Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

9.- TU TÂM LUYỆN TÁNH

TRÚC-LÂM THIỀN-ĐIỆN,

Tuất thời Mùng 7 tháng 2 Tân Hợi (3-3-1971)

Thi:

Giáng trần nào nệ gót Như Lai,

Độ dẫn toàn linh khỏi lạc loài;

Vị cũ quê xưa đồng trở lại,

Tránh nơi phiền năo cơi trần ai.

      DI-LẠC THIÊN-TÔN, khánh hỉ chư môn đồ.

      Bần Tăng đến hôm nay để chứng minh tấc ḷng thành của chư môn đồ đă hiến dâng trọn vẹn, và cũng khuyên chư  môn đồ hăy rán vững niềm tin trước cuộc đời c̣n loạn lạc.

      Ôi! cuộc đời mộng huyễn bào ảnh vô thường, khi c̣n ở thế gian, tính toan trăm phương ngàn chước, đến phút cuối cùng rồi chỉ c̣n có một điểm hồn linh ra ngoại giới. Đó là kết quả của cuộc đời trong kiếp vạn sinh.

      Ngày nay chư môn đồ đă ngộ Đạo, đă tự giác, t́m hiểu rơ đường siêu sanh, lối đọa lạc, để tu tiến trong chánh pháp nhiệm mầu mong cứu rỗi bổn linh chơn tánh thoát khỏi cảnh trần nê ô trược này.

      Nhưng Chánh Pháp ở đâu? Đạo Lư ở đâu?

      Chư môn đồ ôi! Chánh pháp không phải ở trong phù linh phép lạ, cũng không phải ở ngọn cơ này, cũng chớ khá t́m chốn thâm sơn cùng cốc, mà hăy quay về t́m ở nội tâm. Nếu ngoài cái tâm ra th́ pháp vật vẫn hoàn không. Bởi thế mới có câu: "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức".

      Đạo-lư cũng thế. Đạo-lư không phải trong ngàn kinh muôn điển, cũng không phải trên ngọn cơ này hay ở trên pho tượng của Bần Tăng, mà chính Đạo-lư ở trong ḷng của chư môn đồ. Một lời nói, một hành động đều có đạo lư cả.

      Chư môn đồ! Muốn cho suốt thông đạo lư, muốn đắc chánh pháp, hăy nội tĩnh phàm thân cho minh tâm kiến tánh th́ Như Lai phát hiện. Chừng đó chư môn đồ mới rơ lư chơn thường diệu hữu của pháp tu thân.

      Tuy chia ra nhiều tôn giáo, nhiều h́nh thức, kỳ trung "Nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù qui nhứt bổn" đó  thôi.

      Người hành giả muốn đạt được lư nhiệm mầu của Đạo pháp, phải dày công tu niệm, phải đi từ chỗ một đến muôn ngàn, từ chỗ vô số trở về một.

      Sự thâu liễm luôn luôn có ở trong tinh thần tu học của người hành giả, th́ mọi huyễn cảnh không nảy sanh, các cảnh không sanh, thức t́nh dứt đoạn, t́nh thức đoạn sẽ t́m thấy bổn lai diện mục.

Thi:

Đạo lư do người biết học tu,

Tự thân giải thoát cảnh lao tù;

Nếu xa tâm để cầu chơn đạo,

Ngàn kiếp muôn đời cũng hóa lu.

Bài:

       Lu mờ bởi tâm không trau luyện,

       Tối tăm v́ chẳng hiện Thiên-tâm;

              Hóa nên vọng thức hôn trầm,

Trên đường thế tục lạc lầm sa chơn.

       Tṛ thế tục thua hơn tranh tụng,

       Kẻ tu hành ḥa chúng độ nhơn;

              T́m về một nẻo chánh chơn,

Thoát nơi nghiệp lực hồng trần phủ vây.

       Tu là để trau tài luyện đức,

       Tu là mong bỏ dứt nghiệp trần;

              Trau tria phẩm hạnh chí nhân,

Độ ḿnh rồi mới độ lần người tu.

       Trước cảnh trạng bôn xu danh lợi,

       Tạo cho đời nhiều nỗi loạn ly;

              Thế gian bao cảnh sầu bi,

Kiếp người gẫm lại có chi chăng là.

       Hỡi tri thức tài ba đạo đức,

       Hỡi môn đồ đáng bực hiền nhân;

              Suy xa rồi phải xét gần,

Muốn nên Tiên Phật chính nhân cho tṛn.

       Tuy cuộc đời hăy c̣n biến chuyển,

       Nhưng ḷng người đồng tiến dung ḥa;

              Tạo nên thế đạo nguy nga,

Mới mong cứu văn khắp và chúng sanh.

       Chư môn đồ ḷng thành thiện nguyện,

       Quyết tu tŕ bước tiến thượng thừa;

              Nội tâm tỉnh sát chiều trưa,

Sóng yên gió lặng thuyền từ lướt xông.

       Lập chủ thể đại đồng đạo đức,

       Gieo t́nh thương tự lực tự tồn;

              Muốn cho vạn thế thế-tôn,

Tu tâm luyện tánh linh hồn sạch trong.

       Cơi Niết-Bàn ở ḷng sanh chúng,

       Biết tu tŕ thực dụng th́ nên;

              Hỡi ai dốc một chí bền,

T́m về nguồn cội tuổi tên thuở nào.

       Xưa toàn linh bước vào cơi tạm,

       Tạm đây rồi vượt phẩm Phật Tiên;

              Phải đâu căn kiếp nghiệp duyên,

Sở sanh sở trụ ở miền trần gian.

       Cuộc tiến hóa dinh hoàn tái tạo,

       Hội Long-Hoa lập Đạo cứu đời;

              Thiên-Tôn chủ thể trị thời,

Đồng qui nhứt bổn trong đời Thượng-Nguơn.

       Khuyên môn đồ keo sơn gắn bó,

       Ǵn nội tâm mở ngỏ Thiên đàng;

              Cũng là Cực-Lạc Niết-Bàn,

Vị ngôi Trời đă sẵn sàng dành cho.

       Qua biển khổ th́ đ̣ bỏ lại,

       Thoát nghiệp trần ắt phải xa trần;

              Chỉ c̣n một cái pháp thân,

Về nơi bổn giác phục huờn cựu ngôi.

Thi:

Hiệp tâm hoằng Đạo độ nhơn sanh,

Giáo lư cao thâm khá phụng hành;

Ban bố điển quang cho tất cả,

Đàn trung đệ tử thọ ân lành.

      Bần Tăng ban ân chung môn đồ lưỡng phái. Thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh