Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

    QUI NGUYÊN

Thi:

Phát hành chánh lư phải tu thân,

Tiết nghĩa chơn-linh lư diệu thần,

Tinh khiết về nguyên tâm bác-ái,

Thần-linh pḥ hộ kẻ tài nhân.

Thi:

Đạo mầu CHÍ quyết một ḷng lo,

Nhứt dạ THÁNH tâm xuống thế đồ,

Đến cuộc SANH (SAINT) linh Thiên số định,

Hồi minh RĂN (JEAN) dạy tiếp truyền phô.

Cứu đời giáng bút câu Kinh báu,

Độ thế phê rành Thánh-Đức cho,

Đời biết Thánh tâm hồi giác ngạn,

Cao-Đài Kinh báu luận ba pho.

      Bần-Đạo chào chư sĩ-tử.

Thi:

Luận rành Chơn-lư cứu đời mê,

Thuyết lập công cao quả vị đề,

QUI hiệp kinh luân tùng nhứt mạch,

NGUYÊN do chơn tánh trở hồi quê.

      Nầy vạn sanh, nghe Ta giải thuyết “Qui-Nguyên”:

      Âm dương xây dựng văn hóa thành bước đường xa rán qui hiệp mới thành, dân trí mở mang, nhiều xứ hưởng, ít kẻ bạo tàn. Những học sanh đi ngoại bang lấy Văn-học làm đàng hiểu biết, nhờ vậy nên sự giao thiệp cũng như qui hiệp đó rồi, nhưng rồi cũng không qua luật-điều chánh-giáo.

      Có tôn-giáo mới khai hóa nhơn sanh, mới an nhàn xă hội. Nhơn sanh nhuần gội Đạo-đức, người thương yêu d́u dắt nhau trên thế lộ gập gh́nh. Đó là cơ qui-nguyên của Thượng-Đế đem nhơn sanh tới con đường tận thiện, tận mỹ mà nhơn sanh đâu có biết chỗ ẩn vi. Lăo luận về xă giao của các nước, đó là cơ qui-nguyên đời cho đến con đường Đạo-đức vậy.

Thi:

Vạn bang lập chí cuộc qui mô,

Thế sự năm Châu lư-triết lo,

Nhứt bổn vạn thù qui nhứt bổn,

Đồ nhiên hảo giả Thánh khai phô.

        Cười... Bần-Đạo chào chư sĩ-tử...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh