Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 28-07 Tân-Hợi (17-09-1971)

Pháp Đàn: Huỳnh-Mai-Nương * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa, Hoa-Thủy

__________

Thi:

Thủy lăng thượng nhơn mẫu kế hành,

Thập đầu viết thập nguyệt tùng sanh,

Nhĩ vương tọa vị tương kiên khấu,

Dương chiếu âm ḥa đạo-pháp thành.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chư Thiên-mạng, mừng chung chư môn đồ. Tôn-Sư đắc lịnh báo đàn.

      Vậy chư môn đồ tam ban nghiêm chỉnh tiếp lịnh, Tôn Sư xuất ngoại. Thăng...

(Tiếp điễn:)

Thi:

NGUYỆT khuất âm đài bóng chẳng mờ,

ĐỨC ḥa nhơn vật đạt thời cơ,

KIM triêu hội ngộ truyền linh điễn,

TIÊN vị Bồng-Lai sẵn đón chờ.

Thọ chiếu tả đề lưu bửu tự,

Sắc phê giáng bút luật Thiên-thơ,

Diêu-Cung kết luận B́nh-Minh quyện,

Tŕ chí nguyên-căn dựng thế cờ.

      NGUYỆT-ĐỨC (1) — Huỳnh-Đức — mừng chung Thiên mạng đàn tiền. Anh thọ sắc tả đề Kinh báu, vậy các em an tọa.

      Kiếp sống tạm của con người đồng chung một kiếp sống, nhưng khác nhau về phần tư-tưởng hay lương-tri là tùy sự tiến hóa của con người khi lănh một vai tuồng hạ thế. Vậy là người phải làm sao để tỏ ra là người hiểu am thời sự. Khi nhận thức ḿnh đă hiến thân hành Đạo, cần phải tùy phương-tiện tiến hành lợi-ích cho nhơn quần xă hội. Ḱa sử đời cũng như Đạo đă ghi chép những ǵ của ta trong cơn sống c̣n, sự bồi dưỡng tinh thần do luồng không khí hoạt động, c̣n nhục thể nhờ sự cung cấp của ngọn rau ngũ cốc, do tấc đất dưỡng thành hằng ngày cung ứng, hoạt động, do sự di chuyển tinh thần. Sự di chuyển đó là một bằng chứng giúp ta thi hành những điều chỉ phán nơi ḷng ta gợi đến.

      Vậy khi bản năng nhận thấy những ǵ thích hợp với lẽ tuần-huờn, nên nhận vào để thi hành, dù gặp bao cảnh tạo phũ-phàng, ḷng vẫn cương quyết không sờn nao trước trở lực đê hèn, miễn ḷng ta được yên vui, đó là điều kết quả đem đến cho ta ngày phục hồi cựu cảnh.

Bài:

Vận Động Đ́nh

Sống đầy giả tạm cơi vân phù,

Thác hưởng thanh-nhàn bởi kiếp tu,

Sớm chẳng lo lường cơn nắng hạ,

Chiều toan hấp hối lúc mưa thu.

       Lúc mưa thu mịt-mù thành lũy,

       Gió thổi vào không khí phá tan,

              Bầu trời xanh đậm lẫn vàng,

Mây đùa gió cợt bóng hoàng khuất ô.

                     Cảnh Hớn Hồ,

                            Thân thế cô,

                                   Cần điểm tô.

              Điểm tô khí dũng Đạo nhà,

Bước lên Bồng-đảo vượt qua thế trần.

Thế trần nghiệp quả măi đeo đai,

Quyết chí hy sinh gỡ nợ nầy,

Trăm tuổi nào ai vui thú trọn,

Hay là chôn chặt điểm linh nầy.

       Điểm linh nầy đổi thay màu sắc,

       Vợn ngân-hà từ Bắc đến Nam,

              Đông qua giá buốt làn làn,

Xuân phân sắc thái lên đàng Tân-Dân.

                     Ngọn bút thần,

                            Ghi Thánh-Đức,

                                   Để lời phân.

              Lời phân hư thiệt rán ǵn,

Con đường giải thoát mộng huỳnh là đây.

Là đây tu tạo phục huờn nguyên,

Rửa sạch trần ai đạt Thánh Hiền,

Một phút lệch chênh tâm phát động,

Đôi điều oan nghiệt bởi tiền-khiên.

       Bởi tiền khiên khó yên trần tục,

       Xây đại-đồng trong lúc gió giông,

              Tinh-thần vật-chất hiệp đồng,

Mảnh hồn đổ nát khó mong nhơn ḥa.

                     Xây kỳ ba,

                            Dựng ái-tha,

                                   Dụng chữ H̉A.

              Chữ H̉A đem lại t́nh thương,

Xây nền cẩm tú phú cường nơi nơi.

Nơi nơi đồng hưởng luật công-b́nh,

Chốn chốn chung ḥa một nghĩa sinh,

Muôn ư đắp xây dân đức lũy,

Ngàn ḷng xây dựng thể tài sinh.

       Thể tài sinh Đạo Huỳnh khai hoát,

       Đấng công-bằng thưởng phạt phân minh,

              Siêu thăng thượng, đọa ngục h́nh,

Do trần cấu tạo tội t́nh trái-oan.

                     Hăy vội vàng,

                            Lo tiến bước,

                                   Khỏi lầm than.

              Lầm than thế sự nặng trằn,

Ai đem gỡ nợ, ai hằng dứt khuyên.

Dứt khuyên thoát khỏi chốn phù đồ,

Đêm tối không đèn chịu thế cô,

Lăn lộn măi quây-quần vực thẳm,

Lũi-lầm khó vượt kiếp nông-nô.

       Kiếp nông-nô thế cô chờ đợi,

       Biết ngày nào thẳng tới Bồng-Lai?

              Sanh hữu hạn, tử không ngày,

Học đ̣i minh-triết đức tài thi công.

                     Chim xổ lồng,

                            Cá vượt ḍng,

                                   Vượt biển đông.

              Biển đông lặn hụp tung hoành,

Nhờ tu mới đặng đạt thành công cao.

Công cao trải mật chí hùng anh,

Khai thác tâm linh đạo-đức hành,

Nguồn gốc tạo xây căn quả thiện,

Ngọn ngành sung-túc đạt công thành.

       Đạt công thành lưu danh thế hệ,

       Học chánh truyền hầu để lập đời,

              Đại-đồng mở hội khắp nơi,

Chống thuyền Đại-Đạo vượt khơi dự vào.

                     Sóng bủa nhào,

                            Bởi phong trào,

                                   Giấc chiêm bao.

              Chiêm bao một giấc huỳnh-kê.

Con đường bằng phẳng, gồ-ghề sửa sang.

Sửa sang nhơn-đạo tiếp cho tṛn,

Tu lập công tŕnh đạt bảng son,

Điễn báu Kim-Tiên lưu bút tích,

B̀NH-MINH tam quyện ấn ghi c̣n.

       Ấn ghi c̣n bút son tại thế,

       Cảnh trần nầy nào kể ra chi!

              Linh-hồn nhẹ khởi vân phi,

Công trần tu tạo, hồi qui non Bồng.

                     Phải dày công,

                            Đạo vun trồng,

                                   Chí bá ṭng.

              Bá ṭng nắng phủ mưa chan,

Bền ḷng một thuở, hưởng an Tiên-ṭa.

Tiên-ṭa bền bỉ thú vui say,

Luyện thuốc trường-sanh hưởng tháng ngày,

Thế sự nào so cơn mộng-ảo,

Cảnh Tiên nhàn-nhă kíp chơn quày.

       Kíp chơn quày vui say lạc-cảnh,

       Lăn-lóc trần nên tránh nô-danh,

              Sớm khuya kinh luật học hành,

Đại-đồng mở hội đua tranh đức tài.

                     Đường tuy dài,

                            Cần lập lấy,

                                   ở tương lai.

              Tương lai cơ hội dẫy tràn,

Tiếng c̣i báo hiệu lên đàng Tân-Dân.

Tân-Dân gầy dựng quả ĐÀI-CAO,

Đầy đủ tinh-thần lịnh sắc trao,

Cổi bỏ xác phàm, qui Bắc-Đẩu,

Luyện nhồi khí phách, hội Nam-Tào.

       Hội Nam-Tào sắc trao luyện Đạo,

       Đời mạt kỳ đào tạo hiếu trung,

              Đạo là mục đích trung-dung,

Thuần-phong chỉnh lại, chí hùng nêu gương.

                     Sẵn lập trường,

                            Nền Tiên-Đạo,

                                   Chỉnh phong cương.

              Phong cương giải tỏa ḍng sầu,

Thừa hành nhơn-đạo để thâu đoạn trường.

Đoạn trường giả tạm cơi trần mê,

Duỗi bước xa-xăm sớm trở về,

Lảo-đảo lộn quanh thêm nghịch cảnh,

Sẵn đường thiên-lộ phục hồi quê.

       Phục hồi quê bút đề phân cạn,

       Xác thân nầy bẫy cạm nào hay,

              Dù cho hưởng ngự các-đài,

Phướn Thần vụt phất qui lai được nào?

                     Cần bước mau,

                            Giong ruỗi kịp,

                                   Trễ chuyến tàu.

              Chuyến tàu Nam-Hải kề bên,

Say mê vùi lấp, tỉnh lên non Bồng.

Non Bồng vui hưởng cảnh Thần Tiên,

Rượu cúc trà ngâu chẳng năo phiền,

Sớm hứng ra vào xem cảnh vật,

Chiều toan lui tới ngắm màu thiên.

       Ngắm màu thiên, ảo-huyền tâm tục,

       Gộp mây bay khác lúc phàm trần,

              Bốn mùa nào biết năo cân,

Ca ngâm thi phú non Thần vân-du.

                     Cơi thế phù,

                            Ḱa danh lợi,

                                   Lấp mờ lu.

              Mờ lu cho điểm linh-quang,

Như đèn tim lục, gió đàn khó soi.

Khó soi ánh sáng lúc đêm mờ,

Dấu bước gập-gh́nh phải đứng ngơ,

Xảy gặp cơn mưa như thác đổ,

Tinh-thần rối loạn thể ṿ tơ.

       Thể ṿ tơ đâu ngờ đến lúc,

       Đường chông gai hun-hút đêm mờ,

              Canh nồng tiếng mơ lơ-thơ,

Đi theo khắc nhịp đừng chờ sáng soi.

                     Bao tiếng c̣i,

                            Đà trổi giọng,

                                   Thức nhơn-loài.

              Nhơn-loài tạo-hóa đồng sanh,

Dinh hư tiêu trưởng đạt thành đạo-nhơn.

Đạo-nhơn hành thiện lúc đời nguy,

Khóa chặt vàng cân khó sánh b́,

Một kiếp tử sanh trong chớp mắt,

Sạch sành nghiệp thế phục hồi qui.

       Phục hồi qui trường thi Nữ-Đạo,

       Hội Ngọc-Kinh Nam đáo huờn nguyên,

              Tâm-hồn chủ sử mối giềng,

Xác h́nh giả tạm nào yên ḷng phàm.

                     Ḱa Nam-bang,

                            Sẵn con đàng,

                                   Tối vinh quang.

              Vinh quang dựng lại nghiệp đồ,

Con đường nhơn-đạo điểm tô hưởng nhàn.

Hưởng nhàn núi Ngự với sông Hương,

Lăng tẩm ṿng quanh cảnh miếu đường,

Quả lập tạo gây bao thế hệ,

Trường tồn bất diệt nực mùi hương.

       Nực mùi hương biểu dương linh tánh,

       Diệt vọng tâm, bốn vách tường banh,

              Kiếp trần nào biết tử sanh,

B́nh-Minh xuất hiện, điềm lành Đạo Cha.

                     Bể cạn qua,

                            Dựng ái tha,

                                   Lập Bửu-Ṭa.

              Bửu-Ṭa rực rỡ đơm hoa,

Dầu bao nhánh tược, một mà cội sanh.

      Ḱa, kẻ trí đang t́m con đường giải-thoát, c̣n người mê vẫn đắm-đuối chốn nê-hà. Cho nên điều thất vọng của con người biết bao vị ảo ảnh, đó là một động tác của tinh-thần do dục tâm điều khiển. Thế nên ai là người đă v́ Đạo, nên đưa ḿnh trọn vẹn vào khuôn viên luật pháp để nêu gương cho đoàn hậu tấn hầu mai hậu khỏi bước chân vào con đường sa-đọa.

      Giờ tả đề đôi đoạn vào quyển Kinh B̀NH-MINH.

      Giờ đă măn, Anh điển hồi Tiên-cảnh.

Thăng...


Ghi chú:

(1) Nguyệt-Đức Kim-Tiên = lúc sanh thời là Anh Lớn Cựu Quốc Trưởng Phan-Khắc-Sửu (Đạo danh của người là Huỳnh-Đức)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh