MỤC LỤC

THÁNH GIÁO SƯU TẬP

NĂM CANH TUẤT 1970

__________

1) Ban Ơn Trước Thềm Năm Mới (Diêu Trì Kim Mẫu, 5-2-1970)

2) Huấn Từ Ðức Chí Tôn Xuân Canh Tuất (Ngọc Hoàng Thượng Ðế, 6-2-1970)

3) Tiền Bối Ðại Ðạo Chúc Xuân (Hội Ðồng Tiền Bối Ðại Ðạo, 6-2-1970)

4) Lý Siêu Việt và Chánh Pháp (Di Lạc Thiên Tôn, 7-2-1970)

5) Luật Tiến Hóa (Hưng Ðạo Ðại Vương, 8-2-1970)

6) Bến Mê Bờ Giác (Vạn Hạnh Thiền Sư, 8-2-1970)

7) Tạo Thế Nhân Hòa (Lê Văn Duyệt, 21-3-1970)

8) Tu Thân Luyện Tánh (Giáo Tông Ðại Ðạo Thái Bạch Kim Tinh, 11-4-1970)

9) Khởi Thỉ Ðến Huờn Nguyên (Lý Ðại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh, 10-4-1970)

10) Ý Hướng Chung Ðoàn Nữ Phái (Diệu Hạnh Tiên Nương, 10-4-1970)

11) Thế Pháp Di Lạc Hạ Nguơn (Di Lạc Thiên Tôn, 11-5-1970)

12) Chơn Lý Ðạo Ðức (Vạn Hạnh Thiền Sư, 11-5-1970)

13) Giải Thoát (Quan Âm Bồ Tát, 12-5-1970)

14) Chân hạnh phúc người tu (Vạn Hạnh Thiền Sư, 12-5-1970)

15) Ðức Tin (Huỳnh Trung Nguyên, 16-5-1970)

16) Thiên Hạ (Vạn Hạnh Thiền Sư, 4-7-1970)

17) Kiểm Ðiểm Thân Tâm (Quan Âm Bồ Tát, 18-7-1970)

18) Nội Tâm Tu Tiến (Di Lạc Thiên Tôn, 18-8-1970)

19) Hiệp Nhứt Tư Tưởng (Ðông Phương Chưởng Quản, 18-8-1970)

20) Tâm Sự Người Xưa (Thánh Nữ Trưng Vương, 14-9-1970)

21) Hồi Tâm Hướng Thiện (Diêu Trì Kim Mẫu, 14-9-1970)

22) Tu Thân Lập Ðức (Thể Liên Tiên Nữ, 15-9-1970)

23) Cảnh Tỉnh Mê Tâm (Diêu Trì Kim Mẫu, 15-9-1970)

24) Ðức Hy Sinh (Diêu Trì Kim Mẫu, 15-9-1970)

25) Kinh Nghiệm Ðạo Ðức (Cao Triều Trực, 8-10-1970)

26) Trên Ðường Tiến Hóa (Vạn Hạnh Thiền Sư, 4-10-1970)

27) Tu Học Nội Tâm (Hội Ðồng Tiền Bối, 29-10-1970)

28) Chánh Kỷ Hóa Nhân (Bạch Liên Tiên Trưởng, 12-11-1970)

29) Nhẫn Nhục (Quan Âm Bồ Tát, 12-11-1970)

30) Tu Tánh Luyện Mạng (Thái Bạch Kim Tinh, 13-11-1970)