THÁNH GIÁO:

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Sắp xếp theo mẫu tự đầu của tên tác giả

A

B C D Ð E G H
I K L M N O P Q
R S T U V X Y

 

Trang 4: Các mẫu tự N - P

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ

    12 phái Đạo Cao-Đài (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 10-1-1932)

    Cứu cánh và tác dụng của Đại-Đạo (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 28-8-1969)

    Khai Kinh ĐGTK - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (1-7-1977)

    Cao Ðài Thượng Ðế (20-7-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế giảng cho các bực Chúa Tể Quốc Vương (27-7-1977)

    Cao Ðài Thượng Ðế ban Thánh Lịnh và "Kinh An Vị Tam Giáo Qui Nguyên" (29-7-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế ban "Bài Chúc Tụng Ngọc Hoàng" (30-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (1-8-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế ban Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Ðạo Cao Ðài (3-8-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế - Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Ðạo Cao Ðài (tiếp theo) (5-8-1977)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế niêm tất Ðại Giác Thánh Kinh (7-8-1977)

    Chánh Lễ 12 phái Cao Ðài hiệp tác - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (27-9-1977 tức Rằm tháng 8 Ðinh Tỵ niên)

    Thánh Tựa KTGP - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (24-5-1978)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế (18-8-1978)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế chiếu kiến Kinh Thánh (8-9-1978)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế (24-7-1979)

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế ban bảo danh Thiên Lý Bửu Tòa (4-12-1979)

    Ngũ Nguyện của Cao Ðài Thượng Ðế (14-3-1981)

    Ðại Lễ Cầu An Xin Bình Ðịa Chấn - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (26-3-1982)

    Kỷ niệm Huỳnh Ðạo Thiên Khai năm thứ 6 và bốn hườn thuốc trị tà - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (15-5-1982)

    Thánh Ðức Bình Linh Hội - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (16-2-1986)

    Kỷ niệm Huỳnh Ðạo Thiên Khai năm thứ 10 và lịnh tả "Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh" (15-5-1986)

    Tiên Tục (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Cảnh Xuân (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 1-1-1936)

    Trần gian là cảnh ngục tù (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 8-6-1936)

    Huấn từ Xuân Mậu Thân (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 7-2-1968)

    Đàn Ngọ thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu Thân (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 27-3-1968)

    Ý nghĩa SONG TU (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 23-8-1980)

    Sự tương quan giữa Ðệ Nhứt và Ðệ Nhị Thiên Khai (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 14-2-1981)

    Bài Hiệu Triệu Ðoàn Kết (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 12-5-1981)

    Ðàn Cơ Mật và Giáo Ðạo (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 11-10-1981)

    Quyết Chí Tu (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Chơn Lý Quy Nguyên (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Bí Quyết Thành Công (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Ðời Ðạo Hiệp Hòa (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Khử Ám Hồi Minh (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Nhẫn Nhịn Thương Yêu (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Nhân Quả (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Nhờ Người Chỉ Lỗi (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Quân-Tử và Tiểu-Nhơn    (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Tâm Ðiền (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Thiện Ác (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Tỉnh Thế    (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Trau Tâm Sửa Tánh (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Tự Tín, Tự Suy, Tự Ðộng (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Vật Chất là Giả Tạm (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Xuân Dạ Cảm Hoài (Ngọc Hoàng Thượng Đế) 

    Ðức Phân Biện (Cao-Ðài Giáo-Chủ)

    Minh-Ðức Ðàn 6-8-1965 (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Khai Xuân - Thiên Lý Đàn 20-1-1966 (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Tình Tạo Hóa - Thiên Lý Đàn 4-2-1966 (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

    Mở rộng tình thương - Ngọc Minh Đài 8-2-1967 (Ngọc Hoàng Thượng Đế, Cao Triều Phát) 

    Huấn từ Đức Chí-Tôn (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 25-3-1967)

    Vì sao Thượng-Đế gieo mối Đạo tại xứ Việt-Nam (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 19-12-1968)

    Huấn Từ Ðức Chí-Tôn Xuân Canh Tuất (Ngọc Hoàng Thượng Ðế)  

    Huấn từ Đức Chí-Tôn Xuân Tân-Hợi (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 27-1-1971)

    Đắc Nhứt (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 10-4-1971)

    Ngày Thiên-Quan Tứ-Phước (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 29-2-1972)

    Ân Xuân Của Ðức Chí Tôn Ðại Từ Phụ (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 4-2-1981)

    Đàn khai Xuân năm Tân Dậu 07-02-1981

    Minh Chứng Sự Ðắc Quả Của Ðạo Trưởng Huệ Lương (Bác Nhã Thiền Sư Tam Tông Pháp Chủ, Ngọc Hoàng Thượng Đế, 8-7-1981)

    Đại Thừa Chơn Giáo

    Huấn Từ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế

 

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT 

    Giải về chữ Ðạo - Nhiên Ðăng Cổ Phật (4-7-1977)

 

NGỌC MINH KINH

 

NGÔ ĐẠI TIÊN

    Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu ban "Bài Chúc Tụng Ðức Ngôi Hai" (30-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên - Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu (1-8-1977)

    Nam Phương Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (4-8-1977)

    Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

    Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (29-9-1977)

    Hành Đạo Tịnh Luyện (Ngô-Đại-Tiên)

    Giải thích danh từ "Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý" 4-3-1966 (Ngôi Hai Giáo Chủ)

    Giải thích danh từ "Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý" 22-3-1966 tiếp theo (Ngôi Hai Giáo Chủ)

    Giáo lý Đại-Đạo (Ngô Đại-Tiên, 23-4-1967)

    Tiền bối chúc Xuân (Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu, 27-1-1971)

    Nghịch hành phản bổn (Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu, 10-3-1971)

 

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

    Chơn Lý (Nguyệt Tâm Chơn Nhơn)

 

NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN

    Vĩnh Nguyên Tự 25-12-1965 (Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn)

    Khắc Phục Bản Tâm - Ngọc Minh Đài 11-1-1967 (Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn)

    Diệu lý của các câu Kinh Nhựt Tụng (Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, 29-3-1969)

 

NOAH (NÔ-Ê) LÃO TỔ 

    Noah (Nô-Ê) Lão Tổ (22-12-1979)

 

PHAN THANH GIẢN

    Tình thương dân tộc - Trúc Lâm Thiền Điện 22-1-1966 (Phan Thanh Giản)

    Đại đồng thiên hạ (Phan Thanh Giản, 2-5-1971)

    Bảo trọng tứ dân (Phan Thanh Giản, 3-10-1972)

 

PHÁP LỰC KIM TIÊN

    Sự quý báu của Ðại Ðạo (Pháp Lực Kim Tiên, 15-6-1936)

    Người tu học đức tin làm gốc (Pháp Lực Kim Tiên, 5-5-1936)

    Năm mới thân tâm đổi mới (Pháp Lực Kim Tiên, 15-1-1936)

    Thoát vòng tứ khổ (Pháp Lực Kim Tiên, 15-5-1936)

    Trọng Pháp Giáo (Pháp Lực Kim Tiên)

    Tinh thần Quy Nguyên (Pháp Lực Kim Tiên)

 

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10