Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THẤY

Thế Tôn đem hạt châu Ma Ni Tùy Sắc hỏi Ngũ Phương Thiên Vương: Hạt châu này màu ǵ?

Khi ấy Ngũ Phương Thiên Vương mỗi người đều lần lượt nói ra màu sắc do ḿnh thấy. 

Thế Tôn giấu hạt châu rồi giơ tay hỏi: Hạt châu này màu ǵ?

Ngũ Phương Thiên Vương nói: Trong tay Phật không có hạt châu, vậy đâu có màu ǵ?

Thế Tôn nói: Các ngươi sao mê muội điên đảo quá, Ta đem hạt châu thế gian cho xem th́ nói có xanh, vàng, đỏ, trắng. Ta thị hiện hạt châu chân thật lại chẳng biết ǵ cả.

Ngay khi ấy Ngũ Phương Thiên Vương đều tự ngộ đạo.

٭

BUÔNG XẢ

Thế Tôn thăng ṭa, có một Phạn Chí cúng dường hoa ngô đồng.

Phật bảo: Buông xuống đi!

Phạn Chí buông hoa bên tay trái xuống.

Phật bảo tiếp: Buông xuống đi!

Phạn Chí buông hoa c̣n lại bên tay mặt xuống.

Phật lại bảo: Buông xuống đi!

Phạn Chí nói: Nay hai tay con đă không c̣n ǵ, sao Phật c̣n bảo buông cái ǵ xuống nữa?

Phật nói: Chẳng phải ta bảo ngươi bỏ hoa. Ngươi phải buông xả ngoài lục trần, trong lục căn, giữa lục thức, nhất thời xả hết đến chỗ không c̣n ǵ để xả. Ấy chính là buông thân xả mạng của ngươi.

Phạn Chí ngay đó ngộ vô sanh nhẫn.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh