Nếu muốn thỉnh kinh, xin liên lạc với Thiên Lư Bửu Ṭa theo địa chỉ hoặc email bên dưới.

>>> E-book     Online