Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

DƯỠNG TÁNH TỒN TÂM

Thi:

Bước đường VĂN hóa học Tam-kỳ,

Lư chánh tạc THÙ nghĩa cố tri,

Chánh pháp BỒ tâm ban nhuận rưới,

Linh cơ TÁT Đạo học vô-vi.

Ngôn lai giáng dụ lời minh triết,

Lư nhiệm Ngũ ban đắc hiệp kỳ,

Lập bản Phụng thừa qui chánh tín,

Đàn qua Sơn đảnh lập kinh thi.

      Mừng các tṛ. Vui thay, lành thay. Chư chúng sanh tiếp đặng bổn Kinh nầy, học tu thoát đường mê tín, hồi đầu thị giác.

      Bần-Đạo mừng các đẳng chúng sanh, thọ Tam-Nguơn qui đường ĐẠI-ĐẠO.

Thi:

DƯỠNG trí thanh cao mở khiếu quang,

TÁNH linh phát huệ độ đời an,

TỒN như trí định noi chơn giáo,

TÂM phát rán theo học Đạo vàng.

      Bần-Đạo giảng đôi hàng về thuyết “Dưỡng Tánh Tồn Tâm”. Các tṛ an tọa, Bần-Đạo dạy:

      Tân kim bán cổ, Đạo nhựt tăng hành, thế giới b́nh nhờ Đạo mạch ḥa thanh, đời thạnh trị cậy phép tu hành siêu phàm nhập Thánh. Trần mê tṛ đời, sĩ hiền nên xa lánh chốn vực thẩm rù quến trẻ mất ngày giờ, làm cho tṛ chẳng rảnh luyện học tâm mầu, Thần ngưng Khí tựu lại thân châu, Tinh hiệp nhứt thoát cảnh sầu, ra ṿng cương tỏa. Trí huệ đắc đời coi, nhờ tiến hóa, người ra thông minh ít nhơn quả dưới nợ trần hoàn.

      Tṛ ôi! nên lánh chốn lửa than, xa danh lợi tầm đàng thiện hạnh.

      Làm sao cho đặng chánh mà cứu cánh vạn sanh. Đuốc văn minh nhờ Đạo mạch tiến hành. Cứu nhơn loại ai tha vớt người ch́m đắm. Đường thiên-lư c̣n dài đăng đẳng, nẻo gian truân khổ lắm đó tṛ rán đi nghe. Đạo kỳ ba Nguơn Hội khá dặt dè, sĩ-tử chớ chia phe cùng lập phái. Cuộc dâu bể gần đây khổ hải. Có Phật đem về động Nam-Hải những kẻ có căn, nhờ tu tâm dưỡng tánh tồn tâm, tâm phát huệ bước lần cơi thanh nhàn Đạo đức, rán giữ linh-tâm cùng đức. Đừng cho phóng túng, lục dục chẳng kềm đặng, rồi phải vướng điều khổ hải với chúng sanh.

      Tồn thủ tâm nên xa lánh lợi danh, tâm phát động, nhớ định trí tưởng THẦY NGỌC-ĐẾ. Sớm khuya tṛ ôi, rán lo kinh kệ đừng sa ngă rồi bỏ phế mà quan hệ tới Tâm.

      Tâm đời tṛ thường tưởng quấy, ít Tâm tưởng là nhà cứu thế. Tâm phải làm chủ nó đừng để Tâm bê trễ, cột xích xiềng, đừng để vướng khí hậu-thiên, rán khảo cứu chơn truyền, rán qui nguyên bổn tánh. Hí trường lánh, Đạo chánh để tâm. Đạo kỳ ba đây Phật thả chiếc thuyền đ̣ rước những kẻ thiện tâm đưa tṛ chí t́nh xa khúc vịnh là bể trầm kha.

      Tâm tṛ đừng toan tính, bỏ dục t́nh, nó thường chích lịch thống hệ với đời nghe. Nên nhớ thủ tín cùng bạn hữu. Tṛ nghe thửa lịnh phê Kinh THÁNH-ĐỨC, Tam-Giáo đồng môn đừng phân bực; Tứ-Thánh một chơn truyền đừng ngạo mạn, đừng kẻ thấp với người cao.

      Tánh tṛ hay tự-đắc, tự cao, tánh tṛ ỷ ḿnh thua nào với kẻ đời nọ. Tánh tồn tánh, tṛ ôi, đừng buộc khó, tánh kềm tu lánh chốn thị trường. Tánh tṛ thường mê mẩn quán Sở đền Vương, tánh tṛ muốn hơn người vơ sĩ. Tánh khuyên giữ đừng đem ḷng tà mị, dưỡng tinh ba dùng lư trí, kềm thúc lại nghe.

      Dầu chi cũng đời tṛ phải giải khổ cảnh trần qui về ngôi vị mới thiệt đó. Dưỡng Tánh Tồn Tâm xa tứ khổ, khổ của đời hằng biểu lộ trước của danh hư.

      Tánh Tâm như tịnh nước, tịnh b́nh yên lặng, đặng nguyệt châu chiếu vào tâm cho rạng. Tánh tṛ ôi, bỏ điều mưu chước, Tâm hằng lo học Đạo sám Kinh vàng, kềm nó đi hết sự than van, kềm nó được thế gian đời mới kính phục. Thời giờ hối giục, chơn-lư học tầm, sắc NGỌC-HOÀNG cứu cửu nhị (92) ức Nguyên-nhân, lịnh Phật-điệp cũng tiếp lần đem về Tây-Trước.

      Nhơn quả kia pháp luân c̣n chuyển dục, tṛ xa lánh đừng vương quả nghiệp mà đọa lạc muôn năm.

      Đạo khai đây dễ lắm, ớ sĩ tṛ mau kiếm tầm đường thoát khổ, nối chơn tâm tầm đặng hạnh phúc, nên tỉnh thức trí định làm xong, lấy tinh tủy kiết quán thông, Đạo quảng phát tây đông c̣n chờ đợi. Tâm nhứt tâm tṛ đừng hả hối, dục tâm, can, tỳ, phế, sái phép thường-luân. Giữ tồn tâm chánh lư độ tinh thần. Thần hiệp trí đưa lần ra tứ khổ. Khổ biết bao là sự khổ. Bịnh hoạn, đau tâm nọ chẳng yên, lại c̣n cuộc nợ ở trần duyên, vương tứ khổ vách tường tửu sắc. Khổ tṛ ôi, bước lần ra mấy trận giặc, phấn điểm tâm bỏ mặc thế t́nh. Giặc tâm thường giục tṛ sái luật công-b́nh. Tâm áp chế điểm linh của tṛ nào đâu thong thả. Tṛ ôi! Rán phấn tâm trả rồi nhân quả. Đạo học hành xa bả lợi, lánh đàng danh. Nhớ đi tắt đừng lộn nẻo quanh. Tâm phải biết hy sanh cùng Đạo giáo. Tâm lại lóng nghe Kinh Thánh tạo. Sửa tâm đi, đừng lộn lạo rồi quỉ dục t́nh. Định tâm lo thoát chốn ngục h́nh. Tâm chúa tể mấy sợi thần kinh chiếu hiệp. Khiếu định có Thầy các tṛ ủng hộ. Tâm là món báu đó sĩ hiền ôi! Tâm dục quấy ác lai rồi thấy báo. Luật nhân quả đă mấy muôn đời. Từ khi chuyển Đạo để cho người rảnh tháo đi khỏi nẻo rạt tù. Tâm tṛ ôi! giữ lấy chữ tính nhu. Tánh tṛ như tam bửu nguyệt chiếu lộ, có điển quang tiếp tựu đó là phương dược hay tiếp cứu đem tṛ trở lại quang minh.

      Phật ngày xưa tu luyện nhờ khó nhọc phát huệ, có tam huê, hào quang chiếu mới về cơi Tây-Phương Cực-Lạc. Nầy ĐẠI-ĐẠO c̣n quảng truyền nh́n tăng chúng sái lạc biết bao, cũng v́ Thần-Tú tâm ác định phong trào, lập sai nẻo làm cho tăng chúng lộn nhào với câu kinh tiếng kệ. Tṛ ôi! nhớ gương đó đừng chước theo mà bỏ phế luật Xá Thân, đừng bê trễ, khá cứu đời. Cứu đời rồi phát huệ minh thanh, cứu đời mới yên nơi thọ sắc mạng Trời. Ôi! tṛ rất khó, đừng vướng bẫy rồi khổ đó sĩ tṛ.

      Tổng luận: Vậy người đời phải chủ lấy linh tâm, phải biết luật Dưỡng Tánh Tồn Tâm, đừng có bê trễ.

Thi:

Bê trễ khó tṛn định chữ Tâm,

Tâm khai hiệp điển chiếu Nguơn-Thần,

Tánh tồn nhẫn nại lo bồi bổ,

Tâm phát huệ minh cứu thế trần.

        Bần-Đạo xuất cơ...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh