Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

18.- NỘI TÂM TU TIẾN

 

TRÚC-LÂM THIỀN-ÐIỆN

Tý thời 17 rạng 18 tháng 7 Canh-Tuất (18-8-1970)

_________

      DI-LẠC THIÊN-TÔN đại hỷ chư môn sanh đẳng đẳng.

Thi:

Một thuyền một mái lướt dòng ngân,

Ðộ rỗi Nguyên Nhân thoát biển trần,

Bến giác muốn sang đừng cố chấp,

Bờ mê mong thoát mựa tham sân.

Nội tâm mới chỗ an thiên hạ,

Ngoại cảnh là nơi tạo thế thần,

Hỡi chúng toàn linh mau thức tỉnh,

Bình minh lố dạng kíp quày chân.

      Bần Tăng đến trần gian giờ nầy để chứng lễ tâm thành của chư môn đồ đã hiến dâng.

      Hỡi chư môn đồ! Bần Tăng rất ngợi khen sự chí thành chí kỉnh và hành động hợp nhứt của chư môn đồ trên các hình thức sai biệt. Phần hình thức đã xứng đáng là tiêu biểu cho công cuộc phổ độ ngày nay, nhưng đó là một phương diện đối ngoại, còn tư tưởng và tâm linh hòa đồng mới là điều trọng yếu trên phương diện thành công đắc quả tu tiến của chư môn đồ cũng như toàn thể chúng sanh.

      Trước tiên, Bần Tăng nhắc nhở chư môn đồ về nội tâm tu tiến.

      Nhìn lại cuộc biến chuyển trong kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp, biết bao nhiêu sự điêu linh thống khổ đưa đến cho toàn nhân loại, chúng sanh. Ðó là do vật chất tăng trưởng, tinh thần đạo đức lu mờ sụp đổ, nên trần gian phải chịu lắm thiên tai chiến họa, tàn sát lẫn nhau. Ðến những bực tu hành, người học đạo, cũng phải một phen điên đảo vì nội tâm bất định, nên Ðạo khó cứu vãn tình thế nguy cơ đã diễn tiến như hiện tại.

      Tất cả nền Tôn Giáo đã có trên đất nước Việt Nam, Tôn Giáo là cửa vào tìm Ðạo. Ðạo là một khí hư vô bàng bạc khắp thời, không, vũ trụ, không thể lấy gì đo đạc được, không thể đem sự hiểu biết để lý luận được. Người học Ðạo cũng như nước đã lóng phèn, thanh trong tinh khiết, ngỏ hầu tiếp nhận ánh sáng chơn lý soi rọi vào các nẻo đen tối hồng trần ở nội tâm cho điểm linh quang xuất hiện, nhìn thấy nguyên nhân căn trí của mình, để xem vạn vật vũ trụ là một, để hòa cùng đại thể thiên nhiên. Nếu tất cả đều được vậy thì thế gian nầy là một cõi Thiên-Ðàng Cực-Lạc. Những sự kiện nói trên đều là lời nói của Bần Tăng mà thôi, thực sự thì không bao giờ thấy được!

      Hỡi chư môn đồ! Thời kỳ mạt pháp, Ðức Ðại-Từ-Phụ không giao Chánh Pháp cho tay phàm. Tất cả những bộ óc, lý trí khôn ngoan của loài người có thể làm cho rung chuyển hoàn cầu thế giới, có thể vượt cả không gian và theo dõi thời gian, nhưng chưa có kẻ nào xứng đáng để nắm được Chánh Pháp của Ðức Chí-Tôn hầu cứu rổi muôn loài. Chính mình Thượng-Ðế Chí-Tôn giá lâm cõi hồng trần để giáo Ðạo, thử hỏi còn đại phúc nào bằng trong kỳ Ðại Ân Xá ở trần gian??? Chư môn đồ thành tâm thực hiện công cuộc phổ thông giáo lý để thức tỉnh người đời quay về đường thiện lạc, một việc rất hữu ích đáng khen!

      Chư môn đồ! Ðứng trước hoàn cảnh đau khổ của chúng sanh ngày nay, không thể đem tài lục thao tam lược, không thể đem trí xảo đa mưu để xóa tan đám mây đen tối còn trùm phủ trên mãnh đất nhỏ bé nầy, chỉ còn chờ đợi chư môn đồ cũng như tất cả chúng sanh tự mình tìm cách để thoát sự đau khổ của chính mình. Mỗi người trong xã hội đều biết như vậy thì xã hội con người sẽ không còn đau khổ nữa.

      Ðạo Ðức là phương cứu rổi con người trở nên Thánh Thiện. Ðạo Ðức không phải một tiêu ngữ để cho thế gian tạm mượn đóng vai trò trong một lớp tuồng trên sân khấu. Người muốn đạt đến chỗ vi diệu của Ðạo Lý, không phải ở trên ngọn Cơ nầy, cũng không phải ở tận trời Tây đất Âu hay non cao rừng thẳm. Ðạo Lý luôn luôn có ở mỗi con người. Như vậy, chư môn đồ hãy khai thác và tận dụng Ðạo Lý ấy để tự cứu và cứu độ chúng sanh. Trên phương diện danh từ hình thức, người đã đạt đến chỗ vi diệu của Ðạo Lý thì xem việc đó là thường.

      Kìa nhìn qua tất cả vạn vật, hình thức vẫn khác nhau, danh tánh khác nhau, nhưng tựu chung vẫn có một điểm Ðạo. Ðó là Thượng-Ðế Chí-Tôn, đó là nhân bản, đó là Thánh Hiền Tiên Phật!

      Hỡi chư môn đồ! Bần Tăng mong rằng chư môn đồ vượt lên một bước nữa để nhận thấy cái sắc giới nầy không xa ranh giới là bao nhiêu. Chỉ một đường tơ kẻ tóc vô minh và quang minh mà thôi.

Thi:

Cơ Trời sắp đặt dễ ai hay,

Thế sự bao nhiêu đã vẽ bày,

Càng chác việc nhiều càng nặng nợ,

Người tu là chẳng vướng chi ai.

      Tâm hành Ðạo là tâm của Thiêng Liêng, người hành Ðạo là người của chúng sanh. Như vậy không phải nặng lòng trong một khuôn khổ cố định nào cả.

      Hỡi chư môn đồ thiện nam tín nữ!

Bài:

            Bần Tăng hoan hỷ ban ân,

Cho toàn thiện tín trọn phần đạo tâm.

      Trước những cảnh luân trầm sa đọa,

      Nhìn cơ đồ thiên hạ mà thương,

            Bởi chưng sai nẻo lạc đường,

Quên nơi nguồn cội không tường căn cơ.

      Mãi dấn thân lên bờ trần tục,

      Còn nhúm nhen lửa dục nơi lòng,

            Biết bao trạng huống gai chông,

Cũng vì chấp ngã dị đồng mà ra.

      Dân một nước không hòa dân tộc,

      Người một nhà không dốc làm nên,

            Chia nhau vì tuổi vì tên,

Xa nhau vì nặng cái nền tảng riêng.

 Ôi! Nhìn công cuộc đảo huyền thiên hạ,

      Nghĩ xót thương chí cả tài cao,

            Lỡ giam vào bức tường rào,

Khó đem Ðạo Lý nêu cao hòa đồng.

      Hỡi môn đồ! Chơn Tông Vạn Giáo,

      Ðều ở trong cái Ðạo hư vô,

            Có câu "Nhứt bổn vạn thù",

Một ra muôn trạng diễn phô pháp quyền.

      Nhìn sắc thái thiên nhiên cảnh vật,

      Trước bao la chồng chất núi non,

            Ðều tay Tạo-Hóa sống còn,

Cỏ cây nhân vật vuông tròn Càn-Khôn.

      Người biết đặng Thế-Tôn nào khó,

      Ðạt Ðạo rồi mới có Thiên-Tôn,

            Tu hành luyện Ðạo bảo tồn,

Ba đường hiệp một Thiên môn phản hồi.

      Mở Ðạo tràng cơ Trời vận chuyển,

      Ðộ nhơn sanh toàn diện giác mê,

            Xa nơi tục lụy mọi bề,

Cùng chung xây đắp đường về quê xưa.

      Ðó là mức Thượng-Thừa tu học,

      Ðó là phương lừa lọc Thánh phàm,

            Trong thời Phổ-Ðộ kỳ tam,

Nên Tiên đắc Phật phải làm mới nên.

 

            Bần Tăng có bao nhiêu lời để chư môn đồ nam nữ đọc làm món quà ban trong kỳ lễ hôm nay.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh