Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

6.- GIÁC NGỘ

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Tuất thời 14 tháng 5 Nhâm Tư (24-6-1972)

____________

Thi:

AN định thân tâm mới biết nhàn,

H̉A cùng vạn vật cơi Tiên bang,

THÁNH phàm do bởi tâm người tạo,

NỮ giới nam trang cũng một đoàn.

 

      AN-H̉A THÁNH-NỮ, Tệ Nữ chào chư Thiên-mạng và chư liệt vị đạo hữu lưỡng phái. Xin đừng hành lễ và Tệ Nữ mời đồng an tọa.

      Trước đây, Tệ Nữ xin để lời cảm ơn chư Thiên-mạng và chư liệt vị đạo hữu lưỡng phái cùng quí quan khách. Ngày kỷ niệm thoát xác của Tệ Nữ rất may mắn được đặc ân của Từ-Mẫu ban truyền nên Tệ Nữ lai đàn hội ngộ cùng quí liệt vị và nội gia.

      Ôi! thật mầu nhiệm thay Đạo Trời! linh diệu thay Đạo Trời! chỉ có Đạo mới đem lại lẽ sống vĩnh cửu cho mọi người giác ngộ huờn nguyên.

      Tệ Nữ không biết đem lời ǵ hay quyền phép ǵ để đáp lại thạnh t́nh của quí liệt vị. Tệ Nữ xin hiến quí liệt vị những lời đạo đức sau đây.

      Bởi th́ giờ có hạn, để quí liệt vị nhận chút thân t́nh đáp lễ của Tệ Nữ trong lễ kỷ niệm này, ngoài chỗ thâm giao đồng đạo đối với nhục tử nội gia, c̣n lại là một sự tin tưởng ở sức mạnh vô h́nh trước cuộc đời thiên tai bá nạn này.

      Chư Thiên mạng, chư đạo hữu, chư hiền muội!

Thi:

Trước mắt nh́n xem cuộc thế tàn,

Có chi rằng quí, có chi sang,

Sớm vui chiều khóc ôi xương máu!

Rơ biết, ai kia kíp lánh nàn.

Thi bài:

       Lánh nàn để lần qua cảnh khổ,

       Giác ngộ rồi qua chỗ an thân,

              Ḱa xem, xem lại cơi trần,

Triền miên giấc mộng phù vân trập trùng!

       Bă danh lợi khôn cùng quyến rũ,

       Đường nhục vinh bao phủ khách trần,

              Biết bao hoán cựu nghinh tân,

Buông chài thả lưới muôn dân khốn nàn.

       Dù phú túc vinh sang cũng thế,

       Dù tiện bần không dễ thoát qua,

              Tử sanh, sanh tử đâu là,

Nặng lo thể xác, khó qua luân hồi.

       Người khổ bởi do người quên Đạo,

       Đạo sanh người hoài băo cho người,

              Sống trong kiếp sống trần vơi,

Phải nhờ cái đạo mà người mới nên.

       Nước không đạo chinh nghiêng quốc thể,

       Gia không tề gây tệ giống ṇi,

              Đạo là duy nhứt ai ơi!

Từ trên thủ lănh tới người thứ dân.

       Muốn trọn Đạo vi nhân xử thế,

       Phải quay về cội rễ bổn nguyên,

              Chính thân ta mất chủ quyền,

Làm sao nước thạnh nhà yên đặng nào?

       Hỡi liệt vị! phong trào biến đổi,

       Bóng thiều quang sớm tối có chi?

              Thương thân phải kíp tu tŕ,

Để đem cái Đạo bù ch́ nước non.

       Đó là cứu sống c̣n nhân loại,

       Cũng là phương thoát ải trầm luân,

              Cơi đời giả tạm không chừng,

Thoạt c̣n thoạt mất dửng dưng mấy hồi.

       Hỡi liệt vị cuộc đời là thế,

       Muốn thái b́nh tự thể tỉnh tâm,

              Bao nhiêu danh lợi vững cầm,

Một mai rồi cũng âm thầm phủi tay!

       Đường tái kiếp hậu lai chưa hẳn,

       Như hiện tiền đă sẵn vinh hoa,

              Bởi chưng tiền nghiệp tạo ra,

Mờ mờ nào thấy gần xa nẻo đường!

       Nh́n nhân loại trong trường nạn kiếp,

       Biết làm sao đoạn nghiệp cứu nguy,

              Mỗi người đồng học tu tŕ,

Nhờ tay Thượng-Đế huyền vi độ đời.

       Trước điện tiền đôi lời gởi lại,

       Đáp tấc ḷng trọng đại liên quan,

              Cầu xin trên Đấng Phụ Hoàng,

Hồng ân chan rưới cho toàn đệ huynh.

       Về gia nội xét ḿnh lo liệu,

       Bước đường trần đă chịu bao năm,

              Gió sương dầu dăi thân tâm,

Giờ nên giác ngộ để tầm thang Tiên.

       Tệ Nữ xưa kiền thiền v́ Đạo,

       Đến giờ này hoài băo chơn linh,

              Sống trong kiếp sống quang minh,

Không già, không chết, tồn sinh cơi Trời.

       Khuyên liệt vị nhớ đời là tạm,

       Tạm đây rồi như đám phù vân,

              Hợp tan, tan hợp mấy lần,

Đổi thay, lên xuống, cơi trần triền miên.

       Kiếp tạm ấy cần t́m chơn lư,

       Cơi trường tồn vô kỷ, vô nhân,

              Ở trần mà chẳng nhiễm trần,

Đó là những hạng nguyên nhân xuống phàm.

       Ai ai cũng đặng làm Tiên Phật,

       Chỉ cần tu công đức, công phu,

              Phật Tiên là thoát trần tù,

Cứu an nhân loại vẹt mù thế gian.

Thi:

Thế gian lắm kẻ mộng Thiên-Đường,

Mà chẳng nh́n xem bóng thái dương,

Tuyết điểm đầu pha màu trắng nhạt,

Vẫn c̣n oằn oại nghiệp oan ương.

Thi:

Oan ương muốn dứt khó chi đâu,

Âm chất giàu to mới thiệt giàu,

Cỗi lớp áo trần về Cực-Lạc,

Là nhờ biết bước nấc thang cao.

 

      Tệ Nữ xin chúc mừng chư liệt vị trung đàn hôm nay được nhiều hồng ân điển Thiêng Liêng chan rưới để hồi gia nội thanh thỏa thân tâm trong những ngày sắp tới, về đời, về Đạo, hai nẻo song song.

      Đạo tức là đời mà đời cũng là Đạo. Cái yếu tố làm cho Đạo phục hưng đời thạnh trị, đó là nhân tâm. Hễ nhân tâm phát thiện nguyện, nhân tâm giác ngộ, nhân tâm làm sáng cái Đạo, tức là nước thạnh nhà yên, thiên hạ thái b́nh.

      Tệ Nữ hiến mấy lời gọi là đáp lại thạnh t́nh quí liệt vị…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh