Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

19B.- ĐỨC TU VÀ TRÁCH NHIỆM

THÁNH THẤT B̀NH H̉A (Gia Định)

Diêu-Tŕ Bửu-Điện, Ngọ thời 28 tháng 8 Đinh Mùi (1-10-1967)

        (Tiếp điển:)

THI:

Vạn hữu thù đồ nhứt giả không,

Thiên cơ vận chuyển hiệp huyền công;

Tam nguơn tái tạo an thiên hạ,

Thất ức qui nguyên lập đại đồng.

Mạc bả nhăn tiền lưu sự nghiệp,

Tu tri hậu thế đoạn linh thông,

Nhơn nhơn tự hữu Tiên Thiên khí,

Hườn đắc Tiên Thiên hiệp Cửu Trùng.

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ linh hồn các con nam nữ. Mẹ mừng các con lớn nhỏ trong ngoài.

      Thỉnh sắc Chí Tôn, Mẹ đến trần gian giờ này để dạy bảo các con, nhứt là nữ phái yêu dấu của Mẹ, có đường lối và phương thức hành đạo lập đức tu thân, hầu sớm đem lại công quả tốt đẹp về dâng lên cho Mẹ. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa.

      Các con ôi! Đứng trước Mẹ, các con là những phần tử giác ngộ hơn, các con được sớm biết linh căn nên đă lo bề tu thân hành đạo để cứu rỗi linh hồn. Ngoài các con ra, Mẹ nghĩ lại mà thương cho biết bao đoàn con khác c̣n đang đắm ch́m trong bóng tối, trong tội lỗi đọa đày, không biết chừng nào thoát ra khỏi ṿng trầm luân khổ ải.

      Các con dầu nhóm này, dầu nhóm khác trong Đạo Cao Đài cũng như trong các Tôn Giáo khác, đều đă phát tâm hành thiện, đă thiết lập nhiều hội thiện, giúp người đời xấu số bạc phước cô đơn, th́ cũng là con của Mẹ.

      Sở dĩ các con chưa dịp gặp nhau là v́ đă trải qua nhiều thời kỳ mở Đạo, mỗi phương thức hành đạo khác nhau, mỗi tổ chức Tôn Giáo khác nhau, mỗi con mỗi nhóm bị đóng khung vào mỗi tổ chức. Do đó, đă có sự ngăn cách, nên việc làm chưa được thống hợp.

      Do sự đơn độc từ tổ chức một, lực lượng tinh thần trong công quả từ thiện chưa hàn gắn nổi vết thương đau của nhơn loại. Các con đừng nghĩ rằng hiện nay trên thế gian này cũng như trong nước nhà đă có nhiều hội thiện rồi tự măn, cho là việc làm của các con bị thừa. Không thừa đâu các con ôi!

      Các con hăy mở mắt nh́n chung quanh các con, biết bao cảnh thống khổ thê lương. Ngó xa hơn nữa, ngoài ranh giới thủ đô đến những vùng xa xôi hẻo lánh, bao nhiêu thảm trạng do chiến cuộc gây nên.

      Từ lâu, mọi việc hành đạo đều đă có các con chung tay góp sức vào cùng nam phái. Có nhiều lúc các con cảm thấy ḿnh là phần phụ, nên việc làm lắm lúc cũng tượng trưng cho lấy có.

      Các con ôi! Các con đă trót sanh mang mảnh h́nh hài nữ giới, các con v́ bị hiện thời về thể chất, nhưng phần linh quang các con cũng quan trọng không kém nam giới. Do đó, hôm nay Mẹ đến đây chỉ bảo các con khai thác và phát triển mọi khả năng đức tài của nữ giới, để thi thố công quả cùng nam giới. Mẹ mong rằng những lời nỉ non tha thiết hôm nay sẽ đánh thức mối từ tâm của các con, hầu sốt sắng chung tay thực hành chương tŕnh hành thiện sắp đến. Các ái nữ của Mẹ ôi!

THI BÀI:

       Mẹ nh́n khắp các tầng nữ giới,

       Thế hệ này con hỡi nghĩ sao?

              Trót sanh trong kiếp má đào,

Vụng tu nên chịu ra vào trầm luân.

       Sống trong cảnh vô phần bạc phước,

       Thân đọa đày cửa tước nhà quan;

              Lăn thân một kiếp cơ hàn,

Lo ăn chạy mặc khó toan vẫy vùng.

       Sống trong cảnh tay bùn chân lấm,

       Cũng chưa yên phận hẩm duyên hôi;

              Non sông chiến loạn đến hồi,

Chia ly chồng vợ, đơn côi trẻ khờ.

       Trên thế lộ bơ vơ ấm lạnh,

       Giữa vùng trời bạt cánh chim non;

              Miễn cho thân được sống c̣n,

Buôn trinh bán tiết thân con quản ǵ.

       Sống trong cảnh hàn vi cơ khổ,

       Phải lăn thân xó chợ đầu đường;

              Dăi dầu một kiếp nắng sương,

Liễu bồ với cảnh đoạn trường song song.

       Sống trong cảnh hằng mong cụ túc,

       Măi vùi thân bếp núc bạc tiền;

              Nào t́nh, nào nợ, nào duyên,

Quanh quanh quẩn quẩn triền miên tháng ngày.

       Sống trong cảnh lâu đài quyền quí,

       Gót đài trang ngựa hí xe chờ;

              Bạc vàng chọn tóc kén tơ,

Trong hàng mệnh phụ ngoài chờ chiêu dương.

       Cũng nhơn loại cùng trường nữ giới,

       Cũng núi sông thời đợi sống chung;

              Đứa sao gác phụng lầu hồng,

Đứa sao lại chịu trong ṿng thương đau?

       Có phải chăng nhân nào quả đó?

       Trước vụng tu nay khó bằng người;

              Lúc buồn con lại trách Trời,

Khổ đau con lại trách đời bất công.

       Trang tiến hóa ngẩng trông vọi vọi,

       Nghiệp luân hồi buộc trói mê nhân;

              Vượt lên các bực giai tầng,

Càng cao phước đức, càng gần lợi danh.

       Đứa khôn ngoan tâm lành giữ vẹn,

       Đứa dại khờ khó nén vọng tâm;

              Có thăng th́ cũng có trầm,

Có nhân kiếp trước nẩy mầm tương lai.

THI:

Tương lai con biết quí thương thân,

Nay hăy ngoan lên để góp phần;

Cứu thế giúp đời cơn mạt kiếp,

Lập thành thế hệ buổi tân dân.

TIẾP THI BÀI:

       Ẩn trong bóng Cao-Đài giác ngộ,

       Hăy thương người trong chỗ mê tân;

              Hợp quần xây đắp nền nhân,

Nữ Chung Ḥa phải góp phần độ nhơn.

       Sống cuộc đời con hơn kẻ khác,

       Từ tinh thần thể xác bạc tiền;

              Ngàn xưa con tạo phước duyên,

Kiếp này mới hưởng, nhớ truyền kiếp sau.

       Giàu âm chất hơn giàu vật chất,

       Biết thi ân mới thật là ân;

              Nơi đây Mẹ đă dành phần,

Khuếch trương cơ sở đỡ đần chị em.

       Các ái nữ cố đem tài trí,

       Tùy thấp cao thiện chí dung ḥa;

              Nữ công văn hóa tài hoa.

Mở mang hậu tấn Đạo nhà hoằng dương.

       Mẹ dành một t́nh thương ban bố,

       Con thực hành Mẹ độ vô vi;

              Cho con rạng tiếng nữ nhi,

Sống làm liệt nữ, thác ghi sử vàng.

      Tất cả các con của Mẹ trên thế gian này, trong thời kỳ Hạ Nguơn này, đứa con nào biết ngoan ngoăn sáng suốt t́m giống tốt mà gieo vào tâm điền của đại chúng, th́ chẳng bỏ lỡ một cơ hội nào khi gặp kỳ hoa dị thảo trổ trên mảnh tâm điền mà không vun quén. Những đứa ấy là nguyên nhân sứ mạng của Thượng Đế cho đến trần gian để thực hành đức háo sanh của Thượng Đế, dầu ở trong sở năng hay sở thích của mỗi đứa.

      Từ xưa đến nay, các Tôn Giáo, các Giáo Phái trong Tam Giáo Đạo chỉ khác hẳn ở h́nh thức do tập quán phong tục mỗi xứ, mỗi nơi. Thật ra, mục đích và tác dụng là tạo cho nhân loại sống đến chân thiện mỹ trong đời, và đời khỏi diễn ra cảnh ngục h́nh ác đạo, th́ các con nào có trách nhiệm nào, hăy giữ nguyên trách nhiệm ấy, và phải xem các Tôn Giáo bạn, các hội thiện bạn cũng đồng trách nhiệm, nên tương trợ, khuyến khích, nâng đỡ với nhau, dầu nặng nhẹ ít nhiều, kết quả các con sẽ gặp lại nhau trên giáo lư đồng nhứt của Đại-Đạo.

      Các con cũng nên bảo với nhau rằng: Không một vật ǵ sanh trong thế gian mà không có kết quả của nó trước khi diệt. Dầu sớm hay muộn, dầu lư do này hay lư do khác, cái kết quả là để lại những hành động đắc thất, bại thành của danh từ nó. Thế nên, Mẹ khuyên các con những ǵ đă theo thời gian mà vượt qua, hăy xem đó là sự khảo thí huấn luyện để các con sống trong tinh thần đạo đức, hầu dẫn dắt cho kẻ đi sau. Các con sẽ rút kinh nghiệm đó, tựa vào đó chuyển bại ra thành và cứ như thế cho đến măi khi nào trên thế gian này không c̣n một sự đau khổ, và sử đạo phải ghi rơ từ cá nhân trong nhơn loại.

      Hỡi các con! Các con có hiểu Đạo th́ tất cả đều có trách nhiệm, trách nhiệm trong quyền pháp Đạo luật mà không ngăn cách rẽ chia. Thế nên, các con đại diện Thánh Thất, Tịnh Thất hăy nhớ lời Mẹ dạy hôm nay mà hành đạo cho đúng với chơn lư của Đại-Đạo.

      Một lần nữa Mẹ lại nhắc với các con: Không ai đặt tất cả ngọc trai trên thế giới này vào một xâu chuỗi bao giờ, cũng như không ai nạm tất cả kim cương trên thế giới này vào một chiếc nhẫn bao giờ. Thánh Ngôn cũng thế.

Tiếp Bài:

       Đuốc chơn lư trần hoàn soi sáng,

       Ánh tường quang chiếu rạng năm châu;

              Hoằng dương chánh pháp siêu mầu,

Trong t́nh nhơn loại, trong bầu thiên nhiên.

      Đây Mẹ ban ơn cho các con Thanh Thiếu Niên:

       Hỡi các con thanh niên thiếu nữ.

       Một tương lai rạng rỡ huy hoàng;

              Khép trong thước ngọc khuôn vàng,

Hồng ân Mẹ sẽ sẵn sàng dành cho.

       Lời Từ Mẫu dặn ḍ sau trước,

       Để các con tạo phước tạo duyên;

              Thu này con nhớ lời khuyên,

Tu thân hành Đạo cho yên buổi này.

        Mẹ rất vui khi thấy các con nam nữ hiện diện đông đủ nơi này. Mẹ ban ơn lành chung các con nam nữ. Mẹ ban ơn lành chung các con Thanh Thiếu Niên. Các con hăy thành tâm tiếp Giáo Tông và Cao Triều Phát giáng. Mẹ hồi Cung. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh