Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

Truyện đạo

BẤT HIẾU ĐỌA LÀM HEO

Hầu Nhị ở Kim Đơn vốn là kẻ bất hiếu. Bà mẹ đem gạo giúp đỡ người ăn xin, Hầu Nhị trông thấy nổi giận đánh mẹ và đuổi ra khỏi nhà. Vợ con khóc lóc can gián, y cũng không nghe. Chẳng bao lâu khắp ḿnh Hầu Nhị sanh ghẻ độc lở lói, hành hạ đau nhức cho đến lúc măn phần.

Sau khi chết, Hầu Nhị về ứng mộng cho thấy bảo rằng: “Do cha ngỗ nghịch bất hiếu nên đọa phạt làm heo ở nhà Trương Nhị nơi cửa Tuyên Vơ tại Kinh Sư. Con nên qua đó mà chuộc mạng cha, nếu để trể e không kịp!”

Thức dậy đứa con y theo lời t́m đến nhà Trương Nhị, quả có heo nái vừa mới sanh mấy heo con. Trong đó một heo con h́nh thú mặt người, có râu mép, trạng mạo giống cha ḿnh. Đứa con thương khóc thuật lại duyên cớ, nguyện đưa ra mười vạn lạng xin chuộc đem về. Nhưng Trương Nhị không nghe đem heo con ra giết.

Việc nầy xảy ra vào niên hiệu Khang Hy thứ 39 đời Thanh.

(Trích trong "Nhân quả luân hồi tạp lục", Thích Thiền Tâm dịch)

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh