Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BỬU-CẢNH

MINH-LƯ THÁNH-HỘI (TAM-TÔNG-MIẾU)

Hợi thời (22 giờ) 23-7 Mậu Th́n (6-9-1928)

___________

      Ngă A-DI-ĐÀ PHẬT giáng trần hỉ chư nhu.

      Ta thấy chư nhu mê muội quá nên Ta xin giùm cho khỏi h́nh phạt nơi dương trần. Chư nhu khá mau lo sửa ḷng, trau tánh lại, kẻo sau ăn năn không kịp.

      Chư nhu là người có đại căn mà không rán lo tu, nếu để trễ, tu không kịp, linh hồn phải sa đọa th́ rất uổng, biết chừng nào mới gặp đặng dịp như vầy? Ta giải sơ một ít điều cho chư nhu rơ:

Trên Thiên-Đ́nh,

Dưới Địa-Phủ,

Trong ḷng người,

mỗi chỗ đều có một cái “BỬU-CẢNH” để làm phép trấn tà quái.

      Trên Thiên-Đ́nh, con quái nào dẫu có thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng, nếu biến ra vật mà chẳng có ai nh́n nổi th́ lấy Bửu-Cảnh chiếu, tự nhiên vật ấy lộ chơn h́nh, không dấu đặng.

      C̣n nơi Địa-Phủ cũng vậy, nếu tội nhơn mà lợi khẩu, chối các điều quấy đă làm nơi dương trần, th́ đem đến kiến báu ấy rọi, tất nhiên hiện đủ các điều quấy đă phạm, không c̣n chối đặng nữa.

      C̣n trong ḷng người cũng vậy, nhưng Bửu-Cảnh ấy là vật ǵ?

      Ấy là LƯƠNG-TÂM! Phàm việc ǵ, nên suy nghĩ: nếu trái hẳn với lương tâm, th́ điều ấy chẳng nên làm, v́ ḿnh đă thấy rơ chơn h́nh của nó, há c̣n chịu làm bướng cho phải bị lầm hay sao?

      Thần Tiên rất có ư cao xa lắm nên mới đặt để một cái Bửu-Cảnh nơi Tam-Tông-Miếu, nhưng chưa chỉ rơ và giải nghĩa nên chư nhu không thấy. Để rồi Ta thí nghiệm cho mà coi, rồi Ta chỉ thêm một chút, cứ giữ theo đó, ngày sau Ta sẽ đến rước về Cực-Lạc.

      Ở trên thế gian này chẳng có cái chi gọi là khó hiểu, mỗi việc đều có thể tính xong hết, tuy là bề ngoài xem lằng quằng, không phân đầu đuôi đặng, nếu thấy khó cứ nhắm mắt mà lướt tới hoài, ắt phải nguy đến tánh mạng.

      Để Ta thí nghiệm cách truy tầm sự rối loạn rất dễ thấy, hiện trước mắt, cứ theo h́nh hiện mà thi hành th́ không sai đặng.

      Hăy đem bút ch́ lại đây, dụng tạm tập Thánh-Ngôn cũng đặng.

Nhọc ḷng lo lắng tổn tinh-thần,

Ỷ trí, cậy tài ắt lụy thân,

Giành xé của tiền sanh tật đố,

Đua chen quyền thế hóa sân si,

Ba tấc hơi c̣n: h́nh khởi động,

Trăm gân huyết hết: vóc nằm trân,

Trau sạch linh hồn là báu trọng,

Vinh-huê, phú quư ấy phù vân.

      Ta nhái giống chữ ấy chăng? Chữ đọc đặng không?

      Vậy th́ đem vô Nghị-Sự thỉnh chiếu vào Bửu-Cảnh. Coi tuy khó vậy, chớ chiếu vào th́ hiện rơ ràng. Chuyện của chúng ngươi tuy rắc rối như chữ viết ngược vậy, nếu chúng ngươi lấy 17 điều dạy của Thượng-Đế đọc cho nằm ḷng, rồi xét điều phải của người, lỗi quấy của ḿnh. Nếu chiếu vào lương tâm các điều quấy của ḿnh, rồi cứ theo lẽ phải của lương tâm ứng mà sửa tánh th́ việc lớn bằng núi Thái-Sơn cũng có thể đem bỏ ra ngoài đặng.

      Chúng ngươi khá thi hành theo lời dạy.

      Chúng ngươi phải rán mà suy xét, lấy đạo-đức làm trọng. Dầu chúng ngươi có làm ra muôn triệu bạc đi nữa, đến khi liễu cũng tay trắng, chẳng đem theo đặng một đồng. Có đem theo th́ chỉ đem TỘI hay là PHƯỚC mà thôi.

      Thăng...

      (Măn Đàn lúc 24 giờ)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh