Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn Tư thời, ngày 12 tháng 5 năm Tân Dậu (13-6-1981)

(Đàn bắt đầu lúc 11 giờ 11 phút đêm, măn đàn hồi 12 giờ 50 phút)

Đồng-tử: Bạch Diệu Hoa

Thủ hộ đàn: Ngọc Chơn Thanh, Ngọc Thu Hồng

Điển kư: Ngọc Chơn Đạt, Trần Thị Thể

Hầu đàn: 18 vị

____________

 

Thi:

DIÊU-Điện nhàn cư phận Mẫu quyền,

TR̀ chí đúc rèn tánh nhẫn kiên,

KIM thệ giữ ǵn câu bác ái,

MẪU đà tṛn phận hết chinh nghiêng,

cấu, vô trần th́ thanh tịnh,

CỰC khổ v́ con muốn vẹn nguyền,

TỪ bi cốt để ǵn tâm địa,

TÔN tín là đường trở lại nguyên.

            MẸ ban ơn lành, các con hăy b́nh thân an tọa. Mẹ xin chào mừng đoàn con hiếu tử và ban phước cho các con, các con hăy an tịnh lắng nghe. Hôm nay là ngày đại ân phúc mà Đấng Chí-Tôn đă ban xuống cho các con được hân hạnh chực chầu để thọ truyền những lời giáo huấn. Mẹ cũng từ bi dạy cho các con hiếu tử hiểu biết rằng từ khi có lịnh bế tắc Đàn Cơ th́ ḷng Mẹ chẳng an. Trước Điện Bạch-Ngọc-Kinh, Mẹ phủ phục trước bệ tiền nhận lănh tất cả các sự lỗi lầm của đoàn con v́ quá vọng tâm nên không chịu thực hành đặng câu H̉A HIỆP. Các con suy xét cho được thông suốt nhiều hơn, kỳ Đệ-Nhị hoằng khai vốn là một thời kỳ độ vớt th́ các con phải cần nên hiểu biết sự thi hành truyền Đạo khả cấp để cho kịp lúc, kịp thời mà vớt lại cảnh tang thương. Nếu như Đấng Đại-Từ-Phụ mà không mở ḷng đại lượng, bác ái, vị tha th́ tất cả toàn linh cũng đều phải chịu đồng chung với số phận! Các con nên hiểu rằng nhiệm vụ truyền Đạo và công quả độ đời vốn là một trọng trách của Đại-Đạo, mà ngay thời gian này vốn là nhiệm vụ của các con phải thi hành trách nhiệm, hướng dẫn cho những kẻ đến sau.

            Thời gian không chờ, không đợi, th́ các con phải nên liệu định mà cùng nhau H̉A HIỆP cho đặng thật sự để tiến bước hành tŕnh. Mọi việc thắc mắc giữa nhân tâm hăy đều xem như là một món tệ hại đen tối lẫn lộn mà phá hủy đường lối chánh đại quang minh. Các con hăy xét lại chữ TU thiệt là quá tốt. Chữ TU có nghĩa là TRAU, th́ các con phải TRAU cho đẹp đẽ th́ mới xứng đáng với danh nghĩa CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO của chính ḿnh. Các con trọng THẦY, trọng MẸ bao nhiêu th́ các con phải trọng chữ NHẪN và chữ H̉A bấy nhiêu, th́ mới mong mỏi tiến bước đặng trên đường công quả cứu thế của ḿnh, nhược bằng vương mang chữ NGĂ th́ trên đường hành Chánh-Đạo chỉ có quanh quẩn với cơ khảo thí cho đến mức độ chia rẽ rồi hư hoại là cùng. Đức Từ-Phụ và Đức Giáo-Tông nh́n thấy các con đă bất phục giáo-điều th́ sự bế tắc đàn cơ đó là do nơi tâm hồn của các con chưa được thiết thực với giáo-điều. Các con nên hiểu rằng chỉ cần một phút ân điển ban bố xuống cơi hồng trần th́ đă biết bao nhiêu diễm phúc của thế nhân, huống chi Kinh điển đă ra đời mà ḷng tín ngưỡng vẫn c̣n đơn sai như thế!

            Giờ nay Mẹ cũng xin hoan hỷ chỉ dạy cho các con được hiểu thêm vài việc trọng đại của thời kỳ Tiền Khai Đệ-Nhứt và Hậu Khai Đệ-Nhị. Tiền khai Đệ-Nhứt vốn thời kỳ thuộc Dương, có ư nghĩa tượng trưng cho biết rằng là “nhứt bổn tán vạn thù”. Hậu khai Đệ-Nhị tượng trưng “vạn thù qui nhứt bổn” thuộc Âm. Nếu để một v́ lănh tụ khai sáng là phần dương tức là Đạo mạt. Chiếc khăn đống chữ nhứt sẽ chỉ rơ ràng là tiền khai Đệ-Nhứt. Chiếc khăn hậu khai Đệ-Nhị chữ nhơn vốn là ḥa hiệp nhứt và nhị, hai nét âm dương hiệp lại kết thành chữ nhơn tức là âm dương ḥa hiệp, ĐẠI-ĐẠO SONG TU. Tiền khai mang 9 lớp tức là Cửu-Trùng-Đài hữu h́nh, hậu khai Đệ-Nhị mang 7 nếp, dùng số 7 tức là con số chiến thắng trên đường Đạo-pháp bằng một mănh lực vô cùng mạnh mẻ, nhưng cũng là một dấu hiệu tuyên quyết rằng thành hay bại cốt ở tâm ta, nếu ta nhứt quyết chiến đấu với tà thần một phút chẳng ngưng th́ ta thắng cuộc, bằng ta sè sụt lôi thôi, lập trường không vững v́ mọi vật-chất, mọi tư tưởng lôi kéo mà tâm hồn mềm yếu th́ ta phải mang điều thất bại chua cay. Hậu khai Đệ-Nhị không có tam Đài mà phải cần quy tựu về trong ṿng Bát-Quái th́ mới mong thấy đặng Đạo hóa Ngũ-Châu. Ơn-Trên không bao giờ hành sai, mà điều khó hiểu thông là cũng tại v́ nhân tâm chưa được thông suốt. Về phần Thiên-cơ xây chuyển đến đâu th́ các con cứ vững tâm mà thi hành đến đó, không nên hành động dễ dui thử thách Ơn-Trên tức là các con vô t́nh đem quyền lực của Đấng Chí-Tôn ghép xuống ngang hàng với mỵ tà, bàng môn ngoại giáo, th́ làm sao Ơn-Trên giáo huấn đặng các con!

Tất cả khải tấu khi nào có việc trọng đại th́ các con biên khải bằng mực đỏ màu cam, dùng giấy màu vàng, biên xong khải tấu ép vào phong b́ dán lại, đem đến Bửu-Ṭa. Dùng theo nguyên tắc Đạo-luật, phải trao khải tấu cho vị Từ-Hàn, vị Từ-Hàn đem tŕnh Chưởng Quản, Chưởng Quản chấp thuận rồi th́ Từ-Hàn thủ lễ dưng lên Thiên-bàn và cầu nguyện, xong rồi 12 tiếng chuông đệ tŕnh thượng tấu, tàn hết cây hương th́ thỉnh khải đem xuống để vào hồ sơ khải tấu tại pḥng Chưởng Quản, đến khi có Đàn-Cơ th́ khải tấu mới được đem ra, vị Từ-Hàn khui khải tuần tự đọc tŕnh với danh chánh ngôn thuận th́ mới được Ơn ban.

            Phần thi hành cho những ngày sắp tới: ngày Lễ Trung-Thu, Bạch-Diệu-Hoa phải cho Giáo-Hội sắm sanh các chiếc áo hầu lễ của nữ phái. Ngày Lễ Trung-Thu vốn là ngày lễ của thời gian lập thệ 12 chi quy hiệp (*), đó là một ngày Lễ hết sức trọng đại, phải cần thông báo cho tất cả đạo-tâm, nếu con nào có đặng phương tiện th́ quy về dự Lễ. Ngày Lễ các con tổ chức phải được trang nghiêm, trịnh trọng chớ không phải xem thường.

            Nhắc lại ngày Lễ Vu-Lan nếu ở phương xa có t́m được phương tiện th́ về Thiên-Lư Bửu-Ṭa để chung họp một ngày báo hiếu, nếu như thiếu thốn phương tiện th́ nơi Orange (**) thành lập cuộc Lễ tùy thuộc các con, nhưng sẽ không nên tổ chức họp lễ tại nơi địa điểm của con Ngọc Minh Lư là v́ ngôi Thiên-bàn chưa được nghiêm chỉnh, sự thờ kỉnh nơi hạ từng như vậy thiệt là chưa đặng. Lục ngoạt sắp tới đúng ngày sơ tam nhựt sẽ có Đức Giáo-Tông lâm Đàn Dậu thời để duyệt xét sơ đồ tổ chức và bản thảo nội quy, các con phải cần tề tựu hầu Đàn.

            Giờ nay các con hăy nghiêm tịnh lắng nghe:

Thi bài:

          Hỡi đoàn con lấm trần đẫm gót,

          Hăy quay nh́n Mẹ xót từng cơn,

                    Giọng oanh như tiếng gợi hờn,

Đêm thanh lặng lẽ cung đờn nhặt khoan.

          Mẹ nhủ con vài hàng châu ngọc,

          Chăm chỉ mà lo học hỡi con,

                    Chữ TU trau chuốc đặng tṛn,

Lời êm tiếng dịu ngọt ngon mới H̉A.

          Biết dưỡng nhi Mẹ già mới quư,

          Biết suy ta mà nghĩ lại người,

                    Đời không ai vẹn hết mười,

Khi thương trái ấu cũng thời tṛn vo.

          Nỗi khúc mắc quanh co sân hận,

          Hăy lo mà cẩn thận ḷng ta,

                    Định tâm mà diệt nội tà,

Đừng lo ma chướng từ xa đột vào.

          Lửa tam muội từ đâu mà có?

          Trong tâm cang tự nó đốt con,

                    Khôn th́ dập tắt lần ṃn,

Đừng cho ngọn gió thổi ḷn cháy cao.

          Biết ăn năn th́ mau hối cải,

          Lỗi của ḿnh th́ phải tự nh́n,

                    Ấy là khử ám hồi minh,

Ngọc không trau chuốc cũng thành đá vôi.

          Đường chơn thiện nắn nhồi từng bữa,

          Thanh tâm là gội rửa cơi ḷng,

                    Ngoan th́ lời Mẹ cảm thông,

Con hiền th́ gắng gia công giúp đời.

          Bạch-Diệu-Hoa nầy lời Mẹ nhủ,

          Phận lo hành cho đủ tứ thời,

                    Trong trường khảo thí con ơi,

Niệm câu Lục-Tự độ đời cho qua.

          Các con biết Mẹ già tận độ,

          Quăng đường tu lận-đận sá ǵ,

                    Long-Hoa khai hội trường thi,

Bước ra mới biết ai th́ thấp cao.

          Ai thi đậu th́ vào nhiệm sở,

          Rớt th́ ra bỏ dở công tŕnh,

                    Khoa kỳ tuyển lựa Chơn-linh,

Chọn tài, chọn đức, thí-sinh chọn đồng.

            Thiên-điển măn giờ.

Thi:

Đường trần là bể khổ thâm sâu,

Giải thoát sao cho khỏi vướng sầu,

Bạc trắng như vôi ḷng chớ tệ,

Đạo vàng như ánh rạng đêm thâu,

Đức độ trau dồi là của quư,

Ngày cùng tội chất, bạc c̣n đâu,

Quư báu vô ngần là tánh thiện,

Ngồi ŕnh sẽ thấy Phật tại đâu!

            Măn giờ ân điển, Mẹ xin giă từ các con, xe loan trở bánh. Thăng…

(Măn Đàn lúc 12 giờ 50 phút đêm)

 

 

Phần chú thích:

(*) Rằm tháng 8 năm Đinh Tỵ (1977) là ngày Thiên định 12 phái Đạo Cao-Đài hiệp tác. Xin coi trong “Đại-Giác Thánh-Kinh và Kinh-Thánh Giáo-Pháp” bài “Chánh Lễ của 12 phái Cao-Đài hiệp tác” đàn cơ ngày Rằm tháng 8 năm Đinh Tỵ (27-9-1977)

 

(**) Orange = Orange county (quận hạt Orange tại phía Nam California)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh