The Left Eye of God

Ðàn Tý thời, ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Tý (17-3-1984)

Phò Loan: Bạch Diệu Hoa

Thủ hộ đàn: Ngọc Thanh Liêm, Ngọc Thanh Sơn

Ðiển ký: Hồ Tư Lai, Ðặng Hồng Hà

___________

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Ðế Ngọc Hoàng Ðại Thiên Tôn.

Nam mô Tam Trấn Oai Nghi Kim Liên tòa hạ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Thế Tôn.

Cùng chư Thiên mạng đồ chúng tâm niệm tín cầu, Ngã PHÁP VƯƠNG DI LẠC TÔN PHẬT lai đàn.

Ngã hoan hỷ! Tứ phước cho toàn thể thiện nam tín nữ tâm thần đã được an tịnh hay chưa?

(Ngọc Thanh Liêm: Bạch Tôn Sư, chúng con đã được an tịnh.)

Hoan hỷ! Trước nay Ta xin giải rõ hai chữ Ðàn Cơ, nếu Ta không giải thì chư môn đồ có hiểu được tại sao gọi là Ðàn Cơ chăng?

(............)

Mô Phật, hoan hỷ!

Chữ ÐÀN: là một nơi bố thí Pháp.

Chữ CƠ: là cái máy.

Bởi vì nơi cõi ác trược ta bà giữa thời mạt pháp, vật chất phát sinh dẫy đầy tội lỗi, chúng sanh khổ ách, lẫn lộn nghiệp duyên, ba đời không được thấy Phật, tội càng trùng ngập mà chẳng biết ăn năn. Thời cơ mạt hậu thế diệt tam nguơn, các chư Phật dầu có từ bi cũng khó bề giải cứu. Hạ sanh vào cõi ta bà, đã không dùng được phương tiện giải cứu thì cũng chẳng ích chi! ÐẠI ÐẠO khai minh tạm dùng Ðàn Cơ hình Chim Loan dùng làm cây bút, tạm mượn Nhân Thể là bộ máy Ngũ Hành linh động để khai Ðàn bố thí Lý Ðạo nhiệm mầu hoằng khai Chánh Pháp, khai cơ Tận Ðộ. Ðại hội Long Hoa phán xét toàn thể Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên thế giái. Nơi cõi ác trược ta bà là chỗ nghiệp duyên phát xuất, đời đời tội lỗi nhân quả triền miên. Cũng vì Bề Trên động lòng trắc ẩn mở Ðạo khai duyên, hóa độ linh căn hồi đáo bổn nguyên, chớ cũng không thể độ hết cả các hàng thiểu trí không có duyên lành, thì các cấp bậc đó phải còn nhiều kiếp chuyển luân mới được mở mang thêm trí tuệ sẽ được lần lượt tu sau.

Các đồ chúng khá hiểu trong câu "Tam thế chư Phật" có nghĩa là "Phật quá khứ đã thành, Phật vị lai sẽ thành" thì đừng nên than phiền những người tâm đạo còn nặng nghiệp duyên.

Sau đây Ta nhắc nhở đôi lời rằng:

- Pháp môn công phu thiền định là con đường giải thoát cho linh căn. Hỡi các đồ chúng! đã được thọ truyền thì khác nào viên ngọc sáng chói, có kẻ buộc vào chéo áo mà người nỡ không hay, đem thân nô tỳ dầm sương dãi nắng để toan cầu thực tha phương, thì chính Ta đến đây chỉ viên ngọc ấy, đồ chúng hãy đem dùng thì gia sự cá thân sẽ được phú túc vinh sang.

Các chư đồ chúng hiểu chăng?

(Ngọc Thanh Liêm: Bạch Tôn Sư, chúng con đã hiểu.)

- Hiểu được sáng chưa?

(Ngọc Thanh Liêm: Bạch Tôn Sư, chúng con chỉ hiểu được phần nào, xin Tôn Sư chỉ dạy thêm cho chúng con được sáng.)

- Tu Ðạo mà chẳng nghiên cứu sách Kinh thì làm sao thấu lý sâu mầu vô thượng. Thì giờ du hí, chén rượu cuộc cờ, hoặc ngồi lê đôi mách, giờ ấy quý quá, một ngày qua là một tuổi già, vô thường càng kề cận, một giờ là bạc, một phút là vàng, phải siêng học hỏi Kinh Kệ thông lý thì đường tu vững chắc như núi Tu Di, vào đường Ðạo Pháp đức tin yếu ớt thì gió ngã sóng xiêu.

Sau nữa thì hãy nên chú trọng về Ðại Cuộc Long Hoa ngày sắp mãn cuộc thì đã quá cận kề, việc siêu độ hãy còn chưa xong. Phải lo xong nơi chỗ thờ phượng chánh điện (*) gấp rút để kịp ngày Thập Ngũ nhựt, Thất ngoạt, 3 ngày Ðại ân xá nơi Thiên Lý Bửu Tòa phải nên đồng tâm nhất trí tụng Kinh Siêu Ðộ cho thập phương thế giới trên các cõi nước ta bà, từ tội hồn, ác đạo, mười cửa ngục môn, những đến ma đạo ở cõi Diêm Phù Ðề. Chúng đang lẫn lộn nhiễu nhương theo chúng sanh mà gây nhiều ác nghiệp, xúi giục tội lỗi, mượn đường dương gian để làm ma đạo gây nhiều chướng nghiệp quỷ khóc thần sầu. Lời dạy diệt quỷ trừ tà không phải là sát hại chúng ấy, mà phải cứu độ cho chúng được siêu thăng thì nơi cõi thế trần mới được thái bình an hưởng.

Kể từ hôm nay, bài cầu cho tử hồn chiến sĩ Việt Nam và vong hồn tử nạn cùng bá tánh phạm hồn thì hôm nay tạm ngưng bài ấy, mà phải mở cuộc độ siêu cho toàn cõi thế giới ta bà.

Hiền nữ Bạch Diệu Hoa phải thành lập bổn sớ thượng tâu, chọn ngày kiết nhựt thượng sớ độ siêu chung.

Mỗi thời cúng Mẹo, Dậu, và buổi lễ thường xuyên, hễ sau thời cúng thì thọ trì một biến Kinh Di Ðà để siêu độ cho đại chúng ác phạm, ma đạo và ngục môn tội vong.

Như vậy từ nay cho đến Thất ngoạt.

Kể từ Thất ngoạt Sơ Nhứt nhựt thì toàn thể đồ chúng phải bảo nhau trì trai toàn thể để tụng niệm Kinh pháp đại hóa độ cho chúng sanh được hưởng nhiều phước đức mà siêu sanh. Tất chúng tội hồn khi được vãng sanh tất cả về nơi An Dưỡng Quốc thì toàn chư đồ chúng phước đức vô lượng, vô biên hằng sa không kể đặng!

Hỡi này chư đồ chúng! Phước đâu dễ kiếm, mà tội lỗi tránh khó xa! Cơ hội ngàn vàng thì chư đồ chúng hãy cố siêng góp công tận độ, chỉ một kiếp tu sánh bằng thuở tiền sanh a tăng kỳ kiếp chưa được sánh bằng. Ba ngày ân xá kỳ chót của đại cuộc Long Hoa là Hội Phật đã sẵn dành lòng từ bi độ vớt. Phải cần trì trai dọn mình cho được tinh khiết, cùng nhau tụng niệm Kinh Ðại Thừa Kim Cang Bát Nhã, nếu tụng Kim Cang mà không biết tụng Bát Nhã thì cũng không được tròn phước cho những vong linh.

Ðồ chúng hiểu chăng?

(Ngọc Thanh Liêm: Bạch Tôn Sư chúng con hiểu.)

- Sau nữa là từ Thất ngoạt những đến Thập ngoạt giữ giới, trì trai cùng nhau để được lịnh Cầu An cho toàn thể đại chúng. Lễ ấy trong vòng trung tuần Thập ngoạt, cuộc Ðại Lễ Cầu An sẽ được chỉ giáo khi sau.

Giờ nay là một đại hạnh, Ta lai đáo đàn tiền nơi Pháp tòa bố thí Pháp vô thượng. Các ngươi đồ chúng phải gắng chí truyền trao những lời tâm pháp của Ta để cùng nhau hiểu biết. Kể từ Thập Ngũ nhựt, Thập ngoạt sắp lên thì lịnh Ðại Ân Xá không còn, thế nên đồ chúng cùng tất cả tôn giáo đồng phải tự tu, không phải được ân huệ đợi chờ sự trợ giúp và được đại xá dễ dàng như ngày Ðại Hội.

Phần Bạch Diệu Hoa hãy nên chọn ngày vào Ðại Tịnh, quyển Kinh Lập Nguơn quá nên bê trễ. Hãy cố gắng tả xong trước ngày Thập Ngũ nhựt Thất ngoạt để kịp ấn hành cho ngày Lễ Cầu An. Giờ nay điển quang sắp dứt, điển văn hãy bình...

Mấy lời Ta sánh như ngọc quý. Ta niệm niệm cho chúng sanh tín ngưỡng, tinh tấn nơi lòng mà cải ác tùng thiện, tích phước tu thân. Ta nay hồi đáo Niết Bàn, giã chư đồ chúng.

Thăng.

(Mãn đàn lúc 1 giờ 31 phút đêm)


Chú thích:

(*) Lúc bấy giờ (1984), Thiên Lý Bửu Tòa còn tọa lạc tại San Jose và đang tuân hành Thánh Chỉ tiến hành xây cất chánh điện Bát Quái Cung.

Thất ngoạt: Tháng Bảy âm lịch.

Thập ngoạt: Tháng Mười âm lịch.