUÂN-PHƯỚC đã gặp ngày điểm danh.

      Huỳnh-Ngọc-Hải tâm thành ngộ Ðạo,

      Nhớ căn xưa gắng tạo công dày,

            Cửa Thiền sớm tối góp tay,

NGỌC-THANH-HẢI đặng hội này tấn danh.

      Ngọc-Thanh-Vân tâm lành tu tiến,

      Bịnh nan-y tâm nguyện đặng bình,

            Ðường chơn gắng tạo công trình,

NGỌC-THANH-VÂN được đăng danh khóa nầy.

      Lê-Thanh-Tùng lòng hay phục đức,

      Quả công cao vượt mức Ðạo-trường,

            Tâm tu tấn bước khang cường,

NGỌC-MINH-ÐỨC gắng tầm đường Ðạo-chơn.

      Cao-Thị-Giậu lập trường công quả,

      Vị ngôi xưa mau khá lần dò,

            Ðạo mầu tầm học gắng lo,

NGỌC-DIỆU-THIỆN Mẹ điểm cho tầm đường.

      Lê-Xuân-Bảo lòng dường nhứt mộ,

      Thương con lành phận số xa vời,

            Mẹ nay phê điểm mấy lời,

NGỌC-THANH-PHƯƠNG gắng lập đời nguyện Tu.

      Ðặng-Trần-Hào kỳ Thu đặng điểm,

      Thuận đường Tu con hiểu xét lòng,

            Ðạo nhà vẹn nghĩa ngoài trong,

Ðạo Tu cũng đặng ân hồng dẫn soi.

      Ðoàn-Xuân-Quan biết noi nghĩa chánh,

      Lẽ Ðạo-mầu tợ ánh trăng Thu,

            Hồi minh cảnh giác tầm cầu,

Linh-Sơn đại nghĩa buổi đầu đó con.

      Lư-Thị-Nương năng bòn công quả,

      Khóa điểm danh cũng đã sắp tròn,

            Thệ nguyền gắn chặt lòng son,

Con đường chánh đại chớ mòn lơi tâm.

      Diệp-Diệu-Kim Ðạo thâm bền chí,

      Tịnh tâm an nghe kỹ mấy lời,

            Phận con gánh nặng Ðạo đời,

Tròn công Tu niệm Phật Trời phước ban.

      Chuông, lắng nghe lời vàng tỏ rõ,

      Cội căn xưa tầm ngõ phăng đường,

            Bước mau vào cửa Ðạo-trường,

Trì trai tu niệm lánh đường trần vơi.

      Phần điểm danh cũng thời chỉ tạm,

      Ðiển quang đà sắp mãn hết giờ,

            Ðôi dòng vắn tắt thô sơ,

Ðạo-trường gắng chí chớ lơ lãng lòng.

            Giờ điển ân sắp mãn, cuộc tế lễ cử hành cứ y theo cựu lệ. Phần bình Thánh-Ngôn phải chờ sau khi đọc xong phần các bài chúc lễ và hiến tứ-bửu.

            Khai Thánh-Ngôn bình xong rồi thì cứ tùy hỷ gắn hoa Hồng, vì ngày Trung-Thu niên nầy là chánh lễ điểm phong và thăng thưởng Ðạo-công cho mỗi con đồng đều hết thảy, để cho niềm an ủi thiêng-liêng ấy làm phấn khởi tâm-linh, dồi-dào nghị-lực hầu các con sẽ được tinh tấn trên đường Tu học mà tự giác và giác tha, dìu độ lẫn nhau thoát khỏi bến mê tân, vòng khổ hải, cùng thi thố Ðạo-mầu mà đáo vị huờn ngôi thì lòng Mẹ thiêng mới đặng an vui nơi Cửu-phẩm. Mãn giờ, Mẹ giã con phản hồi Diêu-Ðiện.

            Thăng...

 

Chú thích:

            (*) Lúc bấy giờ (1984), Thiên-Lý Bửu-Tòa còn tọa lạc tại San Jose và vừa hoàn thành việc xây cất chánh-điện Bát-Quái-Cung theo Thánh-lịnh của Bề Trên. (Bấm vào đây để coi phần hình ảnh "Bát Quái Cung")

            Cũng nhân dịp Rằm tháng 8 năm Giáp Tý (1984), quyển “BẢO PHÁP CHƠN KINH” do Đức Phật Di-Lạc giáng tả đã được khai xuất (bấm vào đây để coi phần hình ảnh "Khai xuất Bảo-Pháp Chơn-Kinh"). Nếu quí vị muốn thỉnh quyển Kinh này, xin liên lạc Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046, USA, (408) 683-0674, hoặc email cho chúng tôi.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh