THÁNH GIÁO:

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Sắp xếp theo mẫu tự đầu của tên tác giả

A

B C D Ð E G H
I K L M N O P Q
R S T U V X Y

 

Trang 5: Các mẫu tự Q - V

 

QUAN ÂM BỒ TÁT

    Ba Yếu Tố Quyết Ðịnh (Quan Thế Âm Bồ Tát)

    Ðạo Ðức là Siêu Chánh Trị (Quan Âm Như-Lai, 2-3-1969)

    Phương Pháp Tu Thân Hành Ðạo (Quan Âm Bồ Tát, 3-5-1969)

    Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý 21-3-1965 (Quan Âm Như-Lai)

    Chữ Tâm - Huờn Cung Ðàn 13-6-1965 (Quan Âm Bồ Tát)

    Huờn Cung Ðàn 27-6-1965 (Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như-Lai)

    Chơn Lý Ðàn 14-1-1966 (Quan Âm Bồ Tát)

    Chứng lễ Khai Xuân - Thánh Thất Bình Hòa 23-1-1966 (Quan Âm Bồ Tát, Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương)

    Tìm chữ “Muốn” (Quan Âm Bồ Tát, 17-2-1967)

    Huấn nữ chơn ngôn (Quan Âm Bồ Tát, 11-3-1967)

    Đạo lý của người hành Đạo (Quan Âm Bồ Tát, 9-5-1967)

    Ý thức hệ Nữ Chung Hòa (Quan Âm Bồ Tát, 18-10-1967)

    Ngọn đuốc soi lòng (Quan Âm Bồ Tát, 23-10-1967)

    Giải Thoát (Quan Âm Bồ Tát, 12-5-1970)

    Kiểm Ðiểm Thân Tâm (Quan Âm Bồ Tát, 18-7-1970)

    Nhẫn Nhục (Quan Âm Bồ Tát, 12-11-1970)

    Nguyên lý tuyệt đối (Quan Âm Bồ Tát, 2-2-1971)

 

QUAN ÂM PHỔ CHIẾU PHÁP BẢO TÂM KINH

 

QUAN THÁNH ÐẾ QUÂN

    Quan Thánh Ðế Quân (23-7-1977)

    Quan Thánh Ðế Quân (25-7-1977)

    Xả Thân Cứu Thế (Quan Thánh Đế Quân)

    Đào Luyện Tinh Thần (Quan Thánh Đế Quân)

    Ba đào sóng nổi (Quan Thánh Đế Quân, 24-3-1932)

    Bổn Phận Người Hướng Ðạo (Quan Thánh Đế Quân)

    Luật Nhân Quả (Quan Thánh Đế Quân)

    Huờn Cung Ðàn 12-7-1965 (Hiệp Thiên Ðại Ðế)

    Ngọc Ðiện Huỳnh Hà 22-7-1965 (Quan Thánh Đế Quân)

    Xuân về cảnh cũ - Liên Hoa Cửu Cung 24-1-1966 (Quan Thánh Đế Quân, Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài)

    Đàn Ngọ thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu Thân (Quan Thánh Đế Quân, 27-3-1968)

    Đức khiêm tốn và phục thiện (Quan Thánh Đế Quân, 25-2-1971)

    Hãy làm sáng lại tâm linh (Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, 3-10-1972)

 

QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN

    Huấn Dụ Của Quảng Ðức Chơn Tiên Trần Văn-Quế (8-7-1981)

 

SAINT JEAN CHÍ THÁNH

    Qui Nguyên (Chí Thánh Saint Jean)

 

SÁM HỐI KINH

 

TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU

    Ðạo Là Thuyền Bơi Ngược Nước (Tây Vương Thánh Mẫu)

 

TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH

    Huờn Cung Ðàn 27-7-1965 (Tề Thiên Ðại Thánh - Thiên Linh Chơn Tiên)

    Hòa Đồng Tôn Giáo, Đàn Tý thời 15-6 Kỷ-Dậu (Đấu Chiến Thắng Phật, 28-7-1969)

 

TIỀN BỐI ĐẠI-ĐẠO (Xếp theo mẫu tự)

    Chúc Xuân - Vĩnh Nguyên Tự 21-1-1966 (Tiền Bối Đại Đạo)

    Hội Đồng Tiền Bối - Thiên Lý Đàn 4-2-1966

    Tu thân, phổ độ và gương xưa (Chư vị tiền bối, 25-9-1967)

    Giáo hội Tiên Thiên Minh Đức (23-10-1967)

    Tiền Bối Ðại Ðạo Chúc Xuân (Hội Ðồng Tiền Bối Ðại Ðạo, 6-2-1970)  

    Tu Học Nội Tâm (Hội Ðồng Tiền Bối, 29-10-1970)

 

CAO TRIỀU PHÁT

    Thanh thiếu niên mầm non đất nước (Cao Triều Phát, 1-10-1967)

    Trọng trách Thanh Thiếu Niên (Cao Triều Phát, 1-12-1967)

    Tình thương cao cả (Cao Triều Phát, 9-6-1971)

    Thanh thiếu niên mầm non đạo đức (Cao Triều Phát, 2-12-1971)

 

CAO TRIỀU TRỰC

    Kinh Nghiệm Ðạo Ðức (Cao Triều Trực, 8-10-1970)

 

CHƠN THƯỜNG ĐẠO SĨ

    Tỉnh mộng trần (Chơn Thường Ðạo Sĩ, 11-9-1971)

 

ĐÔNG THẮNG CHƠN NHƯ

    Định nghĩa Cao Thượng Bửu Tòa - Đời người và sự nghiệp 2-10-1966 (Đông Thắng Chơn Như & Cao Triều Trực)

 

NGỌC LỊCH NGUYỆT

    Kết hợp kinh nghiệm đạo lý để hành Đạo độ đời (Ngọc Lịch Nguyệt, 19-10-1968)

 

NGÔ ĐẠI TIÊN (Xin bấm vào tên)

 

NGUYỄN NGỌC TƯƠNG

    Lòng người hướng đạo (Nguyễn Ngọc Tương, 1-10-1967)

 

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN (Xin bấm vào tên)

 

NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN (Xin bấm vào tên)

 

PHẠM CÔNG TẮC

    Trách nhiệm người hướng Đạo (Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 10-3-1971)

    Hộ Pháp Phạm Công Tắc (27-9-1977)

 

PHAN THANH

    Quan niệm người tu (Phan Thanh, 2-12-1967)

 

THƯỢNG TRUNG NHỰT

    Tâm sự nhị vị tiền bối (Thượng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt, 24-3-1967)

     

THÁI ẤT THIÊN TÔN

    Đàn Tý thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân (Thái Ất Thiên Tôn, 28-03-1968)

 

THÁI THƯỢNG ÐẠO TỔ

    Thái Thượng Ðạo Tổ chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên (27-9-1977)

    Tu Tâm luyện Tánh (Thái Thượng Lão Quân)

    Hình Nhi Trung Học (Thái Thượng Lão Quân)

    Văn Thiện Ngôn Tắc Bái (Thái Thượng Ðạo Tổ)

    Kềm Tâm Ðịnh Tánh (Thái Thượng Ðạo Tổ)

 

THÁNH ĐỨC CHUYỂN MÊ

 

THÁNH ĐỨC CHƠN KINH

 

THÁNH ĐỨC CHƠN TRUYỀN TRUNG ĐẠO

 

THANH HƯ ĐẠO ĐỨC CHƠN QUÂN

    Tu tánh luyện mạng (Thanh Hư Đạo Đức Chơn Quân, 10-7-1968)

 

THÁNH NỮ JEANNE D'ARC

    Thuyết Nữ Đạo Hòa Minh (Thánh Nữ Jeanne D'Arc, Ngô Ðại Tiên)

 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN (Tòa Thánh Tây Ninh, Quyển 1 và 2)

 

THÁNH HUẤN HIỆP TUYỂN Quyển 1 (Tòa Thánh Châu-Minh)

 

THÁNH HUẤN HIỆP TUYỂN Quyển 2 (Tòa Thánh Châu-Minh)

 

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ

 

THẤT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

    Ðàn Lịnh Cấp Thẻ Ðạo của Ðức Tây Vương Mẫu (Thất Nương Diêu Trì Cung)

 

THỂ LIÊN TIÊN NỮ 

    Tu Thân Lập Ðức (Thể Liên Tiên Nữ)

 

THÍCH CA MÂU NI PHẬT

    Giải về Tam Giáo Qui Nguyên - Thích Ca Mâu Ni Phật (1-7-1977)

    Thích Ca Mâu Ni Phật (3-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên (1-8-1977)

    Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

    Minh Tâm kiến Tánh

    Hạnh Phúc Tiêu Diệt và Bất Diệt (Như Lai Phật Tổ)

    Huờn Cung Ðàn 7-5-1965 (Quan Âm Như Lai - Thích Ca Như Lai)

    Dạy cách thoát khổ

    Ngũ chi Đại Đạo (21-5-1961)

 

THIÊN HUYỀN TÂM

    (Coi trong phần ĐẠI GIÁC KIM TIÊN)

 

TÔN TẨN

    Hòa Đồng Tôn Giáo, Đàn Tý thời 15-6 Kỷ Dậu (Tôn Tẩn, 28-7-1969)

 

TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG

    Phận sự làm trai (Trần Hưng Ðạo Ðại Vương, 19-2-1939)

    Buổi Tam Kỳ Chí Tôn đại xá (Trần Hưng Ðạo Ðại Vương, 11-5-1956)

    Ðem Ðạo vào đời (Trần Hưng Ðạo, 7-2-1968)

    Thiên Lý Ðàn 10-5-1965 (Tổng Lý T.H.Ð. - Giáo-Tông Ð.Ð. - Ðông-Phương C.Q.)

    Luật Tiến Hóa (Hưng Ðạo Ðại Vương)

    Tâm Bát-Nhã (Trần Hưng Đạo Đại Vương, 6-10-1972)

 

TRƯƠNG VĨNH KÝ HẬU SƯ CHÍ THÁNH 

    Đạo Đức Với Văn Chương (Hậu Sư Chí Thánh Trương Vĩnh Ký)

 

TRƯNG VƯƠNG THÁNH NỮ

    Tâm Sự Người Xưa (Thánh Nữ Trưng Vương, 14-9-1970)

 

TU CHƠN THIỆP QUYẾT

 

VẠN HẠNH THIỀN SƯ

    Tôn Giáo là cái gì? (Vạn Hạnh Thiền Sư, 18-10-1969)

    Nhiên Đăng Cổ Phật là gì? (Vạn Hạnh Thiền Sư, 01-11-1969)

    Hội Thánh là gì?  (Vạn Hạnh Thiền Sư, 10-3-1973)

    Tam Giáo quy nguyên (Vạn Hạnh Thiền Sư, 10-10-1970)

    Việt Nam hữu phúc trong hồng ân Thượng Đế (Vạn Hạnh Thiền Sư, 24-5-1969)

    Hai tiếng Tu Hành (Vạn Hạnh Thiền Sư, 09-5-1971)

    Ý nghĩa thật của chữ Đạo (Vạn Hạnh Thiền Sư, 29-9-1973)

    Chân giá trị người tu (Vạn Hạnh Thiền Sư, 07-6-1973)

    Lẽ Sống và Lẽ Chết (Vạn Hạnh Thiền Sư, 18-12-1971)

    Vạn Giáo đồng nguyên (Vạn Hạnh Thiền Sư, 18-10-1971)

    Phân biện giả chân - Lọc lừa hư thật (Vạn Hạnh Thiền Sư, 24-10-1970)

    Chân hạnh phúc người tu (Vạn Hạnh Thiền Sư, 12-5-1970)

    Tặng sứ đồ nam du hành đạo (Vạn Hạnh Thiền Sư, 14-8-1968)

    Bến Mê Bờ Giác (Vạn Hạnh Thiền Sư, 8-2-1970)

    Chơn Lý Ðạo Ðức (Vạn Hạnh Thiền Sư, 11-5-1970)

    Tâm Thanh Tịnh (Vạn Hạnh Thiền Sư, 12-5-1970)

    Thiên Hạ (Vạn Hạnh Thiền Sư, 4-7-1970)

    Trên Ðường Tiến Hóa (Vạn Hạnh Thiền Sư, 4-10-1970)

    Tự tin, tự giác (Vạn Hạnh Thiền Sư, 3-3-1971)

    Cõi tạm vô thường (Vạn Hạnh Thiền Sư, 9-10-1971)

    Cảm ứng (Vạn Hạnh Thiền Sư, 11-9-1971)

    Phân thanh lóng trược (Vạn Hạnh Thiền Sư, 6-11-1971)

    Khai Xuân tâm Đạo (Vạn Hạnh Thiền Sư, 22-2-1972)

    Hòa hợp nhơn tâm (Vạn Hạnh Thiền Sư, 15-8-1972)

 

VĂN THÙ BỒ TÁT

    Dưỡng Tánh Tồn Tâm

 

VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU

    Tình thương thể hiện trong ý nghĩa danh từ "Nữ Chung Hòa" (Vân Hương Thánh Mẫu, 7-4-1968)

    Bản chất người tu - Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý 2-7-1966 (Vân Hương Thánh Mẫu)

    Tránh nghiệp trái oan - Ngọc Minh Đài 26-12-1966 (Vân Hương Thánh Mẫu)

    Tình thương thể hiện trong ý nghĩa danh từ “Nữ Chung Hòa” (Vân Hương Thánh Mẫu, 7-4-1968)

    Trách nhiệm nữ lưu (Vân Hương Thánh Mẫu, 29-7-1971)

    Chơn lý (Vân Hương Thánh Mẫu, 29-11-1971)

 

VÕ TÁNH

    Gây tạo nhân lành (Võ Công Tánh, 20-2-1939)

 

VÔ DANH TIÊN TRƯỞNG

    Duy Tâm, Duy Vật (Vô Danh Tiên Trưởng)

     Đại Đồng Tôn Giáo (Vô Danh Tiên Trưởng)

    Đức Tài Tương Đối (Vô Danh Tiên Trưởng)

    Từ Bi, Bác Ái, Công Bình, Thủ Tín (Vô Danh Tiên Trưởng, Lý Thái Bạch)

    Thuyết Phá Mê Hồn (Vô Danh Tiên Trưởng)

    Thuyết Đổi Thay Tư Tưởng (Vô Danh Tiên Trưởng)

    Minh Cảnh Chiếu Trần (Vô Danh Tiên Trưởng)

    Tự Do, Bình Đẳng (Vô Danh Tiên Trưởng)

    Con Đường Kinh Nghiệm (Vô Danh Tiên Trưởng)

    Trí Nhân Dũng (Tiên Trưởng Vô Vi)

 

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10