ĐÀN KHÓA TU HẠ CHÍ

Vĩnh Nguyên Tự, Tư thời 11 rạng 12 tháng 5 Đinh Tỵ (27-6-1977)

Pháp đàn: Chơn Tâm

Đồng tử: Thanh Thủy chấp bút

* * * * *

            PHỤC ĐỨC TÔN THÁNH, Bản thánh lấy làm hoan hỷ được tiếp đón quư vị tịnh viên nam nữ. Quư vị tịnh viên sẵn ḷng giác ngộ ham học, ham tu, thật là hữu phước cho quư vị mà may mắn cho Bản thánh và chư thiên Hộ pháp có dịp hộ tŕ người lành tiến đạo sau này tế chúng độ nhơn. Chỉ có một điều mà Bản thánh và chư thiên Hộ pháp đang lo ngại là quư tịnh viên không đủ phương tiện mà giảm ḷng thanh tịnh đi chăng? Thế nên Bản thánh đến trước báo đàn, sau để đôi lời quư tịnh viên thông cảm.

Trường thiên:

       Người xưa tầm đạo luyện tu,

Non cao rừng thẳm mịt mù xa xôi.

       Muốn cầu giải thoát luân hồi,

Biết bao khổ hạnh vị ngôi mới thành.

       Thời kỳ ân xá sẵn dành,

Cao Đài tân pháp chúng sanh thoát nàn.

       Nay quư vị nhập tịnh tràng,

Thiếu nơi an nghỉ trang hoàng tiện nghi.

       Ngoài trời mưa gió xiết chi,

Thử ḷng hành giả chút ǵ núng nao.

       Ví thân c̣n tại trần lao,

Sửa sang phương tiện trước sau đủ đầy.

       Rước người nam bắc đông tây,

Quay về Chánh đạo th́ đây phỉ ḷng.

       Nay xin quư vị cảm thông,

Thần pḥ, thánh hộ, thành công đợt này.

       Đông Phương Chưởng Quản đến đây,

Thành tâm nghiêm chỉnh đủ đầy tiếp nghinh.

            Bản thánh chào chung quư vị, xin xuất ngoại ứng hầu. Lui...

            (Tiếp điển:)

            ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN chào chư hiền đệ hiền muội.

            Hôm nay chư tịnh viên tựu tề đông đủ quyết tâm học đạo Đại thừa, Bần đạo khuyên hăy dặn ḷng tập rèn Chánh pháp cho được phần nào kết quả và kết quả trọn vẹn để trở nên người chí thiện, chí mỹ sau này hoằng đạo cứu đời.

            Vậy hiền đệ Tịnh chủ hăy cho biết có bao nhiêu tịnh viên nam nữ trong khóa này? Hiền muội hướng dẫn cho biết có bao nhiêu nữ tịnh viên tiến đạo và tịnh viên nhị cơ nhập tịnh trong khóa này?

            (Đạo trưởng Bạch Lương Ngọc bạch: ............)

            (Đạo tỷ Bạch Tuyết bạch: .............)

            Cười! Chư tịnh viên nam nữ:

Thi:

Đường đạo thênh thang mặc sức đi,

Chí công lập địa để tu tŕ,

Vượt qua trở ngại rèn ba báu,

Nên đạo, nên người, độ thế nguy.

            Bần đạo ngợi khen chí dơng mănh của chư tịnh viên nam nữ. Tuy thời gian ngắn ngủi trong đôi ba hôm, với tâm chí thành, hành giả có thể được thọ lănh sự hộ tŕ giúp đỡ thiêng liêng.

            Chư đệ muội tịnh viên tiến đạo, nhị cơ đă được chỉ dẫn đạo pháp cùng lớp với chư đệ muội đệ nhị cấp. Hiền đệ hiền muội hướng dẫn rơ ràng để chư hành giả được hiểu rơ không sai lệch.

            Về lớp Đại thừa Chơn giáo, hiền đệ Phụ tá Bảo pháp Chơn Tâm cùng giúp ư kiến cho hiền đệ Tịnh chủ, Tổng thơ kư Hiệp Thiên đài, hiền muội dẫn đạo, cùng chia nhau giảng trong 3 ngày từ chương thứ 3 đến chương thứ 5. Cũng cần nên đem đàn đêm mùng 9 giảng giải cho chư tịnh viên được rơ.

            Ngoài giờ học cần giữ thanh tịnh.

            Chư hiền đệ hiền muội!

Thi:

Để tâm thanh tịnh lóng huyền cơ,

Thần khí tương giao luyện đúng giờ,

Mượn cảnh rèn ḷng, ḷng thật vững,

Vận hành bộ máy lúc ban sơ.

            Nhị hiền muội Hứa Thị Thắng, Hiền Hương góp phần công quả hộ tịnh, Bần đạo chứng tri tâm thành của nhị hiền muội.

            Chư đệ muội và các em thanh thiếu niên hộ tịnh siêng năng, nghiêm trang, thanh tịnh, sẽ được ban ơn.

            Bạch Lương Ngọc, vào giờ Mùi ngày mai, hăy hướng dẫn Chí Thành, Chí Mỹ luyện lại 2 huyệt Thông Cốc và Dịch Môn.

            Hiền đệ Huệ Chơn hăy sắp xếp cho mỗi tịnh viên tự đọc bài nhập thiền và bài hồi hướng trong mỗi thời tịnh.

            Hôm nay Bần đạo để thời giờ cho chư đệ muội tịnh và an nghỉ, sẽ được dạy thêm vào Tư thời đêm 14.

            Bần đạo ban ơn ...

            (Đạo trưởng Chơn Tâm bạch về việc đi nhập tịnh tại Vĩnh Nguyên Tự).

            - Hiền đệ an ḷng sẽ được chỉ dạy sau.

            Bần đạo ban ơn chung chư hiền đệ muội. Thăng ...