Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

GƯƠNG TU HÀNH CỦA NGƯỜI XƯA

Đệ nhị tổ Huệ Khả sau khi được Đạt Ma Tổ Sư truyền tâm ấn, ngài bèn khuất thân đi làm kẻ thuê mướn cho thế gian, chịu sự sai bảo rầy mắng của chủ nhân.

Có người biết thân phận của ngài, bèn nói:

- Ngài là bậc tôn túc cao trọng, sao lại đi làm những việc tầm thường hạ cấp để phải chịu sự sai bảo, la mắng của người đời như thế?

Tổ bảo:

- Ta đang kiểm xem cái tâm thị phi nhân ngă của ḿnh, đâu c̣n th́ giờ để ư đến chuyện nhục vinh. Đây không phải là việc mà các ông có thể hiểu được.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh