Gặp lại ma Xun

 

Xun lại về trn đất nước ny,

Tao phng biết ni những g đy?

Tm cu - tm sự khn trao đổi!

Năm vận - ưu tư kh tỏ by.

Đất khch, nhn quanh buồn b qu!

Qu nh, nghĩ đến xt xa thay!

Hỡi ai gc bể chn trời đ,

Ly rượu mừng Xun c rt đầy?

 

Thanh Hữu Huyền

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh