Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

 

Audio - Âm thanh

Phần 1    (Download)        Phần 2    (Download)

MỤC LỤC

THƯỢNG-NGUƠN THÁNH-ĐỨC

DIỆU-MINH BẢO-PHÁP DI-LẶC CHƠN-KINH

 

Khai Kinh

Đệ Thứ Nhứt: Nguyên Nhân Đại Đạo

Đệ Thứ Hai: Tạo Hóa và Nhân Duyên

Đệ Thứ Ba: Tái Tạo và Tái Diệt

Đệ Thứ Tư: Nguyên Căn và Ma Đạo

Đệ Thứ Năm: Khuyến Tu

Đệ Thứ Sáu: Nghi Lễ Cầu An

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh