Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

ĐẠO-ĐỨC VỚI VĂN-CHƯƠNG

Thi:

TRƯƠNG máy huyền vi cứu thế tàn,

ẨN theo chân Đạo độ nhân gian,

tu khuyên khá tầm ra lư,

Giáng thế kỳ ba lịnh NGỌC-HOÀNG.

      Chào chư sĩ.

Thi:

Học vấn nhân t́nh viện lư cao,

Chẳng ǵn Đạo-đức để dồi trau,

Lăo xưa đă trải đường lưu thủy,

Thiên hạ nay chưa biết lẽ nào.

Triết lư ḷe đời đem phổ hóa,

Văn-chương dối thế gọi văn hào,

Xem sơ Sử-kư người Giao-Chỉ,

Mới biết đời nay khổ biết bao.

      Đời là nơi tạm kư, để cho các bậc Thánh, Hiền, Tiên, Phật cùng các đẳng sanh linh đến mang lốt phàm mà trả xong mối nợ tiền khiên.

      Hoặc đem Giáo-lư chơn-truyền lo cho cơ Tạo-Hóa, lo cuộc đời tận-thiện tận-mỹ, đến lúc xong th́ mới trở về ngôi xưa vị cũ. ấy là máy hành tàng, là cơ vận chuyển của Càn-Khôn thế giới, mà Đấng Chúa-Tể vạn linh đă sắp đặt sẵn sàng.

      Sự Thiên-cơ không ngừng nghỉ, dầu người không muốn cũng phải làm chớ chẳng chối căi đường nào cho được. Bởi vậy cho nên bậc hiền-triết mới nêu danh tại thế để làm khuôn mẫu cho đời, th́ cuộc hưng vong của vạn loại phải đồng theo khuôn mẫu của Thánh-Nhân. Nhưng trái lại hiện tượng nhân t́nh đă lâm vào ṿng giả tuồng trau chuốc.

      Bề ngoài: cậy quyền cao lộc cả rồi xô đẩy người lành, ích kỷ, tàn ác, v́ vậy nên mới phát tiết ra những ngôn luận giả tṛ. Về Văn-hóa, văn-chương tàn tệ là đạo binh phá hoại tư tưởng của nhân sanh, huống chi văn chất chẳng lành th́ lại đem cho nhân sanh những tư tưởng xấu, có thể phá hoại cang thường luân-lư đặng. Ôi! đời mà thạnh trị không phải ở chỗ văn-minh giao tiếp mà chính là chỗ Văn-hóa chánh minh, sách Kinh nhơn luân thuần mỹ. C̣n đời mà xáo lộn không phải chỗ dă man thường thế, mà ở chỗ Văn-chương giả dối nhồi nhét lư tưởng ác nghiệt, làm cho người mê muội theo vật chất.

      Ḱa ngắm lại non sông cẩm tú xưa kia, bên giăy đất nhỏ nhen nầy cũng có sơn thủy chứa chan, sông Hương, núi Ngự, lại cũng có tướng-sĩ siêu-quần, Quang-Trung khai chiến dẹp Tàu, Đổng-Nhị cầm binh phá trận, nào Nữ-Trưng-Vương, nào tài Lê-Duyệt, há không phải là một xứ có Văn, có Chất, có Vơ, có Nhân, nhưng rồi sau phong trào xây đổi, khiến nên mối nước luân vong, Á Âu pha lộn. Th́ đành cho học thuật tiến thủ văn-chương mở mang, như hồi sanh tiền Lăo đă v́ theo thân-phụ lănh binh tại xứ Nam-Vang, chẳng may côi cúc c̣n chút mẹ già, rồi cũng quyết nối chí cha mà theo đường học tập, từ năm tuổi đă nếm mùi Nho-Giáo, đến chín tuổi theo Đức Cha Tám mà học Đạo Thiên-Chúa, học chữ Âu Châu, đến hai mươi tuổi đầu đă quán thông hai mươi bảy (27) thứ chữ và tiếng nói, thế mà càng khảo cứu càng thấy Đạo-Đức cao siêu, càng học Đạo càng dốt Đạo.

      Nếu đem lư luận Văn-chương th́ trong thập bát chư hầu Á Âu Úc Mỹ, Lăo đặng đứng vào một con số vẻ vang cùng thập bát Văn-Hào, mà bao giờ Lăo cũng thấy Đạo-Đức là trụ cốt của Khoa-học. Đó là sự Lăo khảo cứu nơi Kinh sách Thánh-hiền và đă suy nghiệm mà ra chớ không phải mê tín theo Đạo nào mà nói vậy. Bởi thế nên khi ra trường Pinang (nhà Chung) Đạo Thiên-Chúa rồi th́ Lăo vẫn muốn lấy Đạo-Đức làm nền lo cho trí thức nhân sanh tấn bộ, chớ không muốn dấn thân vào chỗ quan trường chánh-trị làm chi.

      Ngặt nỗi Cơ Trời đă định, buổi nước nhà biến động, trên Vua lo, dưới dân sợ, Lăo không lẽ ngồi yên. C̣n nghĩ lại ḿnh th́ từ nhỏ đă triêm nhiễm Đạo học, chớ chẳng tập vơ binh, phần th́ Đại-Pháp quốc phú binh cường, c̣n Nam triều lại dân hèn nước kém thế lấy chi mà thông giao. Bậc nghĩa sĩ Cần-Vương ai chẳng liều ḿnh mặc dầu sanh tử. V́ vậy mà hoàn cảnh buộc Lăo phải tùy theo cơ tấn thối của đời, ra lo việc binh-thơ chuyển hồi phong tục. Nhân dân lúc nầy là lúc xáo lộn can-qua, mà Lăo lại thông hiểu cách giao thiệp Á Âu đứng trung gian cho Pháp Nam giao ḥa. Ngặt nỗi Đại-Pháp quyết ḷng thâu phục Việt-Nam v́ có nhiều nguyên cớ, mà người Nam th́ sức yếu tài hèn, v́ vậy Lăo mới đứng lên phô bày lư tưởng, giảng giáo dân nhà đặng lánh sự can-qua khỏi hao binh tổn tướng.

      Có nhiều kẻ không hiểu rơ ḷng thương dân thương nước của Lăo mà lại cho Lăo là bán nước. Than ôi!...ngày nay nhờ có ĐẠI-ĐẠO hoằng khai Tam-Kỳ cứu thế, chư chúng sanh mới biết chút đại-đồng th́ ra cái màu da nước tóc không c̣n phải phân chia như trước đặng.

      Cái mỹ ư nguyên lư đại-đồng, Lăo đă rơ thông từ nhỏ, chẳng những là giao thiệp về đường đời mà ở nơi lư Đạo cũng vậy. Tuy b́nh sanh Lăo là môn đồ Gia-Tô-Giáo, mà Đạo Phật, Đạo Nho, Đạo Lăo, Đạo Hồi-Hồi, Lăo không khi nào kích bác chê bai. Lăo chỉ lo cho các tôn-giáo chấn hưng đặng nhân dân nhuần gội. Những sách mà Lăo đă sang dịch nào Văn-chương Hán-học, nào Văn-chương Âu-Châu, độ ngoài sáu chục bộ, mà chỉ triết luận chỗ Đạo-Đức đó thôi. Về chánh-trị th́ Lăo ít quan thiết đến, ư muốn ẩn dật thinh tu, nhưng càng lánh lại càng bắt buộc Lăo phải ép ḷng lo việc dân việc nước. Lăo chỉ xin lănh phần giáo-hóa mà thôi, Lăo nghĩ rằng có tài phải lụy v́ tài! nên tu.

      Tuổi đă năm mươi xin về hưu mà chẳng đặng. Đến khi chết đặng CHÍ-TÔN xét công mà ban cho là HẬU-SƯ CHÍ-THÁNH. Đời nghĩ ơn mà bia tặng miếu đường. Dầu cuộc đời có kính phục th́ Lăo chỉ cần khuyên làm đặng như Lăo, chớ Lăo không có muốn khói hương thờ kỉnh, mà bại hoại luân thường, điêu tàn Đạo-đức. Một khoảng đường ở thế Lăo đă đến ghi tên, không phải chỗ khoe danh mà chính là ở nơi làm gương cho hậu tấn. Vậy nên Lăo thọ mạng NGỌC-HOÀNG giáng cơ nhắc sơ lại và khuyên đời nên biết Đạo CAO-ĐÀI là một mối Đạo Đại-Đồng thế giới cứu vớt nhơn sanh kỳ Hạ-Nguơn nầy.

      Trước khi muốn phân xét Đạo Trời th́ xem nơi Thiên-Bàn chỗ sùng bái của nhơn sanh. Trên Thiên-Bàn cũng tỷ như trên Càn-Khôn thế giới, các sắc dân cũng đều ở trong Càn-Khôn, th́ các tôn-giáo đều thờ kính là phải.

      Vậy người sanh ra, đầu đội Trời, chơn đạp đất th́ phải biết thờ kính Đức Cao-Đài, lo cho Đạo, mặc dầu tôn-giáo nào, dầu sắc dân nào mà kẻ chí tu, người Hán-học, bực thượng lưu, nhà văn sĩ đều là kẻ đă thọ ân huệ nơi Đấng CHÚA-TRỜI hay là Đấng CAO-ĐÀI vậy.

      Dầu kẻ ấy chối Ngài, dầu kẻ ấy chê Ngài th́ các tội ở nơi kẻ ấy, chớ không hề ra ngoài quyền pháp của Ngài đặng.

      V́ vậy nên Đạo CAO-ĐÀI cứu thế kỳ ba nầy chẳng luận giàu sang, không phân giai cấp, nếu kẻ nào đă thọ giáo th́ đặng cứu mà thôi. Các tôn-giáo phải qui nguyên là đến buổi gần ngày phán xét Đại-Đồng trong thiên hạ, đă thảm trạng lắm rồi, thiên-lư bắt buộc người đời dầu cải canh thế mấy cũng phải chiều theo thế. Nên trần ai biến đổi không phải hành phạt mà thôi đâu, c̣n gây tạo đời Thượng-Cổ nữa.

      Kết luận: Người có tánh linh hơn vật là nhờ có Đấng Phụ Hoàng ban cho nhà văn chương, sự học thức. Ở đời phải thi hành Đạo-đức mới đặng thuận ḷng Trời giúp với cơ tấn hóa nhơn sanh, chớ ỷ tài văn chất cậy quyền thế th́ không qua luật Trời đặng. Ngày sắp biến động can-qua không phải là vô cớ, chính là cộng nghiệp của đại-đồng thiên hạ, tức là cái kết quả của vạn linh sanh chúng, rồi đến buổi Long-Hoa mở, cái kết liễu Đạo-Đức trong thế gian nầy.

        Vậy khuyên các bực nhơn sanh thi hành Đạo-Đức th́ mới thoát khỏi chốn trầm luân.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh