Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Tư tưởng Đạo gia

 

 

 

< Lão Tử kỵ ngưu 老子騎牛 (Lão Tử cưỡi trâu), tranh của Triều Bổ Chi 晁補之
(Triều Vô Cữu 晁無咎
, 1053-1110) đời Bắc Tống.

 

 

Chú thích về font Arial Unicode MS

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh