Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

GÂY TẠO NHÂN LÀNH

Đàn tại Thánh Thất Trung Thành 02.01.-ĐĐ.14 (Kỷ Măo) (20.02.1939 )

VƠ CÔNG TÁNH, chào chư Hiền đệ, chào toàn thể Nam Nữ lưỡng đài:  

THI

Xuân đến rồi đi có đợi ai?

Trông sao, trông măi, măi trông hoài!

Trông người Hướng Đạo ngày ngày mới,

Trông đám nhơn sanh biết dỡ hay,

Trông nước thái b́nh dân cọng lạc,

Trông hai chánh phủ biết Cao Đài;

Đề huề Pháp Việt tinh thần mới,

Tiếng trống Tam-Kỳ tỉnh giấc say.

* * *

Giấc say chưa tỉnh, họa lây tràn,

Thế giới trận cờ đă mở toan;

Thời cuộc bất b́nh ai giải thử ?

Ḷng người đen bạc, khó ngồi than!

 

Cảnh vật như bày cơn phẩn uất,

Non sông dường ước Chúa Xuân sang;

Hai chữ Đại Đồng c̣n mộng ảo,

Để vầy mà ngó nở sao đan!

 

Đan tâm nỡ để vậy sao đành,

Kỷ-Măo qua rồi hỡi chúng sinh,

Tŕnh độ nhơn sanh c̣n thế ấy,

Ngày nào xă hội được an b́nh.

BÀI

                Cùng ai nhắn hỏi Chúa Xuân?

V́ đâu nhơn loại chịu chung thảm sầu!

        Ḱa liệt quốc năm châu xung đột,

        V́ nhận lầm giả cuộc hư trường,

                Kẻ lo định bá đồ vương,

Người toan quyết liệt trong trường chiến chinh.

        Cũng v́ thói tranh thành cướp đất,

        Chém giết người thây chất ngỗn ngang,

                Muôn dân phải chịu lầm than,

Thiếu ăn thiếu mặc, trăm đường lao lung.

        Đoái nhân loại năo nùng tâm sự,

        Trông nhân t́nh biết xử sao đây?

                Xuân qua xuân lại những ngày,

Ngày Xuân ai dễ đổi xoay phong trào.

 

        Thời cuộc thế, người sao mê măi,

        Trống truy hồn inh ơi mười phương.

                Sao chưa xốc gánh lên đường,

Ven mây chiếc Nhạn, thẳng trương cánh Hồng.

 

        Hồi tưởng cảnh Trời đông hiu hắt,

        Luồng Bắc phương lạnh ngắt như đồng;

                Nhơn sanh mơi dạ chờ trông,

Xuân sang con Lạc, cháu Hồng mừng vui.

 

        Vui thôn dă biết mùi Đạo lư,

        Vui đầu non đô thị nh́n nhau,

                Cúc cung thờ Đức CAO-ĐÀI,

Ơn nhà  nợ nước hai vai tŕu tŕu.

 

        Đời phải lúc tàn điêu nhân đạo,

        Bắt tay nhau gây tạo nhân lành,

                Cả kêu Chí Sĩ Hùng Anh,

Hỏi ai là kẻ mày xanh trên đời!

        Thấy nhân loại chơi vơi bễ khổ,

        Mau dắt ra giác ngộ quần sanh;

                Hy sinh cương quyết, nhiệt thành,

Đoạn trường nào kẻ mày xanh nên tài.

 

        Xuân đă đến, gái, trai, chung hưởng,

        Hưởng cùng nhau cảnh tượng Đại Đồng,

                Xuân chào cây cỏ núi sông,

Xuân mời con Lạc, cháu Hồng bước lên.

 

                Đại Đồng lo gắng đắp nền.  

Thăng...

THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON

Sưu tầm học Đạo

THANH TÙNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh