Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

11.- THẾ PHÁP DI-LẠC HẠ NGUƠN

TRÚC-LÂM THIỀN-ÐIỆN

Tuất thời mùng 7 tháng 4 Canh-Tuất (11-5-1970)

_________

Ngâm:

       Thuyền từ lướt giữa biển mê,

Rước đưa khách tục trở về bổn nguyên.

       Sóng trần bủa khắp triền miên,

Hỡi người giác ngộ lên thuyền thoát nguy.

       Nhìn xem thế đạo suy vi,

Thảm thay cọng nghiệp ai bi đoạn trường.

       Về mau hỡi khách muôn phương,

Mau về nhân bản, về nguồn vĩnh sanh.

       Phật là vị Phật đã thành,

Người người là Phật sẽ thành hỡi ai!

      DI-LẶC THIÊN-TÔN đại hỷ chư Thiên Ân sứ mạng, đại hỷ chư môn đồ hướng Ðạo, chư tín nữ.

      Nhân dịp Lễ Phật-Ðản, Bần Tăng vì lòng khẩn nguyện của chư môn đồ đến trần gian giờ nầy để ban phước lành cho tất cả tùy cơ duyên mà hạnh hưởng.

      Hỡi chư môn đồ! Tâm chúng sanh là biển động, nghiệp chúng sanh là các vật bị cuộn trôi. Bần Tăng rất xót xa trước thảm trạng chúng sanh đua nhau vào dục hải. Chư môn đồ hãy cùng Bần Tăng đánh lên hồi chuông cứu khổ, rúc tiếng còi linh gọi người chăn chiên, nhắc hàng lãnh đạo hãy dẫn đám chiên non, hãy dắt đoàn tín đồ, hãy hàng ngũ hóa kẻ tùy tùng thuộc hạ mau quay về bến giác, đừng đổ xô vào nước lửa trong Ðại-Hội Long-Hoa. Hãy định tâm nhắm vào mục tiêu chính "CAO-ÐÀI" có Ðức Từ-Bi, có Ðấng Thượng-Ðế đang đưa tay dìu dắt.

      Hôm nay Bần Tăng có cho dời Thiền-Sư Vạn Hạnh đến gặp gỡ chư môn đồ và thay Bần Tăng thuyết thời Pháp nầy. Vậy chư môn đồ thành tâm thỉnh giáo, Bần Tăng sẽ luôn luôn cho chư Thần hộ trì môn đồ có chánh tâm tu niệm, sẽ còn cơ hội gặp lại nhau. Ban ơn lành chư môn đồ hướng Ðạo, chư thiện tín đẳng đẳng.

Ngâm:

       Chữ tu giữ vẹn hằng ngày,

Thoát vòng oan trái ra ngoài trần la.

        Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh