Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TU DƯỠNG:

1. Một dạ tin Thầy, sớm tối kệ kinh

                                      cầu giải thoát,

    Một ḷng giữ Đạo, mai chiều qui giới

                                     diệt phàm tâm.

 

2. Dưỡng tánh tồn tâm, buổi buổi công phu,

                                      phăng tầm tâm thanh tịnh.

    Tu thân lập hạnh, ngày ngày sám tỉnh,

                                      tô điểm hạnh vi nhân.

 

3. Bỏ sân hận, dẹp si mê,

                                  kinh kệ mai chiều, tâm an lạc.

    Học bác ái, lập từ bi,

                                  giới qui sớm tối, hạnh thăng hoa.

 

4. Công quả mót ḅn, thành kỉnh kỉnh thành

                                  từng việc nhỏ.

   Công phu tŕ thủ, tịnh yên yên tịnh

                                 mỗi th́ thời.

 

5. Một túi gió trăng, lặng lẽ nâng niu

                                  t́nh Tạo Hóa.

   Đôi vần thi họa, tung tăng gợi nhớ

                                  nghĩa quê hương!

 

"Tu Dưỡng” là những suy tư tôi viết cho chính ḿnh, nhân tiện xin đăng vào đây để tặng Quí Bạn Đạo đồng niên, đồng hương Quế Sơn, Quảng Nam, Đà Nẳng như là vài tâm sự trên đường tu.

Nguyễn Thiện Tranh

(Thánh thất Cao Đài Tacoma, WA)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh