Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

TẬT ĐỐ GIẢI

 

Người quân tử vầy đoàn giảng tập

Không tị hiềm cao thấp sang hèn

Chẳng câu mâu tranh cạnh đua chen

Tầm lương hữu làm quen han hỏi

Thường giao hảo người hay kẻ giỏi

Mà ch́u ḷn t́m tơi lư mầu

Dạ chơn thành tôn kỉnh vấn cầu

Nơi khuyết điểm mới hầu thông hiểu

Với kẻ dưới vui ḷng chỉ biểu

Giúp thêm người tài thiểu đủ đầy

Muốn tu hành cửa Đạo sum vầy

Th́ khá phải tưởng thầy thương bạn

Nếu mau đặng trau giồi tánh mạng

Thấy điều lành khuyên rán làm ra

Gặp lỗi lầm chỉ dẫn tránh xa

Biết tương ái ấy là trợ lực

Cơn sai siển bạn can ngăn dứt

Chớ sanh ḷng bứt rứt giận hờn

Vậy mới rằng học Đạo tu chơn

Đừng thấy kẻ tài hơn ganh gỗ

Tua chừa bỏ tánh tà tật đố

Bạn hay lành là chỗ thơm chung

Biết xét suy cạn nghĩ cho cùng

Th́ mới đặng thung dung khoái lạc.

 

Hải Triều Thánh Nhơn

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh