The Left Eye of God

KHÓA HẠNH ÐƯỜNG LỄ SANH 2003

DO CAO ÐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LÝ BỬU TÒA TỪ 29/6/2003 ÐẾN 5/7/2003

 

Phần 1: Chuẩn bị cho khóa tu học - Hai ngày đầu của khóa Hạnh Ðường - Giáo lý (BS Hùm) - HÐ Phúc nhập môn.

Phần 2: Giáo lý (GS Thành) - 57 năm H.T.T.G. Cao Ðài - HH & HT Hưng & Lan nhập môn - Phái đoàn TKHÐ/LHT.

Phần 3: Giáo lý (GS Tiến Sĩ Lâm Lý Hùng) - Các phái đoàn tham luận.

Phần 4: Tập dợt cho Lễ Bế Giảng - Tấn phong Chức Sắc & phân phái cho các Lễ Sanh.

Phần 5: Thi trắc nghiệm cuối khóa - Buổi cầu Kinh của phái đoàn Thiên Khai Huỳnh Ðạo Lý Huyền Thông.

Phần 6: Lễ Mãn Khóa 5/7/2003.

Phần 7: Lễ Mãn Khóa 5/7/2003 (tiếp theo)

Phần 8: Các phái đoàn chụp hình lưu niệm.

Phần 9: Văn kiện "Quyết Ðịnh Tấn Phong" các Chức Sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng Ðài sau khóa Hạnh Ðường 2003.

Phần 10: Các tài liệu giảng huấn.

Phần 11: Những dòng lưu niệm Hạnh Đường 2003.

Phần 12: Các băng Video & Audio của khóa Hạnh Ðường.

Phần 13: Thời khóa biểu tu học - Ðiều lệ của khóa Hạnh Ðường - Phiếu ghi danh.

Phần 14: Kỷ Yếu Hạnh Ðường

Phần 15: Lời Cảm Tạ.