Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGƯỜI KHÔNG TAI, MẮT, MŨI, LƯỠI

(Trích Kinh Hiền Ngu, phẩm thứ 20, Thích Trung Quán dịch)

---o0o---

Khi bấy giờ đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ tại tinh xá Kỳ Đà giảng thuyết chánh pháp cho bốn chúng.

Nước ấy có ông Trưởng Giả nhà giàu sinh hạ năm cô con gái, không có con trai. Giữa lúc vợ ông có mang th́ ông chết.

Luật nước: - Nếu ai không có con trai, sau khi chết tài sản sẽ thuộc về chánh phủ.

Sau khi ông Trưởng Giả nầy chết, chính quyền địa phương lại tịch biên tài sản. Người con gái lớn của ông đến tâu vua:

            - Tâu Bệ Hạ! Cha con mới chết, không có con trai, nhưng hiện nay mẹ con đương có mang, không rơ trai hay gái. Vậy xin bệ hạ khoan thứ cho một thời gian, để mẹ con ở cữ xong, nếu là con gái, khi đó chính phủ tịch thâu tài sản cũng không muộn, xin Bệ Hạ minh xét.

Vua Ba Tư Nặc, nghe lời cô tâu rất có lư, khen phải và nói:

- Con nói có lư, phải lắm, ta sẽ cho quan địa phương biết, không lo.

Cô bái tạ lui ra.

Chẳng bao lâu bà Trưởng Giả sinh được đứa con trai nhưng không có chân, tay, tai, mắt, có mồm, không lưỡi cũng như một cục thịt, lại có nam căn (buồi) nên họ cho là con trai, đặt tên là Man Từ Tỳ Lê.

Khi bấy giờ cô gái lớn lên tâu vua và tŕnh bày rơ cho ông nghe.

Vua nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng:

- Em con tuy thế nhưng cũng có thể nói là con trai, vậy tài sản này em con có quyền được hưởng hết, chính phủ sẽ không thâu biên nữa!

- Dạ! Đội ơn Bệ Hạ! Con xin cáo lui!

Tuy thế nhưng cô vẫn buồn, v́ sao? Một đứa em chẳng ra giống người được hưởng cả một gia nghiệp, con gái thực là vô ích, luật chi mà luật lạ như vậy?

Cô giận thân gái đớn hèn, luật nước bất công, từ đó bỏ nhà đi hầu hạ các phu chủ nhà khác, một cách kính trọng từ tốn, khi nấu ăn, khi dâng nước, chẳng khác đứa ở gái nhà họ.

Gần đấy có ông Trưởng Giả thấy cô như vậy tới hỏi:

- Con ơi! Nhà con giàu có, đâu con phải đi hầu hạ người, đạo vợ chồng nhà ai, có lễ phép của nhà ấy, tại sao con làm thế?

- Thưa bác, cha con chết rồi! Của cải đầy kho tài sản rất nhiều, sinh hạ được năm chúng con là gái, gia nghiệp này phải nộp cho chính phủ, chúng con không có quyền an hưởng. May sao mẹ con mới sinh được đứa em trai, lại không có tai, mắt, mũi, lưỡi, tay, chân, nên nhà vua cho em con được làm chủ ăn hưởng của này, con gái thực là vô ích nên con buồn mà làm thế!

- Thôi con đừng buồn làm chi, muốn thoát thân con gái, đời sau được thân nam tử trượng phu, con đi cùng bác đến yết kiến Phật.

- Dạ! Bác cho con đi cùng.

Tới chốn Phật cúi đầu làm lễ xong, ông Trưởng Giả bạch Phật rằng:

- Kính lạy đức Thế Tôn! Man Từ Tỳ Lê có phước duyên ǵ, được sinh vào nhà giàu sang, và không biết có tội ǵ mà không có tai, mắt, mũi, lưỡi, cúi xin Ngài chỉ bảo cho chúng con được rơ.

Phật dạy: - Trưởng Giả muốn biết chuyện ấy, ta sẽ v́ ông mà nói.

- Dạ! Con xin chú ư nghe!

- Trưởng Giả! Việc này về đời quá khứ, có hai anh em con một ông Trưởng Giả, người anh tên là Đàn Nhă Thế Chất, người em tên là Thi La Thế Chất.

Người anh nết na trung chính thành thực và hay làm hạnh bố thí, cứu đỡ kẻ bần cùng cô lộ, bởi thế nên trong nước đều kính nể tôn trọng. Sau ông được nhà vua phong cho chức B́nh Sự để xử đoán những việc kiện tụng trong nước.

Luật pháp nước ấy thời đó, những người vay nợ không phải viết văn tự, nếu ai có việc ǵ chỉ đến quan B́nh Sự chứng nhận cho là đủ.

Ông Thi La Thế Chất nhà giàu hay cho vay nợ lấy lăi, hôm đó có người lái buôn tên Tát Bạt đến vay ông một số tiền lớn để đi buôn, ông đồng ư cho vay. Ngày giao tiền ra ṭa B́nh Sự, ông đem theo đứa con trai nhỏ của ông, v́ ông chỉ có một ḿnh nó.

Ông thưa rằng: - Thưa anh B́nh Sự! Người lái buôn đây, vay em một số tiền ngần này, để ra biển buôn bán, anh chứng nhận cho. Nếu em không may chết th́ số tiền này trả về cho con em.

B́nh Sự gật đầu nói: Được, không sao, chú cứ yên tâm cho vay, chỉ cốt sao họ đi buôn được tốt lành trở về là hơn!

Qua thời gian không lâu Thi La Thế Chất chết. Người lái buôn ra bể không may gặp trận băo đánh đắm thuyền mất cả, nhưng anh ta bám được một khúc gỗ trôi giạt vào bờ, thoát chết về nước nhà!

Người con ông Thi La Thế Chất biết tin ông lái buôn vay tiền của cha ḿnh, ra biển bị đắm thuyền được thoát chết trở về, song biết rằng bị tổn hại mất cả, nên không đ̣i nợ.

Khi đó có một người lái buôn khác thương t́nh anh buôn bán thất bại, cho anh mượn một số tiền đi buôn chuyến nữa. Lần này đi gặp sự tốt lành trở về được lăi rất nhiều, chở đầy thuyền các quư vật ở hải ngoại về, nào là vàng bạc châu ngọc, vân vân.

Chuyến này anh được phát tài, mời anh em họ hàng thân quen, ăn uống vui mừng trả các món nợ, nhưng món nợ của ông Thi La Thế Chất to quá nên anh thầm nghĩ rằng:

- Chuyến trước ta về, không thấy con ông ta đ̣i hỏi ǵ, một là lúc ta vay cậu c̣n bé quá không nhớ, hai là thấy ta buôn thua lỗ mà không hỏi, vậy ta hăy thử xem cậu ta c̣n nhớ hay không, th́ biết.

Hôm đó anh ta mặc áo mới đẹp cỡi ngựa đi chợ, tới chợ gặp cậu con trai ông Thi La Thế Chất, cậu hỏi:

- Tát Bạt! Hồi này nghe biết anh buôn bán phát tài, hôm nay mang tiền trả số nợ của cha tôi ngày trước có phải không?

Anh giả đ̣, ngẩn ngơ ra một lúc, rồi đáp rằng:

- Thực thế ư? Tôi không rơ, cậu lầm đấy, không phải đâu, hay là ai? Cậu về mở sổ coi?

Anh muốn dùng mưu để quỵt số tiền nợ, về nhà lấy một viên bảo châu đến nhà ông B́nh Sự nói với bà ấy rằng:

- Thưa bà! Tôi có vay của ông Thi La Thế Chất một số tiền lớn, bây giờ con ông ta đ̣i trả, đối với gia đ́nh tôi không thể trả được, vậy tôi xin biếu bà viên ngọc này, trị giá mười vạn, nếu cậu ấy kiện tôi th́ bà nói với quan lớn, bác đơn đi, để tôi không phải trả số nợ ấy!

Đáp: - Quan lớn nhà tôi trung trực lắm anh ạ, tôi không dám nói đâu!

Anh ta năn nỉ măi, thí dỗ bà một cách khéo léo, bà bùi tai nói: Thôi anh để đó về đi, mai lại đây tôi trả lời.

Đến tối quan lớn về, bà đem chuyện đó nói nhưng ông ta gạt phắt đi, rồi nói rằng:

- Bà chỉ lôi thôi! Điều thứ nhất nó là cháu tôi, và chẳng tôi là người trung chính thành thực nên nhà vua mới cử làm chức B́nh Sự, không làm càn thế được đâu, mai nó lại đây bà cho lính đuổi nó ra.

Anh lái buôn buổi sáng mai đến.

Bà nói rằng: Không được đâu anh ạ! Tôi có nói nhưng quan không nghe, trả lại anh viên ngọc.

Anh lái buôn ngẫm nghĩ hồi lâu, đưa thêm hai viên ngọc nữa rồi nói:

- Thưa bà lớn! Cũng là một việc nhỏ, bà chỉ mất một lời nói, mà được ba mươi vạn đồng, cậu ấy là cháu của ông, dẫu có thắng kiện được số tiền thường của tôi bà cũng chẳng được ǵ vào tiền đó, xin bà hoan hỷ nhận cho 3 viên ngọc này, thưa bà ngọc này đắt lắm và hiếm lắm, bà để cho các cậu, các cô sau này có hơn không?

Bà nghe êm tai và ḷng tham của bà nổi lên, nhận liền và hứa rằng:

- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ thu xếp bằng xong.

Đến tối quan lớn về, bà nói năn nỉ măi, nhưng ngài không nghe, ông gắt nói:

- Không có lư như vậy, tôi là một người có chữ tín cho thiên hạ, nếu tôi làm điều gian dối ăn hối lộ, th́ hiện đời này họ không tin tôi, hơn nữa đời sau tôi sẽ bị đau khổ nhiều kiếp.

Nói xong ông đứng lên vào pḥng nghỉ.

Lúc đó bà mới sanh được một cậu con trai chưa biết đi.

Bà cũng giận bế con theo vào pḥng nói rằng:

- Tôi với ông kết duyên với nhau hai thân như một, gặp việc ǵ dẫu chết cũng không bỏ nhau và cũng không làm trái ư nhau, huống đây là một việc nhỏ, tôi nói với ông hết lời mà ông không nghe, th́ tôi c̣n sống làm chi nữa, nếu ông không giúp tôi việc này, tôi sẽ giết đứa con tôi trước, sau tôi tự sát thân tôi cho qua đời.

B́nh Sự nghe vợ nói tắt cổ như người bị nghẹt, muốn nuốt vào không được, khạc ra th́ vướng! Thầm nghĩ:

- Ta có một đứa con, nếu chết th́ gia nghiệp này giao phó cho ai? Nếu theo ư muốn của đàn bà làm trái pháp luật, hiện đời này không ai tín dụng, đời sau sẽ bị khổ, khó tả xiết.

Một việc khó giải quyết cho ông quá! Không thể từ chối được, ông phải tắc lưỡi nhận lời, rồi đáp:

- Thôi bà cứ yên tâm.

Thấy ông đă vui ḷng nhận lời, nên bà rất vui vẻ! Sớm mai anh lái buôn đến, bà tươi cười nói:

- Việc đó quan đă nhận lời cho anh rồi đấy! Hôm qua tôi phải làm ráo riết quan mới nhận, chứ chẳng dễ đâu.

Lái buôn nghe bà nói nét mặt vui tươi hớn hở!

- Dạ! Thưa bà lớn, quí hóa lắm, muôn đội ơn bà! Dạ xin phép bà cháu về!

- Phải anh về, cứ an tâm đừng lo.

Ngày mai anh lái buôn sớm rửa mặt, mặc áo mới đẹp, đeo rất nhiều vàng ngọc trên ḿnh cỡi voi đi chợ. Cậu con ông Thi La Thế Chất thấy anh ra cách lắm tiền, nhiều của, thầm nghĩ rằng:

- Có lẽ anh lái buôn hôm nay đem tiền ra trả ḿnh đây!

Nhưng không! Không thấy anh nói ǵ, có vẻ làm lơ, cậu tới nơi hỏi:

- Tát Bạt! Món tiền cha tôi anh trả đi chứ?

- Tôi không nhớ vay lúc nào cả! Nếu vay tất phải có ai chứng kiến chứ?

- Anh quên rồi sao? Có quan B́nh Sự chứng kiến.

Nói xong hai người đưa nhau đến quan B́nh Sự.

- Thưa bác, anh này có vay của cha con một số tiền đi buôn, bác làm chứng, lúc ấy con cũng ở đó, thực thế xin bác xét cho.

B́nh Sự nói: - Cháu quên đấy, việc này bác không biết, thôi cháu ạ, đừng kiện tụng lôi thôi nữa.

- Không! Thưa bác, lúc đó bác bảo với cha con rằng: "Được không sao! Chú cứ an tâm cho họ vay!" Bác không lấy tay chỉ vào số tiền ấy là ǵ, nay bác lại bảo là không biết!

B́nh Sự nói: - Bác là người xử đoán cho toàn quốc, có lẽ nào bác làm trái pháp, cháu chớ nói nhiều nữa.

- Thưa bác! Bác là người trung chính nên nhà vua cử bác làm B́nh Sự, người trong nước tin dụng bác, tôi là cháu ruột của bác mà bác xử phi lư như vậy nữa là người ngoài, bác c̣n làm oan uổng đến đâu. Thôi! Cháu cũng không biết nói sao, hư thực đời sau sẽ biết ...

Nói tới đây đức Phật nhắc lại cho ông Trưởng giả biết rằng:

Trưởng giả ông nên biết! Quan B́nh Sự thuở đó nay chính là Man Từ Tỳ Lê, không tai, mắt, mũi, lưỡi, hỗn độn như vậy. Bởi một câu nói dối ngày đó phải đọa vào địa ngục lớn, chịu khổ không cùng, khi thoát khỏi địa ngục, trong năm trăm đời chịu thân hỗn độn như vậy. Do cũng hay làm việc bố thí nên sinh vào nhà phú quư sang trọng và được làm tài chủ. Sự báo ứng của thiện ác dẫu cho lâu bao nhiêu kiếp, cũng không xóa nḥa được. V́ thế các ông cũng nên chăm chỉ giữ ǵn thân miệng ư cho cẩn thận, chớ tạo ác nghiệp.

Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm vô thượng Bồ Đề, ai ai cũng vui mừng kính mến đức Phật làm lễ mà lui.

---o0o---

Lời b́nh của người gởi:

            Sách Thánh có câu:

Chung thân hành thiện, thiện du bất túc,

Nhứt nhựt hành ác, ác tự hữu dư.

Nghĩa là: Trọn đời làm việc thiện, thiện vẫn không thấy đủ; trong khi đó một ngày làm ác, ác đă có dư. Đôi khi không cần một ngày mà chỉ cần một phút làm ác, ác cũng đă có dư!

Luật nhân quả trong trời đất hay luật công b́nh của Tạo Hóa là một chơn lư vô cùng giản dị và bất di bất dịch: hễ gieo nhân nào th́ gặt quả nấy, làm lành hưởng lành, làm ác gặp ác; việc báo ứng lâu, mau, nặng, nhẹ tùy theo nghiệp ḿnh làm, nhưng không bao giờ sai chạy được.

Trong cơi thế gian nầy, việc ác dễ hành hơn việc thiện! Chính v́ vậy nên các Đấng Thiêng Liêng mới dạy chúng ta phải quán sát và kềm chế tam nghiệp: thân, khẩu, ư v́ nghiệp ác không cần phải làm hay nói ra, đôi khi chỉ cần nghĩ đến cũng đă khiến cho chúng ta thọ quả báo chẳng lành!

Theo chuyện trên, quan B́nh Sự Đàn Nhă Thế Chất có thể nói là bản chất nết na trung chính thành thực và hầu như trọn đời hay làm hạnh bố thí, cứu đỡ kẻ bần cùng cô lộ, nhưng chỉ v́ thiếu suy xét trong một lúc mà chỉ nói dối một câu, tưởng việc đó không ác cho mấy, không ngờ quả báo vô cùng ghê gớm và kéo dài lâu như vậy! Những việc lành của anh làm cũng được đền bù đó là nhiều kiếp được sanh vào nhà phú quí sang trọng không phải lo lắng về phần vật-chất. Nhưng xét lại th́ dù cho có nằm trên đống vàng mà thân thể khuyết tật như vậy th́ cũng đâu có hưởng được ǵ!

Rất mong mọi người rán đừng gây nhân ác để tránh quả báo chẳng lành vậy!

(Người gởi: Thiên Kim)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh