Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

19.- L̉NG NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

THÁNH THẤT B̀NH H̉A (Gia Định)

Diêu-Tŕ Bửu-Điện, Ngọ thời 28 tháng 8 Đinh Mùi (1-10-1967)

THI:

Thương v́ nhục thể sớm tiêu tan,

Đạo nghiệp đành cam chịu dỡ dang,

May được nương nhờ linh diệu bút,

Giáng đàn minh giải nỗi hàm oan.

      Giáo Tông Chỉnh Đạo Nguyễn Ngọc Tương, Tiên huynh chào mừng chư Thiên sắc, mừng chư hiền đệ, hiền muội.

      Trong lúc chờ đợi ĐỨC TỪ-TÔN lâm đàn, Tiên Huynh thỉnh cầu được giáng đàn trước nơi Diêu-Tŕ Bửu-Điện để có đôi điều trần t́nh và luận đàm đạo sự cùng các em. Vậy Tiên Huynh mời chư liệt vị cùng các em an tọa.

      Các em ơi! Đạo lư sâu sắc mầu nhiệm vô cùng, nếu không phải là hàng Đại-Giác Kim-Tiên, không làm sao thấu hiểu cho cùng tột.

      Mọi việc ở đời cũng có lắm điều uẩn khúc, nếu không lấy tư cách khách quan để phê phán nhận xét th́ không thể nào hiểu rơ mọi khía cạnh của một vấn đề.

      Trong tổ chức Đạo Cao Đài cũng vậy, nhớ lại năm xưa, sau khi có chênh lệch dị đồng tư tưởng, Tiên Huynh tách rời khỏi Ṭa-Thánh Tây-Ninh về địa phương lo bề tu thân luyện kỷ và d́u dắt đàn em trên bước đường tu học. Lúc đó nhờ có Tiên Huynh Lê Ngọc Lịch, Tiên Vị là Ngọc Lịch Nguyệt giúp đỡ ư kiến cho Tiên Huynh chọn một danh từ “Chỉnh Đạo” để khỏi dối Thầy phản bạn và đạo sử có lư do phán xét và ghi nhận sau này. Điều uẩn khúc đó chỉ có Tiên Huynh cùng với một số người tâm phúc lập “Chỉnh Đạo” hiểu biết mà thôi.

      Sở dĩ có việc giữ ǵn kín đáo đường lối hành đạo như vậy, v́ Tiên Huynh nhận thấy tinh thần chức sắc chức việc và đạo hữu địa phương đang lúc bồng bột, lương tâm xáo trộn. Do đó, Tiên Huynh không cho dùng cơ bút trong phạm vi Chỉnh Đạo.

      Đó cũng là một tác dụng để các hàng Thiên Phong Chức sắc Hội Thánh sau này có lư do hàn gắn lại với đại toàn thể Đại Đạo những ǵ đă sứt mẻ.

      Các em c̣n nhớ lời CHÍ-TÔN nói chăng? Hễ c̣n Đạo Cao Đài là Hiệp Thiên Đài vẫn c̣n, v́ Đạo Cao Đài đă phát sinh từ Hiệp Thiên Đài, từ huyền cơ diệu bút. Chỉ tiếc v́ người đời c̣n quá vọng tâm bản ngă, không biết chấp hành cơ bút, và sử dụng Hiệp Thiên Đài, nên nếu để áp dụng rộng răi nơi địa phương e đă và sẽ xảy ra những ǵ đáng tiếc.

      Người phàm xác tục c̣n nặng tâm bởi địa phương, bởi màu sắc, nếu dùng cơ bút mà không hiểu rơ Thiên ư, quyền pháp đạo luật th́ khó tránh được sự lạm dụng và khảo đảo.

      Các em thử nghĩ, nếu không có cơ bút, làm sao có Đạo Cao Đài, làm sao có đạo luật quyền pháp?

      Trước kia Anh hằng nói: không phải không dùng cơ bút, chỉ trích cơ bút, mà Anh chỉ không chấp thuận những ǵ không chơn lư mà thôi, cũng như không chấp nhận những ǵ có tánh cách cho một nhóm, một phái, một chi, hoặc một người nào, và nếu không có cơ bút làm sao hôm nay Anh được hội ngộ cùng các em để minh giải những điều kể trên.

      Tiện đây, Anh cũng gởi lời về Hội Thánh Chỉnh Đạo, để lời khen ngợi các em đă biết giữ ǵn quyền pháp và biết lo tu học, đă giữ được chí hướng của Anh xưa kia để lại. Nhưng những ǵ Anh đă hoạch định mà chưa tiện nói ra cùng Hội Thánh cũng như nhơn sanh, do đó, việc hành đạo của các em bị vấp phải một số chướng ngại nên chưa quảng bá rộng răi cùng liên hiệp đó đây trong khối Đại Đạo, Anh và các hàng Tiền bối quá văng trước kia có trách nhiệm từng chi phái đạo cũng có đồng một quan điểm như vậy. Chỉ chờ thời gian để t́m mọi giải pháp chung hợp một đường lối, một phương pháp hành đạo.

      Cao vọng th́ vậy, nhưng phần nhục thể không cho phép thực hành rốt ráo cao vọng đó. Hôm nay, Anh mượn linh cơ này để gởi lời thăm viếng các em nơi Hội Thánh Chỉnh Đạo cùng toàn thể tín hữu xa gần, hăy nhớ nguồn, nhớ cội mà qui hiệp, để được sớm thỏa nguyện với câu nguyện: Đại Đạo hoằng khai – Phổ độ chúng sanh – Thiên hạ thái b́nh và đặc biết là câu nguyện thứ ba: Xá tội đệ tử.

      Trước tiên chúng ta phải xá tội chúng sanh, khoan dung, đại độ, từ ái, tha thứ và xá tội kẻ khác, Thượng Đế mới xá tội cho ta.

        Chư liệt vị và các em hăy chuẩn bị hành đại lễ tiếp giá VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Tiên Huynh cũng ra nghinh tiếp. Xin tạm biệt, c̣n hẹn ngày tái ngộ, chào các em, Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh