Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

 10.- Ý HƯỚNG CHUNG ÐOÀN NỮ PHÁI

TÂY-THÀNH THÁNH-THẤT

Tý thời 13 rạng 14 tháng 3 Canh-Tuất (10-4-1970)

________

Thi:

Cũng lớp hình danh như những ai,

Mà sao dung rủi đến Tiên Ðài,

Thời gian mỏi cánh con chim ác,

Mãi gọi không nghe tiếng đoái hoài.

 

      DIỆU-HẠNH TIÊN-NƯƠNG, Tệ Tỷ chào chư Thiên Ân hướng Ðạo, chào các hiền muội đàn tiền.

      Ðêm cũng hầu khuya, Tệ Tỷ giáng Cơ để cùng các hiền muội đàm đạo trong bầu không khí Thiêng Liêng, Tệ Tỷ dùng lối xưng hô bằng Chị em cho cuộc gặp gỡ nầy. Vậy Chị mời toàn thể an tọa tịnh thần.

      Trước điện, Chị nhìn thấy các em đều uể oải xác thân bởi canh khuya mòn mỏi. Nhưng hỡi các em! Hãy tỉnh thức lòng mình đi để nghe sự sống, sự nghĩ của mình, của muôn vật đang đêm. Lòng các em đang thổn thức bởi đôi vai nặng gánh Ðạo đời, mọi vật đang cuốn cuồn trong sự hoạt động thầm lặng hay say sưa trong giấc thụy miên.

Thi:

Thức thức đi em, hãy thức đi!

Ngoài kia thế cuộc giọng sầu bi,

Ðêm thanh chẳng trọn đêm thanh nữa,

Trăng vẫn lồng trong đáy Ngọc-Trì.

      Hôm nay Chị đến với các em để gợi lên ý hướng chung cho đoàn nữ phái trong giai đoạn nghiêm trọng hiện thời. Ôi! đời vẫn chinh nghiêng, Ðạo còn phân tán thì trách nhiệm của các em vẫn mãi còn nặng nề đối với quảng đại tha nhân.

      Muốn đạt được mục tiêu đó trên bước đường hành Ðạo, các em cần phải đặt rõ hướng tiến cho mình hơn để không vấp vướng những nơi phủ đầy cát bụi gai chông, và điều trước hết các em nên lưu ý là điều kết đoàn nhau lại.

      Các em ôi! Chị thường nghe người đời hằng lấy một ví dụ để răn chừng con cái trong gia đình mỗi khi có sự ngỗ nghịch lẫn nhau. Ðó là một bó đũa. Bó đũa kia nếu tách rời từng chiếc ra thì dĩ nhiên ai bẻ cũng gãy, bằng cứ bó chung nó lại thành một tập thể gồm những mãnh lực thì không ai có thể bẻ gãy bằng đôi bàn tay trắng được. Như thế không phải Chị bảo các em hiệp chung lại một nhà hẳn mà không có một tác vi, một ý nghĩa tinh thần nào khác. Vì nếu làm như vậy chẳng khác nào bó buộc các em thành một cơ cụ, mất sự tự do tinh thần sao? Chỉ có tinh thần đoàn kết hợp quần với nhau trong tình em nghĩa chị đại đồng mới gây được sức mạnh miên viễn trong mọi thời kỳ mà thôi. Ngoài ra, việc hiệp quần thân thể chỉ là một tiểu tiết trong phương diện hoạt động hàng ngũ nào đó thôi.

      Cũng trong tinh thần liên kết để tạo sức mạnh ấy, các em cũng đừng xem những môn phái khác nhau mà sanh ra những sự thân hay không thân. Các em thử nghĩ : Một con người như Chị đây - khi sanh tiền ở vào cửa huyền môn chơn đạo, khác với các em nơi phần phổ độ công truyền. Những sự khác biệt ấy chẳng qua là giai đoạn của mỗi người đó thôi. Chúng ta không thấy chi làm lạ về những tương tự ấy, để có cái nhìn bao quát hơn.

      Các em hãy nhìn kia: Một cội cây đang lúc trưởng thành, tất cả nhánh nhóc bông hoa trái lá đều bắt nguồn từ gốc, cùng đứng chung một mãnh đất, cùng sống chung sự sống của thiên nhiên, cùng bên nhau khi nắng mưa dông bảo, thì hỏi có lý do nào bảo rằng cành kia nhánh nọ gốc nầy mỗi mỗi đều khác nhau, nếu vẫn còn hấp thụ sự sống nơi Ðất Trời, trừ nhánh nào bị chặt gãy mới hẳn là cách biệt đó thôi.

      ÐẠI-ÐẠO CAO-ÐÀI cũng ở trong nguyên lý ấy. Ðó là một định luật không phải là ngẫu nhiên đâu các em. Thế thì Chị đây, em đó, mọi người kia, cùng sống chung trên mặt đất, cùng hưởng chung một lý tưởng, cùng nương chung một bóng mát, thì tại sao chúng ta không thông cảm cho nhau những hoàn cảnh, những điều kiện có mòi dị biệt ngoài hình thức.

      Lưu ý các em như vậy để luôn luôn nhắc nhở cõi lòng, chớ Chị tin tưởng các em hiện hữu đã đều có tinh thần ấy hết rồi.

      Vã lại, đã là người tu, đã là người hy sinh bản thân tâm hồn cho đại cuộc của Ðạo, thì dĩ nhiên phải chấp nhận những khó khăn phiền lụy ở cõi đời hiện tại nầy rồi.

Thi:

Lại gặp tàn Xuân đến thế gian,

Thuyền xưa khách cũ lướt trên ngàn,

Pháp thân đâu quản đời mưa gió,

Chơn tánh chặt gìn Ðạo trị an.

Trời đất mênh mông xuôi một lối,

Núi sông chớn chở ngược đôi đàng,

Về đây với những dòng tha thiết,

Sao kiếp phù sinh quá ngổn ngang.

Hựu:

Ngang dọc ra vào cửa lợi danh,

Rằng ai ai được tiếng thơm lành,

Phấn son trót nợ thân cho trọn,

Dưa muối đà mang chí phải thành.

Thiên hạ chẳng ưa dơi đậu cận,

Nhân tình không chịu rắn bò quanh,

Thì ta chi tiếc dòng hư ảo,

Mà bỏ lá vàng nhặt lá xanh.

Hựu:

Xanh đỏ kìa mây nhuộm đủ màu,

Khi hoàng hôn nhập cõi chiêm bao,

Du nhơn đối cảnh lòng say đắm,

Tục khách giao tình dạ xuyến xao.

Lục tặc đoài phen gây loạn lạc,

Tam ma mấy bận dậy ba đào,

Mây kia dù có bày muôn sắc,

Rồi cũng tuyết sương, cũng nước ao.

Hựu:

Ao ước bàng nhơn thế giới bình,

Ðây bàn tay nhiệm độ quần sinh,

Chí toan lấp biển e người thị,

Lòng muốn dời non ngại kẻ khinh.

Ðào lạch luân lưu dòng tịnh lạc,

Ðắp bờ ngăn cản sóng cuồn kinh,

Sớm hôm dè dặt phòng khe mội,

Kẻo lở làng đi sự hiển vinh.

Hựu:

Vinh dự thay cho giống Lạc Hồng,

Bấy năm bươn bả bấy nhiêu công,

Cùng ăn cùng sống cơm nhân bản,

Cùng trọng cùng thờ nghĩa tổ tông.

Hưu thích tương quan khi hạ thử,

Lạc ưu dữ cọng lúc băng đông,

Tương-Như dù khác Liêm-Pha mấy,

Chỉ cách bên nhau một tấc lòng.

Hựu:

Lòng tợ hồ thu hiện bóng trăng,

Vạn trần bất nhiễm ngọn nhiên đăng,

Rần rần như hỏa tua ngưng giáng,

Cuộn cuộn thủy triều khá tụ thăng.

Tám tiết tròn đầy ân Tạo Hóa,

Tư mùa vẹn vẻ phước Nguyên Căn,

Thong dong ở thế lo giùm thế,

Tùy cảnh tùy thời cậy sở năng.

Hựu:

Năng thuyết năng hành đối lưỡng viên,

Chánh tâm sở chỉ phục đào nguyên,

Ðạo phi thiện ác phi không sắc,

Ðức hữu thân sơ hữu hậu tiền.

Hà xứ truy tầm kỳ bổn dã,

Thùy nhân đắc ngộ lý Tiên Thiên,

Cao-Ðài chi học tương cao hạ,

Dĩ tổng nhi phân nhứt thuyết duyên.

Hựu:

Duyên nghiệp từ xưa đã nặng rồi,

Gây thêm chi nữa các em ôi!

Tội kia nếu có mau đền trả,

Phước nọ chắc cao quyết đắp bồi.

Cơ tạo liên miên soi chẳng dứt,

Thiên thời tiếp tục chuyển không thôi,

Suy đi tính lại đường trăm ngõ,

Ánh sáng Ðạo vàng bước bước đôi.

Hựu:

Ðôi nẻo hành nhân biết đến đâu,

Huyền quang chiếu diệu tại sơn đầu,

Thấp cao quý tiện đừng chia áo,

Lớn nhỏ trọng khinh chớ rẻ bâu.

Chánh kỷ nhờ nơi lòng tự giác,

Ðộ tha cậy ở bến giao cầu,

Nắng mưa động tịnh nuôi muôn vật,

Trời có riêng ai, vẫn nhiệm mầu.

 

      Những lời khái quát chỉ bấy nhiêu thôi. Các em từ đây chỉnh trang thanh tâm, cùng nhau bắt tay trên đường sứ mạng mà muôn thuở vẫn nêu tên con người muôn thuở.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh