Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

25.- VẠN QUỐC TỰ

(Chơn Lư Đàn) Tuất thời, 20-11 Ất Tỵ (12-12-1965)

Thi:

GIÁO huấn từ ngôn vạn lư truyền,

TÔNG môn cập hạ ngưỡng ân Thiên,

ĐẠI giang cô nhạn hoành giang thượng,

ĐẠO thống quần ưng viễn thống biên.

tú thanh thanh năng kết quả,

THÁI ḥa mặc mặc tổng huờn nguyên,

BẠCH vân sơn thượng tàn nhơn ảnh,
Giáng phước huy hoàng tại hậu niên.

      Bần Đạo chào chư hiền đệ, hiền muội. Bần Đạo miễn lễ, đồng an tọa.

      Trần Châu, Huệ Linh Tâm, Huệ Thành -  Hôm nay v́ t́nh trạng bi thiết của Hội Thánh Tam Quan, nên Bần Đạo truyền lịnh dời các hiền đệ đến để tiếp chuyển lời của Bần Đạo về Hội Thánh, hầu đem lại nguồn an ủi thực sự. Theo mong muốn của toàn đạo nơi ấy, dù rằng phần vô vi, nhưng cũng đă nhiều hộ trợ. Vậy chư hiền nghe đây:

      Hỡi chư chức sắc, chức việc! Hỡi các tín đồ nam nữ đạo tâm! Chư hiền đệ, hiền muội! Nói đến Hội Thánh Tam Quan, Bần Đạo vô cùng cảm kích tấm ḷng trung kiên v́ Thầy, v́ đạo trong bao nhiêu sức cố gắng giữa hồi thế sự điên nguy, thiên tai vạn ách của toàn Đạo, thật rất đáng khen, đáng mến!

      Ôi! tự ngh́n xưa, các bậc Giáo Chủ đến trần gian lập Đạo, cũng phải đương đầu với bao nhiêu cuộc biến chuyển của thế nhân mới thành Đạo, mà thành Đạo do nơi thế nhân. Các bậc Giáo Chủ xưa cũng chỉ là người như chúng sanh, biết đem Thiên tính thực hành Thiên mệnh, không v́ một người mà không dám nghĩ đến một nước hay nhân loại, hầu làm sáng tỏ nền Quốc Đạo.

      Đến ngày nay, dân tộc Việt Nam được ảnh hưởng tinh thần đạo đức của các Đấng Giáo Chủ chân thiện mỹ, đă thấm nhuần dân tộc tính, nên trải qua mấy ngh́n năm, biết bao nhiêu cảnh thăng trầm, thành bại, theo truyền thống cố hữu, dân tộc đă nhiễm vào triết lư thuần túy thâm uyên của Đạo giáo, nên hùng trong ḥa đồng, dũng trong an trị, chỉ đem thiên tính để thực hành thiên mệnh mà thôi.

      Thời kỳ nầy là thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp, tái tạo dinh hoàn, v́ thế Thượng Đế và chư Tiên Phật phải chính ḿnh đến thế gian lập Đạo, hầu đem Thiên mệnh lại cho nhơn loại, đem ḥa b́nh cho đất nước, mà người Việt Nam cần phải thực hành trước nhứt.

      Hỡi chư hiền đệ, hiền muội! Ngày nay, trong thời thiên tai chiến họa, phải tự tin ḿnh cũng như các Đấng Giáo Chủ tự tin trong thời hiện tại, hăy xem ḿnh là con tin của Thượng Đế, chỉ ḿnh là xem nhẹ vật chất phù hoa, chỉ ḿnh là gian lao bôn tẩu, chỉ ḿnh dám hy sinh từng giọt máu, để đổi lấy thiên mệnh thanh b́nh cho đất nước, cho nhân loại. Những điểm linh quang trong khối đại linh quang là của chư hiền đệ, hiền muội, là của toàn Đạo, dù lớn hay nhỏ cũng phải phát tiết tỏ rạng từng lớp ánh sáng trên thế gian, là thành Đạo vậy.

Thi:

Thiên tai chiến họa đă nhiều cơn,

Có tựa vào đâu cũng chẳng hơn,

Đạo vốn minh châu yên sóng gió,

Nhơn ḥa là thế chạm không sờn.

Bài:

              Không sờn một mảnh đơn tâm,

V́ Thầy v́ Đạo vững cầm niềm tin.

       Gió Đông thổi rung rinh cành quế,

       Bóng tà dương chợt xế ven tường,

              Miếng mồi mấy chiếc cung trương,

Hộc hồng vỗ cánh muôn phương vẫy vùng.

       Đă phải lúc cùng chung kiếp nạn,

       Cần lo lường cho rạng Đạo cơ,

              Chớ v́ thế cuộc hẫng hờ,

Để ḷng xao lăng trông chờ nơi nơi.

       Cuộc biến chuyển trong đời lắm lúc,

       Điều dinh hư chen chúc sống c̣n,

              Đạo là một chí sắt son,

Vững vàng tin tưởng vuông tṛn tấm thân.

       Nh́n thấy cuộc phong vân bất trắc,

       Nghĩ thương người thất đắc bại thành,

              Trong trường hỗn loạn vây quanh,

Biết ai là đỡ nâng ḿnh gần xa.

       Nh́n những cảnh thiên ma bách chiết,

       Nghĩ thương người thống thiết bôn phi,

              Kiếp nhơn sanh có ra ǵ,

Ai đem thân Đạo bù ch́ nước non?

       Thế nhơn ḥa sống c̣n đoàn kết,

       Để ḷng người cho hết phân vân,

              Dưới tay Thượng Đế đỡ nâng,

Dầu bao nạn khổ vượt lần cũng qua.

       Tu để trọn đạo nhà nhơn nghĩa,

       Tu để cần gieo tỉa đức ân,

              Dầu cho gặp lúc phong trần,

Nguyện trên Thượng Đế đỡ đần tai nguy.

       Trong cảnh trạng ai bi đồng loại,

       Giữa cuộc đời bỉ thái tang thương,

              Khuyên nên giữ vững lập trường,

Đạo tâm cố gắng vẹn đường tu thân.

       Chí cương quyết tảo tần v́ Đạo,

       Gương hy sinh tiết tháo muôn đời,

              Anh linh Thánh tử c̣n soi,

Kẻ sau kịp bước thỏa người hy sinh.

       Sống giữa cơi phù b́nh thế sự,

       Kiếp nhơn sanh xem thử là bao,

              Sanh sanh tử tử ra vào,

C̣n chăng chỉ một chí hào sử xanh.

       Khuyên tất cả trọn lành tu niệm,

       Cho qua hồi biến chuyển gian nguy,

              Thiêng Liêng ban bố hộ tŕ,

Tam Quan Hội Thánh gặp kỳ an ninh.

       Ḷng dặn ḷng khắc minh tuấn đức,

       Ḷng dặn ḷng tận lực tri thiên,

              Lần qua mấy đoạn nghiệp duyên,

Nhân kia quả nọ thoát miền trầm luân.

       Hỡi chư đệ tinh thần sáng suốt,

       Hỡi Thiên phong khêu đuốc rọi đường,

              Cho toàn đạo hạnh d́u nương,

Vững cơn tai biến phi thường thoát nguy.

       Trên Thượng Đế từ bi dẫn độ,

       Dưới gắng công giám hộ đỡ nâng,

              Từ trong Hội Thánh xa gần,

Một ḷng vững bước đến chân Cao Đài.

Thi:

Cao Đài giáo đạo chốn Nam Bang,

Vững dạ lo tu kịp thí tràng;

Muôn dặm điển thiên lời gởi gấm,

Cho toàn tâm đạo chốn Tam Quan.

      Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư tuân lịnh ghi lời Bần Đạo và giúp Đại Diện Hội Thánh Tam Quan chuyển về nơi Hội Thánh. Về sau nầy, nếu hữu sự, Bần Đạo sẽ dạy thêm.

      Bần Đạo khuyên tất cả đạo tâm lưỡng phái rán lo tu niệm, hằng ngày t́m cách bồi công lập đức.

      Hôm nay, nhân Bần Đạo đến chầu nơi Diêu Tŕ Cung, nên không chỉ dạy nhiều đặng. Sẽ có TỪ-TÔN lâm đàn, truyền lịnh tất cả thành tâm nghinh tiếp. Bần Đạo ban ơn chung tất cả trung đàn, tiếp điển, thăng...

      (Tiếp điển:)

      Thể Liên Tiên Nữ, Chị chào các em. Có TỪ-TÔN giá lâm, các em hăy nghiêm đàn tiếp giá. Chị lui gót ứng hầu, thăng...

      (Tiếp điển:)

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con:

Thi:

Nhớ đến con thơ chốn cơi trần,

Nặng ḷng TỪ-MẪU vội dời chơn,

Thăm con lớn nhỏ trong đàn nội,

Căn dặn con ǵn vẹn đức ân.

      Giờ nầy Mẹ đến trần gian để cùng các con dạy qua những điều cần thiết.

      Các con ôi! Đă từ lâu tu niệm, các con mong một ngày đắc quả thành công. Mẹ miễn lễ các con an tọa. Nhưng Mẹ rất thương các con sống trong ṿng trần lụy, biết bao nhiêu sự cám dỗ của tṛ đời, đến khi vào cửa Đạo lại phải chịu nhiều thử thách cam go, nhiều điều quyến rũ của tà thần chước quỉ, nên lắm lúc các con tự thấy ḿnh chán Đạo và chán sự tu hành. Con ôi! cũng bởi con không chịu minh định bản tâm để lắng dịu các điều dục vọng, hầu trông thấy ánh sánh của khiếu linh quang, hầu suy tưởng điều tà lẽ chánh, cứ măi vui say bầy bạn, tách phái phân chi, để rồi chị gạt em, em lầm chị. Trong cảnh cốt nhục tương tàn, mà các con lại chẳng buồn than, vẫn vui cười cho đến khi gặp cảnh đương đầu thọ nạn. Chừng ấy, con mới nh́n lại, th́ bạn bè xa vắng, mà đường lối lại có nẻo vào, chẳng có nẻo ra, phải lẩn quẩn trong kiếp nạn chúng sanh, rồi rốt cuộc luân hồi nghiệp quả. Mẹ rất thương xót các con. Mẹ giải thích một điều nầy, các con ghi nhớ:

      Đạo rất huyền bí cao siêu, nhưng Đạo cũng rất trống không dễ thấy. Sở dĩ truyền Đạo mà phải khẩu khẩu tương truyền như lúc trước, là v́ e con chưa dứt ḷng phàm, công phu trật lối, sai lạc bổn căn, rồi phải rước họa vào thân, nên do đó mới có việc tương truyền đạo pháp.

      Sự thật ra, kỳ ba ân xá, th́ tất cả các con nào đặng trai kỳ thập nhựt, đều được thọ bửu pháp tu thân, dầu rằng cấp bực vẫn phân làm trung, thượng, hạ nhưng các con rán cũng được dự phần. Hiện phải để cho một vài con tu luyện Đạo pháp được tinh thông, sẽ d́u dắt các con trong thời kỳ nầy, để các con đồng đều thọ bửu pháp, hầu ǵn giữ thân tâm giữa lúc sài lang óng dậy, hổ báo chực ŕnh. Chỉ có một điều là nếu con nào dục vọng, mong dùng bửu pháp để làm lợi khí cho ḿnh, th́ sẽ bị trừng phạt vô h́nh, Mẹ không cứu văn được.

      Ḱa con hiểu rằng: lẽ Đạo sâu kín nhưng đối với ḷng con thành ư chánh tâm tu kỷ, th́ vẫn sáng tỏ như thường. Ví như lời nói: "Nhựt nguyệt tuy minh, nan chiếu phúc bồn chi hạ", mặc dầu ánh sáng nhựt nguyệt tuy rơ, không soi chậu úp. Nhưng đó là ánh sáng, chớ sự thật cái lư đương nhiên của chậu úp th́ vẫn tỏ rơ như thường. Con có hiểu v́ sao chăng? V́ sao chậu úp lại được sáng tỏ, các con đồng đưa một vài biện pháp cho Mẹ nghe? Các con hiểu thế nào th́ bạch thế ấy...

      Cười... các con đă từng cầm một vật ǵ úp xuống hay chăng? Nếu có th́ khi các con muốn hiểu lư sáng tỏ của cái chậu úp ấy, tất nhiên các con phải hiểu người chủ sử trong khi úp chậu lại, đó là lư sáng tỏ của chậu úp mà ánh mặt trời, mặt trăng bao quát cả thế gian cũng không b́ được. Đạo nơi chỗ ấy, các con hiểu chăng?

      Nếu các con hiểu lời Mẹ th́ trên đời nầy không c̣n vật chi là tuyệt đối cả, mà chỉ có cái lư đương nhiên của vũ trụ càn khôn với ḷng các con khi chủ động một việc ǵ phát tiết ra là tồn tại, là nhân quả, là nghiệp duyên đó thôi.

      Hôm nay, Mẹ dẫn giải để các con t́m học, đừng thắc mắc, đừng chán nản và c̣n phải học rất nhiều trên đường hành Đạo để đoạt đến mục đích chơn lư của Đại-Đạo mới t́m về đến Mẹ. Con ôi!

Thi:

Chơn lư là đèn rọi lối đi,

Là thang bắt đến cảnh Diêu Tŕ,

Là nguồn vĩnh viễn nơi Tiên cảnh,

Lời dặn Mẹ Già trẻ gắng ghi.

      Đây Mẹ dạy chung nữ phái: Tất cả các con đều có phận sự. Khi các con muốn t́m phận sự cho ḿnh, nếu các con thiếu một chí thành, th́ trách nhiệm ấy phải trao cho kẻ khác. Các con nữ phái cần ghi nhớ.

Thi:

Đời lắm phong ba, lắm nạn tai,

Con ôi! nhớ kỹ rán đua tài,

Đừng rằng tu ấy không công quả,

Nền móng xây nên lập các đài.

Bài:

       Đài các chớ tạo trên băi cát,

       Công phu đừng sai lạc quả công,

              Dầu cho thân phận má hồng,

Thời kỳ biến chuyển cũng đồng nữ nam.

       Khuyên con rán lo làm âm chất,

       Khuyên con cần thành thật tu chơn,

              Gian lao nguy khổ chớ sờn,

T́m đường chánh Đạo gởi thân tu tŕ.

       Bởi nữ phái lắm khi mềm yếu,

       Bởi con c̣n thốn thiếu bản căn,

              Nên hay lạc bước sai đàng,

Vui đâu chúc đó lỡ làng phận tu.

       Mẹ khuyên rán ôn nhu trưa sớm,

       Giữ phận ḿnh giá phẩm nêu cao,

              Đâu đâu th́ cũng đồng bào,

Cũng trong đồng đạo khác nào con ôi!

       Địa phương nào lo rồi phận sự,

       Trách nhiệm nào cứ giữ vuông tṛn,

              Đừng rằng đó dại đây khôn,

Lại qua lui tới không c̣n nghĩa nhân.

       Phận nữ lưu đường trần lắm lúc,

       Giữa ḍng khơi họa phúc bất thường,

              Nh́n theo buồm Đạo đang trương,

T́m cơ hội để lập đường tu thân.

       Cùng em chị xa gần kêu gọi,

       Hiệp với nhau sớm tối đỡ nâng,

              Đừng v́ ghét, đừng v́ thương,

Chia năm rẻ bảy nhiều phương lạc lầm.

       Chước ma quỉ vẫn tầm khảo thí,

       Lời mị quyền dẫn chỉ ngọt ngon,

              Ḷng con nếu chẳng vẹn tṛn,

Sa chơn lạc bước Cung Son khó về.

       Nay đàn nội con nghe Mẹ dạy,

       Giữ phận ḿnh phải trái biện phân,

              Lo tu trau luyện tinh thần,

Lo tu giữ chí hợp quần chị em.

       Gió Đông tạc bức rèm tuyết giá,

       Ánh hào quang Xuân đă chói ngời,

              Nghĩ ra nên sợ con ôi!

Tuổi chồng chất măi mà đời chi nên.

       Các con rán giữ bền tâm Đạo,

       Giữ ḷng trong hoài băo với nhau,

              Dầu cho Nam Bắc phương nào,

Cái t́nh đoàn kết trước sau vẹn ǵn.

Thi:

Vẹn ǵn cho được Nữ Chung Ḥa,

Để khỏi lạc lầm kế quỉ ma,

Gọi đó kêu đây rồi lỡ bước,

Đau ḷng Mẹ nhớ chốn Chương Ṭa.

Thi:

Ǵn ḷng giữ dạ chớ phai mờ,

Trung đạo chặt ǵn mối đạo cơ,

Đem hết t́nh thương cho mọi kẻ,

Diêu Cung Từ Mẫu măi mong chờ.

Ngâm:

     Ban ân các trẻ hồng trần,

Cung Son trở gót trên phần tiêu dao,

     Các con rán nhớ đi nào,

Nhớ noi chánh đạo ra vào đường tu.

     Thế gian vẹt ngút sương mù,

Đắc thành chánh quả công phu vẹn tṛn.

     Ơn lành chan rưới cho con,

Trần gian trẻ ở, Cung Son Mẹ hồi…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh