ĐÀN KHAI XUÂN GIÁP DẦN của THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Minh Lư Thánh Hội - Tuất thời, mùng 2 tháng Giêng Giáp Dần (24-01-1974)
Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư
Pháp đàn: Huệ Chơn; Đồng tử: Hoàng Mai (xuất khẩu)

Huyền Đô Đại Pháp Sư. Chào chư Thiên ân sứ mạng. Chào chư liệt vị đàn tiền. Bản sư vâng lịnh đến báo đàn, chư Thiên mạng cùng chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Bản sư chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu. Lui.

TIẾP ĐIỂN

THI

Một khí hồng mông lại hóa ba,

Hóa ba trải khắp cơi bà sa,

Bà sa độ tận người tu chứng,

Tu chứng cung Trời sẽ lại qua.

Thái Thượng Đạo Tổ. Khánh hỷ, khánh hỷ chư môn sanh. Bần Đạo giáng trần giờ này để ban ân cho chư môn sanh vững căn cơ tu thân hành đạo. Bần đạo miễn lễ, chư môn sanh đồng an tọa.

Này chư môn sanh! Minh Lư thừa sắc chỉ Ngọc Hư Cung khai Đạo được năm mươi mùa xuân cùng vạn vật. Năm mươi năm sanh trưởng, thâu tàng. Sự sự vật vật đổi thay mà lư Đạo vẫn ẩn hiện trường lưu bất tận. Nhờ thế mà ngày nay Minh Lư Đạo, trên có Giáo Tổ, dưới có giáo pháp, giáo quyền minh định, h́nh thành Thánh Hội, một trung tâm huyền nhiệm đă hiện bày thánh thể mà chơn nguyên lặng lẽ lưu hành, huân phát để cho tứ quư đều xuân sanh bất tận. Chư Thiên ân sứ mạng nhờ nơi đó, tựa vào đó, noi theo đó, tuần tự tiếp nối chấp tŕ quyền pháp để phụng Thiên sự dân.

Huyền nhiệm cơ Trời đặt định là vậy. Chỉ cần người Thiên ân có chí dốc hành đạt được tâm cơ tu chứng th́ sứ mạng Thánh Hội sẽ hoàn thành sau hội Long Hoa.

Nhân tiết tam dương khai thái, xuân măn trần trung, Bần Đạo nhắc nhở chư Thiên ân sứ mạng gặp lúc khí vận đủ đầy, thái ḥa sung măn, hăy nắm lấy cơ vi mà nhiếp hóa nội tâm, linh thông triển chuyển, phát huy ngoại thể cho Đại Đạo hoằng dương, Tam Tông rộng mở, kịp thời ḥa hợp cơ năng vũ trụ, giúp cho vạn vật trở về nguồn.

Thánh nhân xưa kia cũng nhắm vào mục đích đó mà hiến thân cho Đại Đạo. Ngày nay chư Thiên ân sứ mạng chấp tŕ quyền pháp, hăy noi lấy chí, xem lấy hạnh của tiền nhân mà tiến bước. Tre cỗi th́ dồn hết sinh lực tạo mầm măng. Măng sẽ vươn lên thành những hàng tre xanh cao vút, uy hùng hiên ngang. Đó là biểu dương được sức sống uy linh của giống tre ích lợi. Dầu muốn dầu không, măng cũng phải thành tre mà nắng mưa gió băo vốn phải chịu. Đó là lẽ tự nhiên không hề chối bỏ.

THI

Xuân có sanh th́ hạ trưởng thành,

Xuân thiên nguồn phát lợi trinh hanh,

Xuân tâm ḥa nhịp cùng xuân cảnh,

Tạo một trời xuân bủa đức lành.

Hỡi chư môn sanh! Thánh nhơn không v́ một ḿnh ăn mà phải t́m ngũ cốc, không v́ một ḿnh ở mà bày phương pháp xây cất cửa nhà, cũng không v́ một thân bịnh đau mà nếm trăm thứ thuốc. Thánh nhơn lấy ḷng Trời làm ḷng ḿnh, hay che hay chở; lấy ḷng thiên hạ làm ḷng ḿnh, hay xây dựng bảo tồn. Nhờ thế, ngày nay thiên hạ mới có cơm để ăn, nhà cửa để che mưa đụt nắng, bịnh tật có phương dược trị trừ. Thánh nhơn xưa kia có nói ǵ đâu, vẫn cái tự nhiên mà có cho vạn vật. Chư Thiên ân sứ mạng là những kẻ nối tiếp, hăy lấy ḷng thánh nhơn mà un đúc ḷng ḿnh. Dầu lớn dầu nhỏ, hay hay dở, đều phải phát huy cho đời sống có ư nghĩa. Phương chi, thời bây giờ thế đạo suy vi, ḷng người ly tán, hóc hiểm tham tàn, sống chỉ sống riêng ḿnh, cho gia đ́nh ḿnh, có rộng hơn một chút là cho xă hội quốc gia ḿnh. Như vậy cũng chưa đủ, c̣n muốn thôn tính thâu tóm của kẻ khác về cho ḿnh. Thậm chí lư tưởng ảnh hưởng, tín ngưỡng chỉ là thứ thoạt qua, không bóng dáng, mà người mệnh danh sứ giả ḥa b́nh được đến thế gian cũng dùng mọi thủ đoạn hóc hiểm cạnh tranh giựt giành, th́ trách nào không có đông phe nhiều nhóm. C̣n tôn giáo th́ cứu cánh chẳng hiệu năng. V́ vậy chư Thiên ân sứ mạng phải giữ ḷng vô tư vô kỷ để đương vi lấy bổn phận, vô công vô danh để giải thoát triền phược bao phủ lắng đọng ở tâm linh. Khi tṛn xong phận vi nhân sẽ tiêu dao về nơi cơi xuân thiên bất tận.

Chư môn sanh Minh Lư Thánh Hội hiện thời, măng đă trở thành tre, phải đương vi lấy trách nhiệm, dầu vốn tư hữu tri năng có bị vật chất hồng trần phủ đóng bấy nhiêu năm, nhưng tâm đă quyết th́ trau giồi sáng suốt linh thông không phải khó.

Mấy mươi năm tu học, giờ hăy khế hợp lư thuyết cùng với lư tánh. Hăy nắm lấy thời cơ mà phát huy để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng, ơn Thầy nghĩa bạn.

THI

Ban một ơn xuân trọn đức lành,

Vui cùng xuân đạo hỡi môn sanh,

Ḷng xuân chan chứa trời ba cơi,

Trải khắp cho nên bậc chí thành.

. . . . . . . . . . . .

Bần Đạo hồi thượng thiên. Thăng.

-------------

Đă kiểm duyệt

T.M. Phụ tá Bảo Pháp Chơn Quân

Huệ Chơn