Tủi dấu chân!

 

Hỡi núi rừng xa, hỡi biển gần,

Thấu chăng ḷng khách những bâng khuâng?

Nhớ bờ cát trắng miền Long Hải!

Thương đám mây chiều đỉnh Hải Vân!

Tâm sự không chia trời bốn hướng!

T́nh thơ khó nhốt ư năm vần!

Thu về gió sớm mưa trưa ấy,

Trên bước lạc loài tủi dấu chân!

 

Thanh Hữu Huyền

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh