Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CAO ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI phổ biến:

THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC LƯ GIÁO TÔNG

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
ĐÀN CƠ TIẾT TRUNG THU THÁNG 8-1995
TẠI THÁNH THẤT TÂN MINH QUANG HÓC MÔN
CAO ĐÀI THỐNG NHỨT

       Giờ đây: T.D. + H.C.Q. có nhớ đề toán thứ nh́ H́nh Kim Tự Tháp mà Bần Đạo đă ban ra từ trước. Vậy Nhị Hiền cần bảo quản chu toàn ngày sau Bần Đạo sẽ minh giải nghe.

BÀI:

       H́nh Kim Tháp toán ra từ đó,

       Niên chín hai nh́n ngó đă qua,

              Hỡi ai thấu máy hành tàng,

Nêu lên đáp số bằng vàng đề danh.

       Đây Giáo Tông nêu rành kết quả,

       Nghiệm số X phép lạ chuyển xây,

              X2 X1 liền đây,

Đây là nghiệm X đức tài xem chung.

       Bốn con số trùng phùng thu gọn,

       Dùng phép công tính toán cơ thiên,

              Hướng về dĩ văng, trần miền,

Tiếp theo bốn số ứng liền cơ vô.

       Chuyển kế tiếp trong giờ thanh tịnh,

       Hai nghiệm số toán tính nhiệm mầu,

              X2 X3 đáo đầu,

Cộng thêm 10 đó trống lầu sang canh.

       Nếu trừ 10 vận hành thế giới,

       Số vô vi điểm tới dập dồn,

              Hành tinh mạt pháp trong cơn,

Nhơn loại chuyển động phục hườn Thượng Ngươn.

       Ḱa: Lằn điển Pythagore Khổng Minh trao qua Bần Đạo:

THI:

Quản bao tài đức buổi thời suy,

Hậu Hán pḥ Lưu lúc mạt kỳ,

GIA-CÁT cam đành tuân định luật,

Long cương nhàn nhă họa cầm thi.

THI:

Thi Tiên một vé đáo Tiên đàn,

Lằn điển PYTHA chuyển tiếp sang,

Ân huệ trần gian bàn toán pháp,

Đức tin đầy đủ hội chung bàn.

     Quảng Huệ Tinh tức KHỔNG-MINH THÁNH-SƯ cùng ĐẠI-TIÊN PYTHAGORE hiệp chung GIÁO-TÔNG THÁI-BẠCH đồng ban cho chư hiền một bài toán kế tiếp, sẽ đưa đến cùng một kết quả h́nh Kim Tự Tháp. Đây là một đức tin cho đời trước huyền linh diệu bút, đức tin đó sẽ cải tạo thân tâm của nhơn sanh hầu tiến hóa trở về cùng Thượng Đế.

THI:

Trầm mặc suy tư giải toán ai!

Nh́n qua tọa độ XY rày,

Năm Năm với Sáu cùng giao tiếp,

Bốn hiệp Sáu ḥa số Bốn nầy,

Dùng máy siêu vi xem cấu trúc,

Quay thiên văn kính khám điều hay,

Tám ra kết quả thiên thu toại,

Tùng quả tuyến khai nghiệm X bài.

BÀI:

       Dụng khối óc phi phàm giải toán,

       Kết quả ra căn bản phương tŕnh,

              Đặt làm X1 khai sinh,

Tổng các số lại cân minh máy Trời.

       Rọi điển quang A thời bằng 6 (A=6),

       Tiếp thêm B nung nấu tinh thần,

              B=16 trong phần,

Suy tầm X1 bút thần giải ngay.

       Hỡi siêu nhân Y2 tiếp nối,

       Đồng X1 đường lối đă ra,

              Cho A bằng 1 giao ḥa (A=1),

B trừ 22 ḷa điển quang (B-22).

       Hệ bực nhứt lo toan giải đáp,

       Lập phương tŕnh ḥa rập A B,

              Suy tầm X2 bút phê,

Ứng vào khởi điểm tư bề ánh quang.

       Trí thông minh lo toan hệ thống,

       Đặt X2 cũng giống Y3,

              Y3 X2 đồng mà,

Phương tŕnh bậc nhứt điểm ra máy trời.

       A bằng 1 đây thời điểm phán (A=1),

       B trừ 5 khai sáng nhiệm mầu (B-5),

              Tầm ra X3 đáo đầu,

Đây là kết quả ứng vào Thượng Nguơn.

       Dùng toán học Đông Phương kết hợp,

       Hệ tọa độ then chốt đă ra,

              H́nh đồ Bát Quái giao ḥa,

Ráp vào sẽ thấy sáng ḷa thiên thơ.

       Trục căn bản thần cơ phát xuất,

       Trục chính yếu đề mục đồng giao,

              Cần trục tịnh động xem sao,

Động thời khó thấy ứng vào máy thiên.

       Tầm vị trí định yên của trục,

       Chính nơi đây ứng xuất huyền linh,

              Ánh quang thiên mạng cần nh́n,

Đông Tây Nam Bắc quang minh đạo vàng.

(Của quư vị Chức Sắc Cao Đài Thống Nhứt gởi cho Cao Đài Giáo Hải Ngoại.)

(Hồng Lan đánh máy lại tại hải ngoại, 18-10-2003)

Click For More...Go

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh