Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠO LÀ THUYỀN BƠI NGƯỢC NƯỚC

              Ở trường đời biết bao nhiêu điều hắc ám, thế cho nên Thầy hóa-hoằng ngọn đuốc từ-quang. Ðạo là chiếc thuyền bơi ngược nước, đời ví như cá lội xuôi dòng.

            Nếu Ðạo là chiếc thuyền xuôi nước thì cần chi sự chống chèo. Bởi Ðạo là chiếc thuyền ngược nước, nếu bơi uể-oải thì ngưng tạm lại, lấy chi mãnh lực để tiến mãi đến thành tựu. Còn sự đời như cá lội dòng sông, mà cũng có khi lội ngược dòng, và nếu bơi xuôi theo dòng thì bị lưới giăng, câu nhử.

            Ví như suối kia tuy một dòng nhưng chia ra nhiều rạch nhỏ, rạch thì chảy vào cánh đồng lầy-lội, nước không thế dùng được; còn cánh đồng kia khô ráo, nước trong veo.

            Ðời cũng thế, kẻ thì đi theo con đường đạo-đức chơn-chánh, còn kẻ thì chỉ nhắm hướng bước bương đi một cách mù quáng. Nên Thầy dùng huyền-năng diệu-bút mà nói lên thảm khổ của đời hầu đánh thức tâm trạng của con người đang mê-muội giấc hè trưa.

TÂY-VƯƠNG THÁNH-MẪU

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh