Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo

Ôn học lời dạy của Đức Lư Giáo Tông về

Ư THỨC HỆ CAO ĐÀI

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Tuất thời, 15-01 Giáp Dần (06-02-1974)

* * *

Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh. Mừng chư hiền đệ, hiền muội. Bần Đạo đến với chư hiền đệ, hiền muội trong đêm Thiên Quan Tứ Phước, dưới ánh trăng tṛn c̣n vương vấn tiết đầu xuân để kiểm điểm lại Cơ Quan qua một năm dài hành đạo. Miễn lễ, an tọa.

(…)

Nhân sự hiện diện đông đủ của chư hiền đệ, hiền muội hôm nay, Bần Đạo cũng nêu một vài điều cần cho cơ đạo hiện hữu [1] để giúp phần nào cho chư hiền tu thân hành đạo, lập công bồi đức.

Chư hiền đệ, hiền muội là những người chức sắc, chức việc, tín đồ, đạo hữu trong các hội thánh, giáo hội, thánh thất, thánh tịnh, đoàn thể trong Đại Đạo th́ đă có ít nhiều liên hệ. Hăy hiến thân để phục vụ thánh thể của Đức Chí Tôn.

Điều mà Bần Đạo muốn nói hôm nay là h́nh thể Đạo và giáo thuyết hay ư thức hệ [2] Cao Đài.

H́nh thể Đạo là thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế.

Đại Đạo khai minh qua 49 mùa xuân tô điểm.[3] Những ngôi thánh đường đồ sộ, uy hùng vươn lên khắp nơi khắp chốn. Dầu trải qua bao nhiêu biến chuyển của cuộc đời nhưng h́nh bóng Đạo vẫn theo thời gian mà xuất hiện. Duy có một điều mà chư đệ muội hầu hết ít lưu tâm là nhơn sự và hành chánh Đạo.

Này chư hiền! Thượng Đế không ngự trên vật thể vô tri, mà trái lại Thượng Đế ngự trong tâm tháp ngà [4] của tâm hồn nhơn loại. H́nh thể Đạo chỉ mượn đó để thể hiện thánh thể Chí Tôn tại thế.

Thượng Đế không là một h́nh bóng của thần tượng, nhơn tượng hay vật tượng.[5] Chính biểu tượng [6] Thiên Nhăn cũng chỉ là tạm mượn để gởi gắm chơn lư trong một cụ thể chủ quan [7] mà thôi. Chính v́ vậy, kiến tạo h́nh thể Đạo có được giá trị cùng chăng [8] là phải có nhơn tâm làm chứng thị.[9] Giá trị của nhơn sanh giác ngộ sẽ định vị [10] cho h́nh thể Đạo của từng địa phương.

Chư hiền thử nghĩ: Người nông phu nào cũng gieo mầm trên thửa ruộng màu mỡ mà không bao giờ gieo trên tấm thảm nhung tơ. Dầu thảm đó có thêu được đẹp nổi muôn màu nhưng giá trị của tấm thảm vẫn là tấm thảm để trang trí kiêu sa, chớ làm ǵ khơi động được mầm sinh sôi bất tận. Tấm ḷng của nhơn loại mới chính là nơi chơn lư cứu rỗi phát sinh tạo thế an b́nh cho nhơn loại. V́ vậy nhơn tâm Đạo phải phát khai, phải sum sê tàng lá. Thửa ruộng không được chăm sóc màu mỡ th́ bông lúa nào được nặng trĩu đua chen. Nền Đạo không được khai minh th́ nhơn tâm quá ư là ít ỏi. Người chèo thuyền bát nhă, kẻ phát độ cành dương là cần vớt cho hết người chết đắm, cứu cho cùng khắp kẻ nạn tai, nào phải đợi người lụy ḍng [11] trèo lên thuyền cứu độ hay kẻ bịnh ngặt đến hứng giọt cam lồ rồi đành bảo bởi vô minh duyên nghiệp làm cho sóng dập kiếp phù sinh.[12]

Có tập thể là phải có tổ chức. Hành chánh Đạo không phải để phục vụ cho Thượng Đế. Thượng Đế nào có cần chi, nhưng thế sự chỉ để phục vụ cho nhơn sanh tất cả. Mượn hành chánh Đạo là làm thế nào thể hiện được tương liên tương trợ d́u dắt lẫn nhau từ kẻ nhỏ nhít cùng trở về với Đại Linh Quang trong buổi chót.

Thế nên thiết lập một cơ cấu h́nh thể Đạo mà bảo tồn không được, cũng không khai sáng thêm hơn, thiệt là một thiếu sót và tội lỗi lớn với chính ḿnh. Đừng để cho một tâm hồn nào phải thương xót trước một thánh thể của Đức Chí Tôn. Đă tạo được th́ phải cố gắng khai minh và phát huy cho đúng với sự tạo dựng của ḿnh hay của người đi trước.

Ngoài ra chư hiền cần nên lưu tâm về h́nh thức v́ h́nh thức cũng sẽ thể hiện là tạo nên sự nhứt trí của tâm hồn và uy lực của thế đạo trong công cuộc xây dựng tâm linh và cứu độ nhơn sanh. Đừng bảo đó là giả mà không lưu tâm. Có mấy ai chỉ mơ về bên kia bờ giác mà quên đóng con đ̣ để vượt qua chắc chắn an toàn. Không bát nhă thuyền nào chở đặng thân phàm xác thịt qua khỏi sông mê.

Chư hiền đệ, hiền muội có nghĩ ǵ về giáo thuyết hay ư thức hệ Cao Đài?

Hỡi chư hiền đệ muội! Có sự đánh mất vật chất hay tiền tài nào nguy hại bằng sự đánh mất ư thức hay tâm hồn?

Chư hiền ôi! Manh áo sô gai,[13] nhà tranh vách đất, ngao du sơn thủy [14] mà tâm hồn trong sạch an vui c̣n hơn ngựa xe chen chúc, gác tía đài son,[15] bon chen xuôi ngược với sự việc đánh mất cả chính ḿnh mà nào ai có biết.

Mượn phương tiện để phục vụ cho cứu cánh,[16] đừng để cho cứu cánh phải vùi chôn trong phương tiện phù ba.[17] Chơn lư không là sự rải rác chấp nhận.[18] Chơn lư là sự giác ngộ đơn thuần.

Ư thức hệ chơn chánh Đại Đạo đă quá sáng tỏ làm chói mắt cả thế nhơn rồi nhơn thế lại tưởng tượng rằng chơn lư của Đại Đạo cũng chỉ là ánh sáng trong tầm mắt hạn hẹp hay tưởng tượng quẩn quanh của riêng ḿnh mới thật đáng thương.

Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao Đài. Cao Đài không tự nó sinh phát riêng cho Việt Nam hay bất cứ nước nào, không là của người này hay kẻ kia, không là Tây Ninh hay Bến Tre, không là Truyền Giáo hay Tiên Thiên. Cao Đài là Cao Đài thế thôi. Chơn lư tự nó phủ nhận chơn lư.

Chư hiền muốn thiết lập thành quả để tạo cơ tŕnh tiến tới sự hiệp nhứt cho Đại Đạo th́ nên hiểu: Bất cứ sự phân hóa nào cũng không thể vượt qua khỏi ṿng trời đất hay huyền linh của Thượng Đế Chí Tôn.

Chư hiền hăy gom các chiếc mai vàng vào cành mai tươi tốt để khoe sắc với Chúa Xuân.[19] Nếu kết hợp chỉ là kết hợp, phân hóa chỉ là phân hóa, đó cũng là cơ tận diệt của cuộc đời. Thượng Đế vẫn hiếu sinh, phân hóa phi phân hóa, kết hợp phi kết hợp, đó là ư nghĩa của cuộc hiếu sinh xây chuyển.[20]

Bần Đạo dạy hôm nay cho chư hiền đệ, hiền muội cũng đủ để tạm làm hành trang trên đường về cùng Thượng Đế để khỏi trở ngại lạc lầm.

Hăy trỗi bước trên đường chánh đạo,

Hăy lập tâm hoằng giáo độ nhơn,

Rồi xem máy Tạo tuần huờn,

Cái cơ đào thải bảo tồn phân minh.

(…)

Bần Đạo ban ơn lành cho tất cả chư hiền hiện diện hôm nay. Bần Đạo sẽ hộ pḥ cho chư hiền trên đường tu thân hành đạo được vững vàng. Bần Đạo giă từ. Lui...

TRẦN THẾ DÂN trích lục và chú thích


[1] Hiện hữu: Đang có, hiện có (available, existing).

[2] Ư thức hệ (ideology) là một h́nh thức triết học mang tính xă hội, trong đó các yếu tố thực hành cũng nổi bật như các yếu tố lư thuyết. Ư thức hệ là một hệ thống các ư tưởng đầy khát khao nhằm giải thích thế giới và đồng thời muốn đổi thay thế giới cho tốt đẹp hơn. Như thế, hàm chứa bên trong ư thức hệ là một sứ mạng nhằm phục vụ con người và cứu rỗi con người.

Cha đẻ của thuật ngữ ư thức hệ (idéologie) là Desbutt de Tracy, ông muốn đem những ư tưởng của ḿnh để cải cách xă hội Pháp vào cuối thế kỷ 18, và đă có bốn năm ngắn ngủi (1795-1799) để ứng dụng vào nước Pháp, nhưng rồi về sau ông không được tiếp tục ủng hộ. Tracy thất bại nhưng sau ông các nhà tư tưởng trên thế giới đă dùng thuật ngữ ư thức hệ để gọi bất kỳ một lư thuyết nào có xu hướng về hành động thực tiễn (action-oriented theory) nhằm cải thiện thế giới theo sự soi sáng của một hệ thống các ư tưởng. Các sử gia đă gọi thế kỷ 19 là kỷ nguyên của ư thức hệ (the age of ideology).

[3] Đại Đạo khai minh năm Bính Dần (1926). Đức Giáo Tông dạy lời này năm Giáp Dần (1974).

[4] Tháp hay đài (tower) là kiến trúc xây cao lên để làm nơi thờ phượng các Đấng thiêng liêng. Tháp ngà (ivory tower) là bửu tháp rất quư báu, ví như dùng ngà (ivory) làm vật liệu xây dựng). Tâm tháp ngà là tâm thánh thiện, rất quư báu, xứng đáng để Trời Phật ngự vào.

[5] thần tượng: Tượng một vị thần (statue of a god; idol). Nhơn tượng: Tượng một người (statue). Vật tượng: Tượng một vật (icon, image).

[6] Biểu tượng (symbol): Một vật hữu h́nh, cụ thể được dùng để thay cho một cái ǵ vô h́nh, trừu tượng.

[7] Một cụ thể chủ quan: Một vật cụ thể được chọn do ư kiến hay quan niệm riêng của ḿnh (a concrete chosen subjectively).

[8] Có được giá trị cùng chăng: Có được giá trị hay không có giá trị (to have a value or not).

[9] Chứng thị: Chứng minh là đúng, là thật (to testify).

[10] Định vị: Xác định địa vị, vị thế (to position; to determine the position of).

[11] Lụy ḍng: Rớt, ngă xuống ḍng nước (to drown).

[12] Kiếp phù sinh: Kiếp sống ngắn ngủi, trôi nổi.

[13] Áo sô gai: Áo dệt thưa bằng sợi gai.

[14] Ngao du sơn thủy: Đi chơi ngắm cảnh núi sông xinh đẹp.

[15] Gác tía đài son: Nhà cửa to, cao, sang trọng, đẹp đẽ.

[16] Cứu cánh: Mục đích sau cùng (the final purpose).

[17] Phù ba hay phù hoa: Sự hào nhoáng bên ngoài, thực chất không có giá trị ǵ.

[18] Chơn lư không là sự rải rác chấp nhận: Chơn lư vốn là lẽ thật mang tính phổ quát xuyên suốt mọi không gian và mọi thời gian. Sự chấp nhận rải rác (sparse acceptance) hàm nghĩa chỉ giới hạn trong một số ít lẻ loi, tức là chưa phổ quát, chưa xuyên suốt mọi không gian lẫn thời gian.

[19] Khi Đức Giáo Tông dạy lời này th́ nơi thế gian vẫn c̣n đang tiết đầu Xuân.

[20] Xây chuyển: Xoay chuyển.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh