Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

VUA A DỤC TRỞ VỀ VỚI PHẬT GIÁO

Lúc Đức Phật c̣n tại thế, Ngài đă đem Chánh pháp phú chúc cho các vị quốc vương và đại thần, để sự truyền bá Phật pháp mau phổ biến.

Từ ngày Đức Phật diệt độ, nếu quan sát trong lịch sử Phật giáo, th́ tại xứ Ấn Độ có vua A Dục thật hết ḷng lo hộ tŕ Phật pháp. 

Nay xin thuật sơ lịch sử của vua A Dục:

Nguyên vua A Dục là ḍng dơi của A Xà Thế vương, thân phụ của Ngài tên là Tần Đầu Sa, thân mẫu thuộc phái Bà La Môn.

Khi Ngài c̣n nhỏ th́ thân thể rất thô kịch xấu xa, nên vua cha chẳng thương yêu. Đến lúc Ngài thành nhân, th́ oai dơng hơn người và vơ nghệ xuất chúng.

Sau nhân có việc nội loạn tại thành Hưu Thị La, vua cha mới sai Ngài đi chinh phục. Khi đâu đó được b́nh yên, vua cha thấy Ngài có công lao nên phong làm Thái tử.

Cách ít lâu, vua Tần Đầu Sa thăng hà, th́ Ngài kế vị, song tánh rất bạo tàn vô đạo, đến nổi giết hết mất trăm người tôi đại thần và kẻ thân thuộc.

Mùa xuân năm ấy… trăm hoa đua nở, cảnh vật vui tươi, Ngài mới dẫn bọn cung nữ đi dạo khắp vườn hoa mà thưởng ngoạn. Khi ra ngắm cảnh vườn xuân, bọn cung nữ chỉ lo chơi giỡn và trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, chớ chẳng quây quần bên Ngài như lúc ở tại nội điện. Vua nổi giận, truyền bắt giết tất cả, rồi tức th́ trở về cung, chứ không đi thưởng ngoạn nữa. Lúc ấy, toàn dân trong nước đều ta thán cho Ngài là một ông vua đại gian ác.

Đă vậy mà Ngài c̣n lập ra một chỗ gọi là: “Địa ngục ở trần gian”, đặt tên là vườn “Ái lạc”, ngoài th́ sắp đặt cực kỳ tốt đẹp, nào là ao sen non bộ, cỏ quư hoa thơm, cũng như công viên, để cho nhân dân mặc t́nh đến đó mà thưởng thức giải trí…

Nhưng trong, th́ có non đao rừng kiếm, ḷ lửa vạt dầu, và đủ các món khí cụ để hành h́nh người một cách ghê gớm.

Hễ người nào vào trong vườn Ái lạc đó, th́ ngục tốt bắt giam, rồi cứ hành h́nh.  C̣n những thế nữ ở trong cung mà căi cọ xung đột với nhau, th́ bắt đem vào cho chủ ngục phân xử. Thiệt là một cái thảm trạng thống khổ của nhân gian không kể xiết!

Khi ấy có một vị Tỳ kheo, nhân đi khất thực nơi thành Hoa Thị, v́ chẳng thông thuộc đường xá nên lạc vào vườn “Ái lạc”, nh́n thấy cảnh tượng bên ngoài th́ tốt đẹp lạ lùng, c̣n phía trong quả là một chốn địa ngục.

Thầy Tỳ kheo hoảng kinh, toan kiếm đường trở ra, ai ngờ bị ngục tốt đón bắt lại. Thầy hết sức yêu cầu mà bọn ấy không dung thứ, nên thầy bèn khóc ̣a.

Chủ ngục thấy vậy liền hỏi: Thầy là người tu hành, sao mà sợ chết đến đỗi khóc như con nít vậy?

Thầy Tỳ kheo đáp:

- Tôi chẳng phải sợ chết mà khóc, v́ sợ mất sự lợi ích cả một đời người của tôi, nên mới ai bi như thế?

- Sự lợi ích làm sao, thầy bày tỏ cho tôi nghe thử?

- Số là tôi mới xuất gia, chưa chứng đặng đạo quả. Tôi nghĩ lại thân người khó đặng, Phật pháp khó gặp, nay rủi sa vào chỗ ác địa này, thế nào cũng phải hủy mạng, th́ c̣n đâu mà tu học nữa nên tôi mới khóc, chứ tôi đâu có sợ chết.

Thấy Tỳ kheo nói rồi, mới khẩn cầu với chủ ngục xin dung thứ cho thầy sống sót trong bảy ngày, rồi sẽ hành h́nh chẳng muộn.

Chủ ngục thấy người tu, th́ cũng động tâm, nên y theo lời của thầy xin mà đ́nh lại bảy ngày mới toan hạ thủ.

Ngày đầu, thầy Tỳ kheo nh́n thấy cách hành phạt rất độc ác, nào là người phụ nữ thân h́nh tốt đẹp mà bị bỏ vào cối quết người th́ xương tan thịt nát, xem rất ghê sợ; nào là bọn ca nhi nhan sắc tuyệt vời mà cũng bị quăng vào ḷ lửa, đứa th́ rút tay co cổ, đứa th́ hả miệng nhăn răng.

Thầy Tỳ kheo thấy cảnh tượng ấy th́ sanh ḷng nhàm chán, mới nhớ lời Phật dạy rằng: “Sắc lịch dịu dàng dường như bọt nhóm, dung y đẹp đẽ mà đâu c̣n hoài”. Nhờ chỗ dẫn chứng lời của Phật dạy đó mà thầy tỏ ngộ, dứt hết các điều tạp nhiễm, liền chứng đặng quả A La Hán...

Đến ngày thứ tám, ngục tốt bèn bắt thầy đem bỏ vào chảo dầu, rồi chất củi mà đốt. Song khi lửa hạ và củi thành tro mà dầu trong chảo vẫn tự nhiên không nóng.

Chủ ngục thấy vậy nổi giận, đánh đập bọn ngục tốt, rồi hối đem củi cho nhiều và chụm thêm vào măi măi, nhưng đến khi xem lại trong chảo dầu th́ thấy thầy Tỳ kheo ngồi kiết già trên hoa sen, xem bộ tự nhiên chẳng hề lay động chút nào cả. Chủ ngục hoảng kinh, lật đật đến tâu tự sự cho vua A Dục rơ.

Vua tánh nóng như lửa, khi nghe tin ấy liền tức tốc đi thẳng đến vườn Ái lạc.

Vua vào đến nơi, th́ thấy thầy Tỳ kheo hiện thân lên hư không, biến đủ 18 phép thần thông, trên ḿnh th́ nước tràn lênh láng, phía dưới th́ lửa cháy rần rần, ví như một ḥn núi lớn ở giữa không gian vậy.

Vua A Dục đứng nh́n sửng sốt một hồi, rồi tự nghĩ: “Ḿnh với thầy Tỳ kheo này cũng đồng là loài người, cớ sao thầy lại đặng phép thần thông tự tại như thế, c̣n ḿnh th́ lo việc sát hại nhân dân, làm việc đại ác!”.

Vua nghĩ như thế nên vội vàng quỳ xuống bạch với vị Tỳ kheo ấy rằng: “Ngửa mong Thánh giả chiếu cố đến tôi, xin hạ xuống nơi đây, tôi nguyện từ rày về sau bỏ dữ làm lành mà quy y với Ngài”.

Thầy Tỳ kheo đáp:

- “Hay thay! Hay thay! Nay đại vương đă tự hối mà quy đầu Tam bảo, th́ sẽ đặng phước đức vô cùng và hân hạnh cho dân chúng biết bao”.

Thầy Tỳ kheo nói xong, liền dùng thần lực của ḿnh mà trở về tịnh xá.

Khi vua A Dục đă quy y theo Phật rồi, th́ trong ḷng hân hoan vô cùng, định sửa soạn trở về cung. Bỗng người chủ ngục đến tâu: “Khi Đại vương lập ra cảnh “Nhân gian địa ngục” này, có ra lệnh hễ ai vào đây th́ không cho ra. Tôi đă thọ mạng rồi, nên không dám căi. C̣n Đại vương là bực thiên tử cũng phải nhất ngôn mới được”.

Nghe chủ ngục nói như thế, vua A Dục mới hỏi: “Cứ theo lời của nhà ngươi nói đó, th́ bây giờ nhà ngươi muốn giết ta hay sao?”.

Chủ ngục đáp: “Quả như lời của Đại Vương đó, th́ mới đúng với quân lệnh”.

Vua A Dục liền hỏi lại chủ ngục: “Vậy khi ban sơ tạo vườn Ái lạc này, nhà ngươi với quả nhân ai vào đây trước?”.

Chủ ngục thưa: “Tâu Đại vương! Tôi vào đây trước”.

Vua nghe đáp như vậy, tức th́ truyền cho ngục tốt áp lại bắt chủ ngục bỏ vào chảo dầu, đồng thời ra lệnh phóng hỏa đốt hết cả vườn Ái lạc.

Từ đấy về sau, vua bỏ hẳn các điều dữ mà làm những việc lành, và tâm tánh hết sức từ bi nên kẻ thời nhơn đồng ca tụng là Đạt Ma A Dục Vương (ông vua hiền lành).

Sau lại nhờ đức Ưu Ba Cúc Đa (Tổ thứ tư) giáo hóa thêm, nên vua càng tín ngưỡng Phật pháp hơn nữa, chính vua đă phái 256 vị Cao tăng đi khắp trong xứ để truyền bá Phật giáo…

THIỆN DỤNG

(Trích trong "Truyện cổ Phật giáo" tập 1)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh