Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

4.- PHIỀN NĂO LÀ NGUỒN CỘI BỒ ĐỀ

THIÊN LƯ ĐÀN (Sài G̣n)

Tuất thời 20 tháng Giêng Đinh Mùi (28-2-1967)

____________

Thi:

AN ḷng tiến bước đến Thiên Cung,

H̉A ái mới mong được hảo phùng,

THÁNH đức lập đời đang thống khổ,

NỮ tài nam liệt phận hành chung.

      Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị đàn tiền lưỡng phái.

      Đức TỪ TÔN giá ngự, Thánh Nữ tuân lịnh ứng hầu. Đàn nội thành tâm nghinh tiếp, Thánh Nữ xin chào chung, thăng...

      (Tiếp điển:)

Thi:

Hồng trần là cơi tạm rồi đi,

Hỡi các con ơi! có sá ǵ,

Sớm biết linh căn hồi cựu bổn,

Ngàn thu an hưởng cơi Diêu Tŕ.

      VÔ CỰC TỪ TÔN DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, MẸ linh hồn các con, mừng các con nam nữ.

      Mẹ đến trần gian giờ này để dạy dỗ, khuyên nhủ các con trên đường tu công lập quả. Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa đàn tiền nghe Mẹ phân qua:

      Tam Kỳ Phổ Độ Đại Đạo hoằng dương chánh pháp để phục hưng thời mạt pháp hầu lập Thánh Đức Thượng Nguơn. Đang giữa thời biến thiên hỗn độn, các con là những nguyên nhân từ thượng giới gieo rải đến hồng trần, khi nẩy mầm đơm tược để kết quả một nguyên nhân nơi cơi thế gian, thay quyền Tạo Hóa. Nhưng con ôi! v́ thế gian là cơi hồng trần, mà các con mang lấy phàm thân nhục thể, đă vượt qua bao nhiêu kiếp luân hồi chuyển hóa, sau bức màn vô minh, rồi các con lại tiến hóa trên vạn nẻo hồng trần vật chất. Nên chi, ngươn hội mười hai, cơi thế gian này đă biến thành ra dục hải, hỏa sơn, mà con cái của Mẹ lại phải chịu trong cảnh lặn hụp bôn đào. Ôi! có được bao nhiêu đứa c̣n giữ bổn nguyên chân tánh để thoát qua ngày Long Hoa Đại Hội hầu gặp gỡ Quần Tiên!

      Mẹ vẫn biết hiện thời các con là những đứa con biết thức tỉnh, biết tầm tu, biết quay về chánh đạo. Dầu sao các con cũng c̣n bảo vệ được tánh hồn nhiên của Thượng Đế phát ban, để sống chung trong t́nh nhơn loại.

      Phận sự các con ngày nay: Thượng Đế đă đem đến ban cho các con và Thiêng Liêng đă tiếp xúc giúp đỡ trên mọi việc tu thân hành đạo của các con. Đây không phải là riêng cho các con mà thôi và cũng sẽ cho toàn cả thế gian, bất cứ dân tộc nào, nhân sinh nào, hễ biết giác ngộ hăy t́m hiểu giáo lư Đại Đạo tức là đem lại cuộc ổn định thế gian và về đến mục đích tối cao chân lư của Thượng Đế Chí Tôn.

      Sở dĩ ngày nay các con đặt ḿnh trong nhiệm vụ mà bao nhiêu điều nghi vấn sẽ đến với con, là v́ đức háo sanh Tạo Hóa vô cực vô biên đă vận dụng quyền phép nhiệm mầu, mong sao cải tạo được nhơn tâm hầu tránh xa dục vọng để cho phong thuận vơ ḥa, càn khôn an tịnh.

      Con ôi! Hột thóc là bao lớn mà có thể mọc trở thành muôn triệu để dưỡng nuôi sự sống của muôn loài. Việc làm của các con ngày hôm nay cũng thế. Các con đừng ở non Tần mà nghĩ đến núi Sở rồi uể oải nản ḷng, cũng đừng v́ những chi tiết nhỏ nhặt thường t́nh trên thế gian của giới hạ lưu hằng dung dưỡng, mà phá hoại đại chí đại cuộc ở tương lai. Các con không nên từ chối bất cứ trách nhiệm nhỏ lớn nào thấy có ích cho bản thân, gia đ́nh, xă hội, nhân loại. Được như thế, Mẹ tin rằng các con sẽ đông đủ dưới bàn tay Từ Mẫu đang đưa đến thế gian d́u dẫn, nâng đỡ, hộ tŕ các con từ điểm một. Con ôi!

Thi:

Đời khổ sao con chẳng khổ chung,

Muốn qua cảnh khổ hiệp nhau cùng,

Chớ phân lối rẽ trong danh dự,

Rồi bỏ ngôi xưa cảnh lạnh lùng.

      Các con có biết chăng Mẹ v́ t́nh Vô Cực nên đến giờ này để dạy các con: Đời không chi là tuyệt đối, chỉ có chân lư là tuyệt đối mà thôi. Trên đường chánh đạo, chánh đạo vẫn là Đại Đạo, dầu có muôn ngàn lối rẽ, các con cũng phải cố gắng về nơi Đại Đạo, đừng để bao nhiêu vật dục kéo lôi tŕ níu. Con đi đi măi chẳng trở về, để đến cuối cùng trong bước trầm luân đọa lạc!

      Nơi đây Mẹ nh́n tất cả nam nữ con của Mẹ đều có căn cơ đạo đức, Mẹ rất vui. Chỉ c̣n mong sao các con vừa sáng suốt lại càng phải sáng suốt, vừa tiến bộ lại cần phải tinh tiến thêm lên để kịp thời ứng phó với mọi hoàn cảnh hiện hữu và sắp đến.

      Giờ này các con được nghe lời Mẹ dạy. Các con có nghĩ rằng cũng trong giờ này bao nhiêu linh hồn đang ch́m đắm trong chiến họa thiên tai, đang chịu luật đào thải, đang lẫn lộn trong mọi cảnh hỗn độn của thế gian, mong t́m một lời an ủi, một tiếng dịu hiền, một sự nâng đỡ, dầu đáng tin cậy hay không đáng cũng vẫn mong! Các con được hạnh phúc, cái hạnh phúc đă giúp các con rất nhiều trong cuộc sống c̣n của các con, th́ các con cần nên ư thức để vươn ḿnh lên chỗ sáng suốt, thoát bức vô minh, hưởng bầu không khí thiên nhiên để lập định căn nguyên chân tánh cho đến ngày về cùng Đấng Thượng Đế Chí Tôn.

      Hỡi các con của Mẹ! Lời nói trên điển bút linh cơ thể hiện ḷng Từ Mẫu bao la vũ trụ đối với tất cả vạn vật trong thế gian và cũng đối với từ con trong đàn tiền, để các con hiểu thêm về Đạo.

      Các con nghe lời dạy, các con có thể tưởng tượng một bà Mẹ hiền đang đứng trước các con để che chở vỗ về các con trong khi áp lực của thường t́nh hoặc nhỏ hay lớn, hoặc ít hay nhiều, để mát mẻ dịu dàng và xóa hết những điều ấy hay trừ hẳn đi, tự khắc con sẽ được hưởng một t́nh thương không bờ bến, và các con không c̣n thấy thế gian là miếng đất phiền năo nữa, mà con phải nhận nhiệm vụ nhơn sanh trong nhơn sanh, một tiểu linh quang trong đại linh quang. Chừng đó các con sẽ thấy các Đấng Chơn Sư hằng đến với các con, và các con không c̣n xa Thượng Đế Chí Tôn hay t́nh thương Vô Cực nữa.

      Mẹ khuyên các con nên nhớ: Muốn vun cội bồ đề phải nhân trong miếng đất phiền năo mà vun. Nếu v́ miếng đất phiền năo, con không vun được cội bồ đề, tất nhiên con phải chịu trong luật luân hồi chuyển kiếp. Th́ ra tâm sự của mỗi đứa hôm nay, Mẹ đă chỉ dạy rơ ràng, mỗi con cần phải xem mà hiểu để khỏi lầm lạc nơi cơi vô thường, hầu thoát ṿng trần tục, lên cảnh Thiên Đường, các con sẽ thấy sự huyền bí của vũ trụ ngày nay trở lại hồi mới khai Thiên tịch Địa, chẳng phải là khó khăn đâu.

Thi:

Mẹ khuyên tất cả các con hiền,

Học Đạo phải tầm đến bổn nguyên,

Chớ để ḷng phàm c̣n nổi dậy,

Lạc đường mất lối uổng cơ duyên.

Bài:

              Cơ duyên trước đă định rồi,

Biết lo tu niệm được ngồi ṭa sen.

       Ḱa thế cuộc như đèn trước gió,

       Nọ chúng sanh cá rọ chim lồng,

              Bao nhiêu cảnh khổ trần hồng,

Đă từng diễn biến trong ṿng thế nhân.

       Mỗi con đều riêng phần dành sẵn,

       Điểm linh quang xưa đặng phát ban,

              Từ trên Thượng Đế Ngọc Hoàng,

Rải gieo lập thế tạo đoan vạn loài.

       Cơi Nam Bang ngày nay hữu phúc,

       Giống Tiên Rồng mấy chục năm qua,

              Đạo Trời mở rộng gần xa,

Nấc thang tiến hóa con ta hành tŕnh.

       Dầu vạn loại cũng t́nh Tạo Hóa,

       Dầu muôn ḍng biển cả lưu thông,

              Từ tiểu dị lập đại đồng,

Từ không hóa có, có không nhiệm mầu.

       Nay các con đến chầu bên Mẹ,

       Mẹ ân ban mỗi trẻ hồng ân,

              Tâm tư gác bỏ bụi trần,

Tấm gương minh cảnh lâng lâng soi vào.

       Để thấy con Thiên Tào thuở nọ,

       Cơi hư không một ngơ ra vào,

              V́ chưng sứ mạng phó trao,

Đến trần lập vị chớ nào trầm luân.

       Mỗi sứ mạng mỗi phần mỗi có,

       Mỗi con đều một ngơ liệu lo,

              Biển trần một Bát Nhă đ̣,

Vạn linh muôn nẻo lần ḍ bến xưa.

       Dầu sớm tối chiều trưa chớ quản,

       Dầu thân con nhẹ nặng gian lao,

              Hễ sanh trong lúc ba đào,

Phải cam gánh lấy phong trào đổi thay.

       Mẹ nhắc nhở nam tài nữ liệt,

       Hỡi con ôi! muôn việc đều do,

              Hóa Công sắp sẵn một ḷ,

Muôn h́nh vạn trạng quanh co thẳng dùn.

       Con giữ đặng chánh trung duy nhất,

       Sẽ tịnh ḷng thấy được Mẫu Nghi,

              Luôn luôn dưỡng dục hộ tŕ,

Cho toàn con cái được về vị xưa.

       Trước những cảnh sống thừa ảm đạm,

       Nơi ḷng con thiện cảm phát sanh,

              Nghiêng vai gánh Đạo nhọc nhành,

Dưới tay Từ Mẫu ân lành rưới chan.

       Con nam phái giữ hàng nam tử,

       Phận mày râu xử sự nghiêm minh,

              Đừng cho những thói thường t́nh,

Lăm le quyến rũ rập ŕnh khen chê.

       Phần nữ phái trăm bề khổ cực,

       Kiếp quần thoa sớm trực trưa chầu,

              Con ôi! học lấy Đạo mầu,

Thoát qua cái kiếp dăi dầu phong vân.

       Dầu nam nữ đồng phần trách nhiệm,

       Gặp thời cơ rán chiếm đầu công,

              Dặn con con nhớ để ḷng,

Chờ ngày kết quả trùng phùng đoàn viên.

      Mẹ rất vui được gởi gấm các con những lời hôm nay để mỗi đứa đều soi xét nơi ḷng ḿnh hầu trở về với cơi nhứt nguyên chủ tể.

      Mẹ ban ơn lành cho tất cả các con nam nữ đàn tiền. Các con hăy nhận hồng ân của Mẹ hôm nay để ngày mai trở về cùng Chí Tôn Thượng Đế, thăng…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh