Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LẬP CHÍ TU

             Các con còn mang sự đời dường như cây nọ còn bao lớp vỏ chưa bào gọt, luyện giồi. Ðến nay con biết Ðạo mà bào gọt, luyện giồi tứ phía không vẹn tròn, đến nỗi cây ấy hoại đi thì không thể làm công việc được, chi bằng các con để nguyên không bào gọt mà dùng việc khác được hơn đó các con!

            Ðạo Thầy mở ra mười hai chi-phái là một cội mười hai nhánh, mười hai nấc thang cho các con đi. Nếu các con bước gần đến tột thang rồi, mà các con trở lại để leo thang khác, hoặc giả lên một lần nữa thì phí sức, lao công, cũng có khi chịu uể-oải buông rơi mà chịu khổ sầu vậy.

            Các con nhìn chim bay, các con hiểu rằng chim bay, chớ các con không hiểu rằng chim phải lăn-lóc vì miếng ăn, chỗ ở, phong-ba bão-tố.

            Các con thấy cá lội, các con tường cá lội, chớ các con không hiểu khó nhọc từ miếng mồi, câu nhử, lưới giăng, hại biết bao chung quanh. Cũng như các con chỉ biết lời ngon ngọt thế thường mà các con không hiểu sự bên trong trục-lợi, đồ danh hầu cho sung sướng cá-nhân.

            Ngày nay các con đã xây nền, đắp móng, một nền tảng đạo-đức tinh-vi, một nhà xinh đẹp, mà các con muốn đến chỗ cao sang, rồi các con dở đi đem chỗ khác gầy lên, nhưng trong lúc các con phá vỡ, thì tốn bao công khó nhọc và lại tiêu-tứ kim-tiền.

            Cũng như việc Ðạo, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt xây tạo công-quả, công-trình mà không vững chí thì cũng như bèo trôi mặt nước mà thôi.

            Các con lập được chí vững, được tâm cứng-rắn để tương-đối với mọi hoàn-cảnh khó-khăn hầu chèo thuyền qua biển khổ mới thấy chân trời đạo-đức.

            Nếu các con chỉ nhắm mắt mà đi, thì e cho các con phải rơi vào hầm-hố.

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh