ĐÀN KHAI XUÂN GIÁP DẦN của ĐẠI TIÊN LÊ VĂN DUYỆT

Ngọc Minh Đài - Tuất thời, mùng 1 tháng Giêng Giáp Dần (23-01-1974)

Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư

Pháp đàn: Huệ Chơn. Đồng tử: Thanh Thủy. Độc giả: Hồng Mai.

Điển kư: Ngọc Kiều, Hồng Cẩm, Kim Nhung, Lập Hạnh.

THI

Hiển linh nhờ trước biết tu hành,

Thế sự xem thường chữ lợi danh,

Đạo đức lập tâm bồi cội phước,

Nhơn t́nh thương kẻ lỡ đàng quanh.

Hiển Thế Đạo Nhơn. Chào chư Thiên ân hướng đạo, chư đạo tâm lưỡng phái. Mừng các em đồng nhi lễ sĩ.

. . . . . . . . . . . .

Năm mới, nhân dịp xuân về, Tệ Huynh chúc mừng chư liệt vị và các em.

THI

Xuân đến nỗi ḷng đạo chứa chan,

Xuân tâm, xuân hạnh, đức huy hoàng,

Trời xuân dầu có bao thay đổi,

Thượng Đế hồng ân vẫn bố ban.

. . . . . . . . . . . .

TIẾP ĐIỂN

THI

Non sông hùng vĩ ánh dư đồ,

Bền vững nhờ ai trước điểm tô,

Hậu học rước voi cho chúng kéo,

Tiểu sanh cơng rắn để người xô.

Khăn tu lau ráo ngàn mi ướt,

Áo đạo phủ choàng vạn cốt khô,

Sa mạc tiếng vang hồn quốc sĩ,

Anh hùng chính khí ở nơi mô?

Đại Tiên Lê Văn Duyệt. Lăo mừng chư hiền đệ, hiền muội. Đầu xuân Giáp Dần, thừa lịnh Ṭa Tam Giáo, Lăo giáng trần trước để khai xuân cho thánh tịnh Ngọc Minh Đài, sau ban ơn và chúc lành cho chư hiền đệ, hiền muội. Vậy, Lăo miễn lễ, chư hiền đồng an tọa.

Này chư hiền đệ, hiền muội! Thiên địa năng hành, bốn mùa tám tiết không một giây phút nào ngừng nghỉ. Vạn vật nhờ đó mà sanh trưởng phát triển điều ḥa, thảo mộc nhờ đó mà trổ lá kết hoa, thú cầm nhờ đó mà sanh sôi nẩy nở, v.v.

Vạn vật có sinh tồn là nhờ biết giao cảm được với lẽ vận hành của trời đất mà ḥa ḿnh cùng thiên địa. Con người là vật tối linh đă được trực tiếp thọ nhận ân điển từ nơi Thượng Đế và có thể thay Trời đem ánh sáng đạo lư phổ cập khắp trần gian, kiến tạo cơi dinh hoàn nơi nầy nên đời thượng nguơn thánh đức.

Lăo mừng thấy chư hiền đệ đă ư thức được cái chơn lư ấy mà chịu khép ḿnh trong cửa đạo, trau sửa thân tâm để trở thành hiền nhân thánh triết.

Đầu năm mới, Lăo chúc mừng chư hiền đệ, hiền muội.

THI

Ánh sáng Thiên xuân bủa khắp tràn,

Soi vào tổ khiếu chiếu hào quang,

Ma ha gội rửa, tâm thanh tịnh,

Phép báu gội nhuần, thể phách an.

Quá khứ oan khiên không chấp chứa,

Vị lai nghiệp lực chẳng vương mang,

Nhẹ ḿnh trỗi bước đường thiên lư,

Phản bổn huờn nguyên nhập niết bàn.

Lăo chúc mừng Đầu Họ Đạo và Ban Cai Quản Ngọc Minh Đài.

THI

Cầm đuốc từ bi rọi chỉ đường,

Dắt d́u khách tục khắp muôn phương,

Đói no chẳng quản chung tay gánh,

Thiếu đủ không sờn tự đảm đương.

Gióng trống Lôi Âm truyền chánh giáo,

Hồi chuông Bạch Ngọc Đạo hoằng dương,

Nếu chưa đắc quả thành Tiên Phật,

Cũng được thánh nhân ở thế đường.

. . . . . . . . . . . .

Lăo ban ơn lành cho chư hiền đệ, hiền muội hiện diện hôm nay.

THI

Một năm vui đạo, một năm tṛn,

Lộc đức vun bồi cội nước non,

Hướng đạo ḥa ḿnh cùng đại chúng,

Giă từ trở lại chốn Thiên môn.

Thăng.

---------------------

Đă kiểm duyệt và ban hành

T.M. Phụ tá Bảo Pháp Chơn Quân

Chơn Tâm