The Left Eye of God

GIÁO LÝ

Chí Đạo Nam Nhi (Thành Hoàng Bổn Cảnh)

Pháp Môn Xấu Hổ (Quan Âm Bồ Tát)

Thánh Đường Nội Tâm (Trần Hưng Đạo Vương)

Ý Thức Bậc Hướng Đạo (Phạm Hộ Pháp)

Tam Giáo Quy Nguyên (Vạn Hạnh Thiền Sư, 10-10-1970)

Hành trạng Đức Vạn Hạnh Thiền Sư (Lê Anh Minh)

Hành trạng Đức An Trinh Thần Nữ (Huệ Khải)

Tín, Nguyện, Hạnh (Diệu Nguyên)

Tưởng Nhớ Tổ Tiên (Diệu Nguyên)

An Thuận Quả Duyên (Diệu Nguyên)

Tôn Giáo là cái gì? (Vạn Hạnh Thiền Sư) (PDF version)

Hồ Biểu Chánh trong Tam Kỳ Phổ Độ (Huệ Khải)

Petrus Ký trong Đạo Cao Đài (Huệ Khải)

Chó Cắn Lữ Động Tân (Huệ Khải)

Người Bắc Cầu (Will Allen Dromgoole. Huệ Khải giới thiệu)

Năm hình ảnh trước cửa Tử (Tỳ kheo Rastrapal - Hải Trần dịch)

Phong Đô Đại Đế xử án (Đạt Tường sưu tầm)

Sự tích Cửu vị Tiên nương

Chơn lý con người (Dã Trung Tử)

Dưới chân Thầy (Krishnamurti - Dịch giả: Bạch Liên)

Nhịp cầu giao cảm âm dương (Nguyễn Văn Phụ)

Có Thượng Đế hay không & Thượng Đế đang ở đâu? (Dã Trung Tử)

Đạo là gì? Đạo ở đâu? (Dã Trung Tử)

Giải nghĩa Kinh Thuyết Pháp (Huệ Khải)

Giải nghĩa Kinh Vào Học (Huệ Khải)

Chú giải Kinh Cứu Khổ (Huệ Khải)

Cao Đài, "Chi Phái" hay "Truyền Thống"? (Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng)

Yếu quyết để thực hiện chữ HÒA (Dã Trung Tử)

Ngô Văn Chiêu - người môn đệ Cao Đài đầu tiên - phần I (Huệ Khải)

Ngô Văn Chiêu - người môn đệ Cao Đài đầu tiên - phần II (Huệ Khải)

Ngô Văn Chiêu - người mở con đường thiền của đạo Cao Đài (Huệ Khải)

Đức tin (Ngọc Chơn Thông)

Sự sống và giải thoát chỉ tìm được trong hiện tại (Dã Trung Tử)

Linh số 12 (Dã Trung Tử)

Ý nghĩa ngày rằm thượng nguơn Thiên quan Tứ phước (Huệ Khải)

Tìm hiểu khái quát Đạo Nhựt Thường Hành (Huệ Khải)

Trách nhiệm của cha mẹ đối với con nhà đạo (Huệ Khải)

Thương yêu kẻ thù (Dã Trung Tử)

Hướng về ngày Khai minh Đại Đạo: Từ Khai tịch đến Khai Minh (Huệ Khải)

Tâm Pháp Giải Trần Lao (Huệ Khải)

Tình Tiên nghĩa tục (Huệ Khải)

Thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản

Đức Hồng Quân Lão Tổ theo quan niệm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Người học trò nhỏ)

Học tu theo lời dạy của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Ý nghĩa ngày Lễ Trung Nguơn, Vu Lan Bồn báo hiếu (Thanh Tùng)

Ngôi xưa vị cũ rán tầm

Tìm hiểu ý nghĩa hai chữ "Cao Đài"

Từ Công Quá Cách của Đạo giáo đến Vô Ngã Kiểm của Cao Đài giáo

Tư tưởng đạo gia (E-book)

Sứ mạng tu hành của người tín hữu Cao Đài (Ngọc Huệ Chơn)

Vạn giáo đồng nguyên (Ngọc Huệ Chơn)

Đại ân xá Kỳ Ba - Tu cứu độ Cửu huyền Thất tổ

Con người trong cái nhìn của Nho giáo

Đi tìm mùa Xuân trường cửu

Khổng Tử và cuộc mưu cầu hạnh phúc nhân sinh (Herrlee G. Creel)

Sứ mạng Cao Đài (Ngọc Huệ Chơn)

Đức Phật dạy con

Thượng đế vô ngã - Thượng đế hữu ngã

Thượng-Đế và Tình Thương (Ngọc Huệ Chơn)

Tu hành phải chấp nhận khảo đảo (Minh Bá)

Đời Đạo tương quan (Thiện Trung)

Không nên giải đãi trên đường tu

Phổ độ nhơn sanh bằng cách nào? (Ngọc Huệ Chơn)

Tìm hiểu Cao Đài tôn giáo và Cao Đài Đại Đạo (Ngọc Huệ Chơn)

Ý nghĩa áo dài trắng của người đạo Cao Đài (Ngọc Huệ Chơn)

Chấp Pháp cự, tiến đường tu (Ngọc Huệ Chơn)

Con đường huyền nhiệm tâm linh (Ngọc Huệ Chơn)

Lòng con tin Đấng Cao Đài, Đạo đời Trời sẽ an bài cho con

Mười điều tâm niệm (Trần Thế Dân trích lục)

Ngũ nguyện (Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn)

Tinh hoa Cao Đài giáo (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

Vọng một ánh sao

Học tập lời dạy của đức Quan Thánh Đế Quân

Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên

Lòng Thầy

Tiếng nói tri âm

Xuân lòng tri kỷ

Một vài suy nghĩ về lễ nhập môn Cao-Đài

Dấu chân phía trước

Một phép tu dễ dàng mà công hiệu (Thiện Trung)

Chân truyền tân pháp Cao-Đài

Thiên Nhãn

Tư tưởng Tam giáo của Cao Đài trong tâm thức người Việt - phần 1

Tư tưởng Tam giáo của Cao Đài trong tâm thức người Việt - phần 2

Tìm hiểu "Tứ đại điều quy"

Câu chuyện ngày 01 tháng 6

Kỷ niệm Khai Minh Đại-Đạo và sứ mạng hoằng khai Đại-Đạo

Vài nét đại cương về Đạo Cao-Đài (Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh)

Tìm hiểu ý nghĩa hai chữ "CAO ĐÀI"

Lão Tổ giảng về "Tam Hoa tụ đảnh và Ngũ Khí triều nguơn"

Lời dạy của Đức Cao-Triều-Phát cho thế hệ tiếp nối

Ba điều khuyên cho chư tịnh viên sơ cơ (Chí-Tín)

Ba cách trở về cùng Đức Chí-Tôn (Hộ Pháp Phạm Công Tắc)

Xuất gia là xuất cái gì? (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Nhứt nguyện Đại-Đạo hoằng khai

Nhì nguyện phổ độ chúng sanh (Bảo Trân)

Quan niệm về chữ HIẾU trong Tam-Kỳ Phổ-Độ

Tuyệt Ðối Thể của Ðạo Học trong tư tưởng Ðông Tây (Ngọc-Huệ-Chơn)

Tiểu sử Ðức Lão Tử (Người gởi: Bùi Chánh Giáo)

Richard Wilhelm: người bắc nhịp cầu tâm linh giữa Đông và Tây

Thiên Nhân hiệp nhất

Người Tu có thể chửa các thứ bịnh (Thánh Giáo tại Bà Rịa ngày 2-4-1999. Người gởi: Minh Tâm)

Kỷ niệm ngày khai Ðạo (Thanh Tùng)

Quan điểm về từ ngữ CHA và MẸ trong kinh điển Cao Ðài Giáo (Thanh Tùng)

Dạy cách thoát khổ (Thích-Ca Như-Lai)

Mười hai phái Ðạo Cao-Ðài (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

Bài Hiệu Triệu Ðoàn Kết (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

Lời Hiệu Triệu Cảnh Tỉnh (Diêu-Trì Kim-Mẫu)

Ðàn Khai Xuân và Giáo Ðạo (Diêu-Trì Kim-Mẫu)

Ðàn Cơ Mật và Giáo Ðạo (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

Chữ HÒA và Sự Thương Yêu trong giáo-lý của ÐÐTKPÐ

Hạnh Nguyện và Công Ðức của Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

Ý nghĩa của Hiệp-Tác và Qui-Nguyên    (Giáo-Tông Ðại-Ðạo)

Thầy lập Cao-Ðài Ðại-Ðạo như thế nào?    (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

Ðại-Ðạo Luận    (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

Tại sao cơ Ðạo rẽ chia?    (Thái-Thượng Ðạo-Tổ)

Nền tảng Cao-Ðài Ðại-Ðạo    (Giác-Minh Kim-Tiên & Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

Tôn Chỉ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo    (Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế)

Ngữ lục của Hòa thượng Tuyên Hóa

Hạnh của người xuất gia (Hòa thượng Tuyên Hóa)

Kệ của Hòa thượng Tuyên Hóa

Trì giới, nhẫn nhục (Hòa thượng Tuyên Hóa)

Hãy biến tâm hiếu sát thành tâm từ bi (Hòa thượng Tuyên Hóa)

Xuất gia là xuất cái gì? (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo: Tam giáo không rời lòng người (Hòa thượng Tuyên Hóa)

Thông điệp của những người Anh (Alan Ereira - Nguyên Phong dịch)