The Left Eye of God

CÔNG QUẢ

Thiên Lý Bửu Tòa (EIN # 77-0054691) là một tổ chức tôn giáo bất vụ lợi được chánh quyền liên bang Hoa Kỳ và tiểu bang California công nhận.

Tiền công quả nhận được sẽ được dùng chi phí cho các việc sau đây:

  • Thực hiện nhiệm vụ phổ thông Giáo lý của Đại Đạo qua việc truyền bá Thánh giáo, Thánh ngôn trên website, tổ chức các buổi lễ cầu nguyện, các buổi hội thảo Giáo lý, các khóa tu học v.v...

  • In các Kinh sách quý báu hằng năm và các tập san Giáo lý mỗi hai hoặc ba tháng.

  • Gởi Kinh sách và tài liệu Giáo lý cho chư Đạo hữu khắp nơi trên thế giới.

  • Duy trì và tu bổ ngôi Thánh sở.

Chúng tôi rất mong mỏi quý vị tiếp tay với chúng tôi một phần nào trong đạo sự. Mọi phát tâm công quả của quý vị sẽ là niềm khích lệ tinh thần cho chúng tôi trong nhiệm vụ hoằng dương Chánh pháp của Đại đạo Tam kỳ Phổ độ và sẽ là những quả lành tốt đẹp cho quý vị trong tương lai.

Mọi công quả bằng hiện kim đều được khấu trừ vào thuế lợi tức cuối năm theo luật định hiện hành của Hoa Kỳ.

 

Chi phiếu xin đề: THIÊN LÝ BỬU TÒA và gởi về:

12695 SYCAMORE AVE

SAN MARTIN, CA 95046

USA

hoặc bấm vào đây >>> để gởi công quả bằng thẻ tín dụng qua Secured Website của PayPal.

Ghi chú: Internet browser của quý vị cần có 128-bit encryption (maximum security) để xử dụng tiện nghi trên. Nếu không hội đủ điều kiện, hình "PayPal Donate" sẽ không hiển thị, và nếu bấm vào sẽ không vào được secured website của PayPal. Quý vị có thể download 128-bit encryption >>> ở đây.

Quý vị có thể dùng: Visa, Master Card, American Express, Discovery. PayPal sẽ thu lệ phí 3% trước khi chuyển tiền vào trương mục của Thiên Lý Bửu Tòa.

Thiên Lý Bửu Tòa sẽ gởi cảm tạ tới quý vị sau khi nhận được công quả.


DONATION

Thien Ly Buu Toa (EIN # 77-0054691) is a Non-Profit Religious organization registered with the USA government and the state of California.

Your donation will be used for the following:

  • Preaching God's teachings through website, publications, praying ceremonies, seminars, training sessions, etc.

  • Printing valuable sacred books, Holy Scriptures quarterly and yearly.

  • Distributing those printings to people all over the world.

  • Maintaining our location in San Martin, CA.

We sincerely hope that you will partly help us in completing those tasks. Any amount of donation will be greatly appreciated and become good karma for you in the future.

All donation is fully tax deductible permitted by current US laws.

 

Please make check payable to: THIEN LY BUU TOA and send to:

12695 SYCAMORE AVE

SAN MARTIN, CA 95046

USA

or click here >>> to donate by credit card using Secured PayPal Website.

Important note: Your internet browser needs 128-bit encryption to use the above feature. If the "PayPal Donate" icon doesn't appear and you cannot enter the secured website of PayPal, you need to download 128-bit encryption. To download click >>> here.

You can use: Visa, Master Card, American Express, Discovery. PayPal will charge 3% of your donation and deduct it before transferring money into our account.

We will send you a receipt to confirm your donation.